19.02.2021

Valmis Mustakivi tee ulukiuuring

Mustakivi tee kavandatava pikenduse ulukiuuring kaardistab loomastiku liikumisteed ehituse mõjualas ning pakub metsloomade vaba liikumise tagamiseks erinevate loomaläbipääsude rajamist.

“Läbiviidud uurimistöödega on tuvastatud, et kavandatava Mustakivi tee pikenduse rajamine mõjutab uurimisala loomastiku elupaiku. Uuring toob esile, et tee planeerimisel tuleb tagada hea elupaikade sidusus erinevatele liigirühmadele nii suures mastaabis kui ka lokaalsel tasandil. Tee tehnilise projekteerimise protsessi on vaja kaasata loomastiku ökoloogia ja teelahenduste ekspert,” sedastas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Uuring viitab, et teest ja suurenenud liikluskoormusest tingitult on oht elupaikade killustumisele, kuid linnaruumi tänapäevaselt planeerides on võimalik tõsta elupaikade kvaliteeti ja isegi luua uusi elupaiku. “Teed projekteerides ja ehitades tuleb tugineda kõige ajakohasematele tehnoloogilistele lahendustele ja võimalustele, et oht loomade elupaikadele oleks minimaalne,” sõnas Liinat. Tee mõjualas elab imetajaid, kahepaikseid ja roomajaid.

Eritasandilised läbipääsud
Uuringu kohaselt on Mustakivi tee pikenduse rajamisel loomade liikumiseks eelistatud eritasandilised läbipääsud. “Ulukilahenduse loomisel tuleb kindlasti ära kasutada maapinna reljeefist nagu näiteks klindiastang, ojade sängid ja teetrassi süvendist tulenevad võimalused. Eelistatud lahendusena toob uuring, et näiteks umbes 300 meetrine teelõik klindiastangust kuni Kase tänavani võiks olla ehitatud tugisammastele, mis võimaldab loomade ja ka inimeste vaba liikumist kogu klindialuse roheala ulatuses. Alternatiivse lahendusema pakutakse kaht eraldi suurulukite tunnelit,” viitas Liinat uuringule.

Loomatunnelid
Loodesuunalise ühenduse suurulukitele peavad tagama samatasandilised teeületuskohad Mustakivi tee ja Kose tee ristmiku ümbruses. See tähendab, et teepiirdeid ületuskohtadel ei või kasutada ja teed tuleb rajada võimalikult kitsa ja madalana. Siile ja teisi pisiimetajaid silmas pidades tuleb aga rajada väiksemate loomade tunneleid. Näiteks oravatele ja teistele puuvõrades liikuvate loomade ohutuks teeületuseks paigaldada rippkeerdkaablid ning väikeulukitele, kahepaiksetele, roomajatele ja selgrootutele rajada ohutud altpääsud.
Mustakivi tee pikenduse ulukiuuring viidi läbi 2020. aastal. Uuringu tegi OÜ ReWild Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel.
Lisaks eelmisel aastal läbiviidud uuringutele algatas Tallinna keskkonna – ja kommunaalamet tänavu jaanuaris Mustakivi tee pikenduse rajamisega kaasnevate mõjude välja selgitamiseks keskkonnamõju hindamise (KMH). 

Uudise rubriigid: