20.09.2017

Valminud on Tallinna jäätmekava 2017–2021

Jäätmekava strateegilised eesmärgid on esiteks vältida ja vähendada jäätmeteket ning nende ohtlikkust, teiseks võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil maksimaalselt taaskasutada ja kolmandaks vähendada jäätmetest tulenevat keskkonnariski, tõhustades seiret ning järelevalvet. Tallinna jäätmekava 2017–2021 lähtub riigi jäätmekavas 2014–2020 seatud eesmärkidest ja mõõdikutest.

Jäätmete vähendamiseks luuakse  jäätmejaamadesse võimalused korduvalt kasutatavate asjade hoidmiseks ja avalikel üritustel asendatakse plasttopsid  korduvalt kasutatavatega. Samuti peab oluliselt vähenema linna asutuste jäätmeteke,“ selgitas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. „Teise eesmärgi täitmiseks (võtta jäätmed ringlusse või neid muul viisil maksimaalsel tasemel taaskasutada) peab korraldatud jäätmevedu toimima kogu linnas. Linn määrab käitluskoha, kuhu jäätmed veetakse ja tagab, et need saaksid võimalikult suures ulatuses taaskasutatava materjalina ringlusse võetud.“

Kavas on  plasti-, klaasi- ja metallijäätmete tekkekohas liigiti äraandmise võimaldamine. Linna paigaldatakse prügikastid, kuhu saab jäätmeid liigiti ära anda. Samuti paigaldatakse liigiti kogumise prügikastid koolidesse  ning  kõikidesse teistesse  linna asutustesse.

Samuti on vajalik leida korteritesse sobiv mitme sektsiooniga prügikast, mida linna toetusel pakutakse elanikele soodsa hinnaga.

Katseprojektina kavandatakse Nõmme või Pirita linnaosas jäätmeveol kaalupõhisele teenustasule üleminekut. Jäätmeveo hindade muutmist kavandatakse selliselt, et liigiti kogutud jäätmete üleandmine oleks oluliselt odavam.  Kavas on ka  prügikastide märgistamine vöötkoodi või mikrokiibiga, et fikseerida automaatselt konteineri tühjendus, mis muudab jäätmeveo efektiivsemaks

Paljassaare jäätmejaam renoveeritakse, rajatakse kaks uut jäätmejaama (Mustjõe tänava ja Punase tänava äärde) ning leitakse koht veel ühele jäätmejaamale Haabersti linnaosas.  Jäätmejaamade lahtiolekuaegasid laiendatakse (nädala sees saavad jaamad olema avatud kell 12-20 ning nädalavahetustel kell 10-18). Linna haljasaladelt kogutud aia- ja haljastujäätmed kompostitakse ning kompost võetakse uuesti linnahaljastuses kasutusele. Ohtlike jäätmete kogumiseks võetakse kasutusele mobiilne kogumispunkt. Kõigis pakendite kogumispunktides tagatakse kolme eraldi mahuti olemasolu (paber- ja papp, klaas ja segapakend). Uutes elurajoonides kavandatakse  jäätmete pneumaatilise  torusüsteemi kasutuselevõtmist. Torusüsteemi tasuvust kaalutakse ka vanalinnas.

Kolmanda eesmärgi täitmiseks hakatakse tegema laiemalt järelevalvet jäätmete liigiti kogumise nõuete täitmise üle. Esialgu on kavas jätta elanikele probleemide puhul hoiatus, hiljem töötatakse välja punktisüsteem ning alustatakse trahvimisega.