15.05.2020

Uussisserändajad saavad kohanemisnõu

Kesklinna valitsus ja siseministeerium sõlmisid partnerluslepingu, mille tulemusena töötatakse välja kohaliku tasandi tegevusplaan uussisserändajate kohanemise toetamiseks, koondatakse tervikülevaade piirkonnas elavate uussisserändajate vajadustest ja teenuste kättesaadavustest ning koordineeritakse kohaliku tasandi tugivõrgustikku.

Rahvastikuminister Riina Solman selgitab: „Igapäevaelu küsimustes on kohalike elanike jaoks esimeseks kontaktiks kohalikud omavalitsused. Seetõttu on oluline, et omavalitsus suudaks  piirkonda elama asuvatele uussisserändajatele pakkuda vajalikku infot ja teenuseid. Siseministeeriumi eesmärk ongi võimestada kohalikke omavalitsusi asjakohaste kohanemist toetavate teenuste pakkumisel ja välja arendamisel. Statistiliselt asub kõige rohkem uussisserändajad Harjumaal elama just Tallinna kesklinna piirkonda, sellest on tingitud koostöö alustamine just kesklinna linnaosaga. Loodame, et edukas koostöö on tulevikus sisendiks sarnaste projektide algatamiseks  ka teiste linnaosavalitsuste juures.“

Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Ausi sõnul paraneb projekti tulemusena mitmekeelse info liikuvus linnaosas, millega muutuvad ka linnaosavalitsuse teenused kasutajatele kättesaadavamaks.

„Linnaosavalitsus soovib partnerluslepinguga tõsta uussisserändajate informeeritust kohaliku omavalituse pakutavate teenuste kohta ning luua uutele elanikele paremad võimalused kohaliku tasandi küsimustes kaasa rääkida. Oluliseks peame Kesklinnas ka saada tervikvaade olukorrast ning kaardistada uussisserändajate vajadused ja takistused kohanemisel. See annab meile teavet omavalitsuse võimalustest selles protsessis paremini toeks olla,“ ütles Aus.

Tegevusplaaniga tagatakse, et linnaosaga seotud aktuaalne info jõuaks õigeaegselt ingliskeelsete elanikeni. Selle suunas on juba astutud mitmeid samme. Näiteks loodi online-võrgustik, kus Kesklinna ingliskeelsed elanikud saavad avaldada arvamust ning kaasa rääkida linnaosa arendusprojektides. Seda võrgustikku on plaanis edaspidi projekti raames suurendada ja arendada. Samuti aidatakse sisserändajatel kohaneda pakkudes teavet sellest, kuhu peaks pöörduma abi, teenuste ja nõu saamiseks erinevatel teemadel.

Kohanemispoliitikat kujundab ja koordineerib siseministeeriumi kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakond koos partnerasutustega, kuid valdkonna paremaks haldamiseks ja tegevuste jaotamiseks on vajalik senisest enam teha koostööd kohalike omavalitsustega. Osapoolte vahel sõlmitud partnerlusleping on oluline samm edasi ning näide sellest, kuidas ministeerium saab toetada kohaliku omavalitsust, et nad suudaksid rände- ja kohanemisega seonduvate teemadega süsteemsemalt tegeleda.  

Tegevuste elluviimist rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium

Uudise rubriigid: