17.11.2016

Uue linnaeelarve kaudu tõstab Tallinn sotsiaaltöötajate töötasu, jätkatakse sotsiaalhoolekande valdkonna arendamist

Tallinna järgmise aasta eelarve näeb ette jätkuvaid arenguid ka sotsiaalhoolekande ja sotsiaalhoolekande investeeringute vallas.

Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles, et kõige olulisem on see, et järgmise aasta linnaeelarve võimaldab sotsiaalteenuste mahtu suurendada. Pealinnaski kasvab puuetega inimeste arv. See tähendab, et kasvab oluliselt ka sotsiaaltöötajate töökoormus. „Seetõttu peame väga oluliseks, et sotsiaaltöötajate töötasu järgmisel aastal tõuseb. Alates 1. jaanuarist tõuseb Iru hooldekodu hooldajate-, 1. veebruarist aga lastekaitsetöötajate töötasu. 1. aprillist on plaanis ühtlustada töötasud linna sotsiaalhoolekande asutustes“, sõnas Martinson. Abilinnapea peab väga oluliseks ka kahte tulevikku suunatud projekti – Iru hooldekodu õenduskeskuse projekteerimist ja Tallinna haigla projekti.

Sotsiaalhoolekande valdkonna peamiseks eesmärgiks on tagada erinevate linnaelanike gruppide sotsiaalne toimetulek. Koostöös riiklike institutsioonidega arendatakse lõplikult välja puuetega inimeste kasvavatele vajadustele vastav teenuste struktuur. Euroopa Regionaalfondi meetme abil osutatakse suurendatud mahus eluaseme kohandamise teenust. Raske ja sügava puudega lastele tagatakse linna ja Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ toel tugiisikuteenuse kättesaadavus.

Turvakoduteenuse kvaliteedi tõstmiseks alustati juba 2016. aastal lastele vanuses 3-18 aastat teenuse osutamise ümberkorraldamist, mille raames avatakse järgmisel aastal Tallinna Laste Turvakeskuse Männi turvakodus eraldiseisev neljakohaline üksus seksuaalse väärkohtlemise all kannatanud või kannatavatele lastele.

Laste hoolekandes arendatakse lastevanemate toimetulekustrateegiaid läbi linna eelarvest toetatava vanemlusprogrammi „Imelised aastad“. Seoses kasvanud vajadusega eakate hoolekandeteenustele suurendatakse ka omastehooldaja asendusteenuse mahtu. Toetatakse väärikat ja aktiivset vananemist eakate kaasamise ja aktiviseerimise meetmete toetamise kaudu.

Muude kriisirühmade hoolekandes suurendatakse vähekindlustatud isikute õigusalase nõustamise mahtu ja tagatakse vajalikus mahus toimetulekuraskustes ja piisavate elatusvahenditeta isikutele toitlustamise teenus. Alates 2017. Aasta 1. jaanuarist tõstetakse Iru hooldekodu hooldajate- ja alates  1. veebruarist linna lastekaitsetöötajate töötasu. Alates 1. aprillist on kavas töötasude ühtlustamine linna sotsiaalhoolekandeasutustes (palgavahendite arvestuslik kasv 4%), tagades võrdväärse töö tasustamise samasisulise töö eest erinevates linna sotsiaalhoolekande asutustes.

Sotsiaalhoolekande investeeringute mahuks kavandatakse 1 830 678 eurot. Tuleval aastal lõpetatakse Päevakeskuse Käo Maleva tn 16 kahe korpuse vahelise galerii ehitamine, jätkatakse remonditöödega Tugikeskuse JUKS Kadaka tee 153 ruumides, teostatakse renoveerimistöid koos projekteerimistöödega Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Pelguranna tn 31 hoones. Uuendatakse välisfassaad Tallinna Lastekodu Pihlaka tn 1 hoones. Suuremamahulised renoveerimistööd toimuvad Haabersti Sotsiaalkeskuse Õismäe tee 24 ruumides ning uued remonditud ruumid saab Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus Sõle tn 61a. Alustatakse Iru Hooldekodu uue korpuse (õenduskodu) ehitusprojekti koostamist.

Tervishoiu valdkonnas tegeletakse uue linnahaigla funktsionaalse arengukava koostamisega ning laiendatakse Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühingu tegevust uue üksuse avamisega Lasnamäel Linnamäe Tervisekeskuses 2017. aasta I kvartalis. Tallinna kooliõpilaste  tervisekäitumise parandamiseks arendatakse välja interaktiivne tervisekäitumise kujundamise tegevus, kaasates nii kooliõdesid, õpetajaid, noortekeskuste töötajaid kui ka koolide hoolekogusid ja lastevanemaid. Tallinna Kiirabi täiendab asutuse meditsiinivarustust.