26.08.2021

Vabastus lasteaia kohatasust

Head lapsevanemad,
vastavalt Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt on vanemad vabastatud vanema osa maksmisest õppeaasta lõpuni (kuni 31.august) kui:
•    vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
•    kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
•    koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või sinna kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Vanema osa maksmisest vabastuse saamiseks saab vanem esitada taotluse haridusameti iseteeninduskeskkonnas aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht
või paberil lasteaia direktorile
 (avalduse vormi leiad siit), kes lisab ise avalduse andmed süsteemi.

Vanema osa maksmisest vabastused on tähtajalised ning kehtivad õppeaasta lõpuni või lõpetatakse enne tähtaega tingimusel, et taotluse esitaja ja/või lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tallinn.

Oluline teada, et:
•    sissetulekust sõltuvat taotlust vanema osa vabastamiseks uueks õppeperioodiks saab esitada alates augustist ning augustis esitatud taotluse puhul rakendub vanema osa vabastus alates 1.09.2021 kuni 31.08.2022. Vanema osa maksmise vabastus määratakse kõigile taotluses olevatele pere lastele, kes vastavad tingimustele (on lasteaia nimekirjas ja vanemaga samal aadressil). Kui laps võetakse lasteaia nimekirja vastu pärast taotluse esitamist, siis vanema osa vabastus sellele lapsele automaatselt ei rakendu ning vanem saab esitada uue taotluse.

•    kolmanda või enama lasteaia nimekirjas oleva lapse ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel sobitus- või erirühmas käiva või erijärjekorras oleva lapse eest tuleb esitada uueks õppeaastaks taotlus septembris, siis rakendub vanema osa vabastus alates 1.09.2021 kuni 31.08.2022. Augustis vastu võetud uus laps, kes vastab määruse tingimustele, on vanemal võimalus taotleda vabastust ka augusti eest, kuid sel juhul tuleb esitada taotlus augustis ning see kehtib ainult käeoleva augusti kuu lõpuni.

•    Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.


NB! Pange palun tähele, kui esitamisel tekib tõrge ja arvuti näitab vea teadet, siis probleem on suuresti selles, et taotlejal pole õigust toetust saada ning süsteem ei lase taotlust ära saata.

NB! Palun pöörduge lasteaia direktori poole juhul, kui tekib probleem taotluse esitamisega.

********************************************************************************

Освобождение от оплаты за место в муниципальном детском саду
Уважаемые родители,
на основании постановления Talllinna Linnavolikogu "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr"  родитель освобождается от оплаты за место в детском саду до конца учебного года (до 31. августа) если:
•    Если у родителя (лей) нетто доход на первого члена семьи в месяц меньше установленной минимальной заработной платы и каждого следующего члена семьи меньше 80% от установленной минимальной заработной платы, и если у родителя и ребёнка по данным Таллиннского регистра народонаселения указано одно и тоже место проживания по одному и тому же адресу.   
•    На третьего или следующего ребёнка, если трое или больше детей одной семьи посещают детские сады города Таллинна, и если у родителя и ребёнка по данным Таллиннского регистра народонаселения указано одно и тоже место проживания по одному и тому же адресу.  

•    На ребёнка, посещающего группу выравнивания или группу для детей с особыми нуждами, или ожидающего очереди в такую группу по направлению комиссии, и если у родителя и ребёнка по данным Таллиннского регистра народонаселения указано одно и тоже место проживания по одному и тому же адресу.   
 
На освобождение платы за детский сад родитель может предоставить ходатайство в среде самообслуживания Департамента Образования по адресу: info.haridus.ee/lasteaiakoht или в бумажном варианте директору детского сада (формы заявления siit), который сам добавит данные Вашего заявления в систему.  


Освобождение платы за детский сад действует до конца учебного года (до 31. августа) или закончится раньше срока при условии, что место проживания родителя, предоставившего заявление, или ребёнка, по данным Таллиннского регистра народонаселения, не является Таллинн.   


Важно знать:
•    Ходатайство на освобождение платы за детский сад в связи с доходами можно подавать на новый учебный период начиная с августа, предоставленное в августе ходатайство действует с 1.09.2021 до 31.08.2022. Заявление, предоставленное в сентябре, начинает действовать с октября итд. Освобождение от платы за детский сад назначается всем перечисленным в ходатайстве детям одной семьи, кто соответствует условиям, что у родителя и ребёнка по данным Таллиннского регистра народонаселения указано одно и тоже место проживания. Если следующий ребёнок принимается в детский сад после уже предоставленного заявления, то освобождение родителя от платы за детский сад не применяется автоматически и родитель должен предоставить новое заявление.

•    Ходатайство на освобождение платы за детский сад в связи с третьим или следующим ребёнком, или на ребёнка, посещающего группу выравнивания или группу для детей с особыми нуждами, или ожидающего очереди в такую группу по направлению комиссии, нужно предоставить на новый учебный период в сентябре, тогда ходатайство на освобождение платы за детский сад будет применятся с 1.09.2021 до 31.08.2021. Если ребёнок принят в детский сад в августе и соответствует условиям, у родителя есть возможность ходатайствовать освобождение платы за август, но в этом случае это ходатайство действует только до конца августа. В сентябре нужно будет подавать новое ходатайство.

•    Если, в случае распространения эпидемии закрывается детское учреждение или группа, которую посещает ребёнок, родитель освобождается от оплаты за место в детском саду на этот период. Освобождение от оплаты применяется в детских садах на время закрытия детского сада или группы.  

NB! Обратите пожалуйста внимание, если при предоставлении ходатайства компьютер покажет ошибку, то проблема вероятнее всего в том, что у ходатайствующего нет прав получить льготу и система не пропускает отправку ходатайства.

NB! Пожалуйста, обращайтесь к директору детского сада, в случае проблем с оформлением.