05.10.2016

Valmis vanalinna püsielanike uuring

Tallinn Ülikooli läbiviidud Vanalinna püsielanike uuring toob välja rida soovitusi, kuidas pidurdada elanike lahkumist Vanalinnast ja suurendada sealset püsielanikkonna hulka.

Ettepanek Vanalinna püsielanike uuringu läbiviimiseks tuli Vanalinna Seltsilt ning linn toetas igati uuringu tellimise ideed. Uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada  põhilised tegurid, mis takistavad stabiilse ja vanalinna sobilikku elulaadi eelistava püsielanikkonna teket ning pakkuda välja meie õigusruumi ja sotsiaalmajanduslikku olukorda sobivaid lahendusi, kuidas püsielanikkonna arvu suurendada. Projektis oli mitmeid osapooli ja projekti vältel sai kaasatud ka Vanalinna Seltsi. Kuna töö eesmärgiks oli selgitada välja meetmed, mis aitaks parandada elukvaliteeti Vanalinnas, siis keskenduti kuuele olulisemale valdkonnale.

Nendeks valdkondadeks olid: Vanalinna üldine funktsioon, roll ning probleemide prioritiseerimine; liikluskorraldus ja parkimine; müra ja elanikke häiriv lõbustusasutuste tegevus; kinnisvaraarengud eesmärgiga saada teada, kes soovivad Vanalinnast lahkuda ja kes sinna elama asuda ning millised on nende liikumiste põhjused; muud elukondlikud asjaolud, mis võiksid segada Vanalinnas elamist; Tallinnaga sarnaste linnade kogemused oma Vanalinna elu-olu korraldamisel ja sealt meil kasutatavate ideede hankimine. 

Uuringus toodi näiteks transpordikorralduses välja meetmeid, mida oleks võimalik rakendada kiiremini ja ilma suuremate kuludeta, näiteks vanalinnast läbisõidu tõkestamine, nn sõlmsüsteemile üleminek, mõningate transpordiskeemide ümberkorraldamine jt. Ühtlasi leiti, et öörahu ja avaliku korra rikkumine ning vanalinna imago kahjustamine ööklubide ja baaride poolt on üks teravamaid probleeme. Selle lahendamise muudab aga keerukaks tasakaalupunkti leidmise raskus ärihuvide ja vanalinna elanike huvide vahel. Uuringus jõutakse järeldusele, et probleem on põhimõtteliselt lahendatav radikaalsemal või vähemradikaalsel moel – kas asutuste lahtiolekuaegade olulise lühendamise teel või asutuse omanikega sellise koostööleppe teel, kus meelelahutusasutused suudavad tagada elanike öörahu.

Uuring toob ühe soovitusena välja renoveerimistoetuste laiendamist vastavalt rahalistele võimalustele ning pikaajaliste üürisuhete soodustamist ning külaliskorterite arvu kasvu pidurdamist. Samuti võiks kehtestada Vanalinnas tsoneering, mis määratleks täpsemini prioriteetsed funktsioonid Vanalinna eri osades.

Uuringus leiti, et tuleks täpsustada Vanalinna perspektiivse arengu suundi ja funktsioneerimismudelit: milline üldse peab olema Vanalinna roll Tallinnas, Eestis ja rahvusvaheliselt? Millised peaksid olema seal prioriteetsed tegevusalad? Milline peaks olema turismiarendusstrateegia? Seega tuleks esmalt paika seada esmased prioriteedid ja suunad, kuhu liikuda ning viia need siis sisse ka Vanalinna arengukavasse.

Uuringut saab täies mahus lugeda Tallinna veebilehelt uuringute infosüsteemist http://uuringud.tallinnlv.ee/document.aspx?id=11637