06.03.2018

Tondiraba Spordikeskuse järelaudit hindab varasemad soovitused valdavalt täidetuks

Tallinna linnavalitsuse homsel istungil antakse ülevaade Tondiraba Spordikeskuse sisekontrollisüsteemi hindamise tulemuste ja auditi soovituste rakendamise kohta. Järelauditi üldjäreldus on, et auditis Tondiraba Spordikeskusele antud soovitused on suures osas täidetud.

Järelauditi viis Tallinna sisekontrolöri teenistus läbi tänavu jaanuaris ja veebruaris. Abilinnapea Vadim Belobrovtsev möönis, et spordihalli töötajad on vahepealsed segadused ületanud ja audit tõendab, et vaadeldaval perioodil on halli juhtimine selgelt paranenud. „Mul on hea meel tõdeda, et hall on suurendanud omatulusid ja ületanud eelarves kavandatud laekumisi,“ sõnas Belobrovtsev.

Audit osutab, et Tondiraba Spordikeskuses on rakendatud mitmeid meetmeid sisekontrollisüsteemi täiustamiseks. „Auditi järgselt asus spordikeskus koheselt välja toodud puudusi ja vajakajäämisi kõrvaldama ning asjaajamist korrastama, tehes seda spordi- ja noorsooameti juhendamisel ja järelevalve all,“ märkis Belobrovtsev. „Nii on asutus tänaseks uuendanud oma strateegiat, struktuuri ja töökorralduse ümberkorraldamise ning personalimuudatustega on asutuse tegevus muutunud läbipaistvamaks. Niisamuti on koostatud uued ametijuhendid ja kehtestatud uued sisemise töökorralduse reeglid, mida järgitakse.“ 

Auditis leidis tunnustust, et dokumendid on kiiresti leitavad. Ühtlasi tõstetakse positiivselt esile, et järelauditi ajal avaldati ostude plaan ning alates 2017. aastast korraldab spordikeskus hankeid ise. Kehtestatud on uus hinnakiri ja muudetud lepinguvorme.

„Järelauditis tõdetakse, et asutuse töö korraldamisel on teadlikkus õigusaktidest ja heade tavade järgmisest selgelt paranenud, osaletakse vastavatel ülelinnalistel koolitustel ning konsulteeritakse kolleegidega spordi- ja noorsooametist, linna valdkondlikest teenistustest ja mujalt,“ nentis Belobrovtsev.

Peamiste puudustena toob järelaudit välja, et vajakajäämisi esines ostumenetluse korraldamisel, kus mõnel juhul polnud erinevad hinnapakkumised võrreldavad. Audit leidis, et arenguruumi on varade kasutusse andmisel ja mittevajaliku vara võõrandamisel või üleandmisel teistele linna asutustele, varade arvele võtmise dokumentatsioon vajab parandamist, tagamaks täielikku ülevaadet varade seisust. Ühtlasi osutas audit, et reklaamimüüki spordihallis tuleks suurendada.

Auditi „Tondiraba Spordikeskuse sisekontrollisüsteemi hindamine” toimingud viidi läbi ajavahemikul maist augustini 2016 ning lõpparuanne allkirjastati novembris 2016. Auditeeritav periood oli 2015. aasta ja 2016. aasta viis esimest kuud.

Linnavalitsus võttis auditi teadmiseks 22.11.2017. Järelaudit on tehtud piiritletud ulatuses, st vaatluse alla võeti esialgses auditis esitatud ettepanekute täitmine. Töö piiritlemise põhjuseks oli asjaolu, et linnavolikogu revisjonikomisjonil on kavas 2018. aastal läbi viia Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja tema hallatava asutuse Tondiraba Spordikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontroll ajavahemiku 01.06.2016–31.12.2017 kohta.