09.09.2020

Valmis sai pealinna statistika aastaraamat „Tallinn arvudes 2020“

Tallinna linnavalitsusel on valminud uus statistika aastaraamat „Tallinn arvudes 2020“, mis annab ülevaate pealinna eri valdkondade arengust lähiaastate lõikes.

Tallinna Linnakantselei linnauuringute sektori juhtivspetsialisti Liina Kilemiti sõnul on juba 28. korda ilmunud statistikakogumik üheks töövahendiks linna juhtimisel. „Kõik linna arengusuunad teenivad ühte laiemat eesmärki – et linlased elaksid õnnelikku ja rahuldust pakkuvat elu. Statistika aastaraamat annab tagasisidet seni tehtule ning aitab planeerida järgmisi linna arenguks vajalikke samme,“ selgitas Kilemit. „Raamatus kajastatud andmed on vajalikud nii kogu Tallinna kui ka linnaosade ja valdkondlike arengukavade koostamisel, need on oluliseks juhtimise ja otsustamise instrumendiks.“    

Tallinna statistika aastaraamat „Tallinn arvudes“ ilmub igal aastal augustis. Raamatu koostaja ja toimetaja Peeter Kuulpak on 172 leheküljele koondanud Tallinna viimaste aastate andmed, võrdluseks on lisatud Eesti ja mõnel juhul ka Harjumaa samalaadsed näitajad. Järgnevad mõned näited.

Statistika näitab, et tallinlaste arv on pidevalt kasvanud juba 20 aastat, kusjuures ainuüksi viimase aastaga lisandus pealinna 5052 inimest. Elanikkonna rahvuslik koosseis on mitmekesine – viie ja enama kodanikuga on esindatud 118 eri rahvust. Analüüsitud on ka leibkondade profiili, linnaelanike tööhõivet ning sissetulekuid. Selgus, et 43% Tallinna enam kui 209 900 leibkonnast on üheliikmelised ning ligi veerandis peredest kasvavad lapsed. Tallinna tööjõu osakaal Eesti tööjõust on 37%, kusjuures 20% hõivatutest töötab avalikus sektoris. Möödunud aasta keskmine brutopalk oli pealinnas 1545 eurot kuus, mis oli mõnevõrra kõrgem Eesti keskmisest. Toidu ja eluaseme osa kulutustes on kõige väiksem Harjumaal – 33% ja kõige suurem Ida-Virumaal – 49%.

Põhjalik ülevaade on antud ka tervishoiu ja hariduse, majanduse ja keskkonna ning mitmete teiste valdkondade kohta. Tervisega rahulolu on tallinlastel viimase kümne aastaga suurenenud, hea ja väga hea tervisega on 63% linlastest (kogu Eestis 57%). Linnas on rohkesti rohealasid – need moodustavad 51 km2 ehk 32% kogu linna pindalast. Ühe inimese kohta on tinglikult 115 m2 rohealasid, mis on rohkem kui naaberriikide pealinnades Riias (113 m2), Helsingis (105 m2) ja Stockholmis (70 m2). Siin on 311 laste mänguväljakut ja 49 km terviseradasid. Jalgrattateid on 293 km ning neid lisandub 11 km aastas. Pooltel Tallinna leibkondadest on kodus lemmikloom, neist kassid ligi 60% ja koerad ligi 40%.

Kogumik on eesti- ja ingliskeelne, teemade loetelu ja linna üldandmed on esitatud ka vene keeles. Trükis on mõeldud laiale kasutajaskonnale, see peaks pakkuma huvi nii ametnikule, ettevõtjale, ajakirjanikule, teadustöötajale, õpetajale kui ka õpilasele. Trükist jagatakse ministeeriumitele, ametitele, inspektsioonidele, saatkondadele ja esindustele, õppe- ja teadusasutustele, raamatukogudele ning Tallinna ja Harjumaaga seotud asutustele ja liitudele.

Raamat on kättesaadav Tallinna linna kodulehelt (Tallinn arvudes 2020). Pdf-formaadis faili sisu ühtib trükiväljaandega, kopeerimise ja andmete kasutamise lihtsustamiseks on tabelid avaldatud ka eraldi Exeli failidena nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

   

Uudise rubriigid: