11.06.2019

Virmalise Lasteaia õpetajad lähevad Euroopasse MÕKi otsima!

Tallinna Virmalise Lasteaia projekt "Virmalise Lasteaia õpetajad MÕKi otsimas!" keskendub lasteaia töötajate üldiste kompetentside ja professionaalsete oskuste arendamisele. Oleme fookusesse seadnud projektõppe, et lasteaias toimuvad õppe- ja kasvatustegevused avaksid laste jaoks õpitava teema nii laialt ja põhjalikult, kui nende huvi ja oskused võimaldavad. Siin näeme olulist rolli just lasteaia personalil (nii õpetajatel kui ka õpetaja abidel), kelle kaasaegsed professionaalsed oskused ja teadmised peavad last toetama nii, et ta oleks oma tegemistes võimalikult aktiivne „õppija”. Viimasel kümnel aastal, alates uue õppekava kehtestamisest 2008. aastal, kõneldakse alushariduses aina enam vajadusest õpikäsituse mõtestamiseks hoopis teisel tasandil. Fookuses on arusaamad õppimisest, mis on selle olemus, üldised eesmärgid, kuidas toimivad kasutatavad meetodid ja muutuvad nii õpetaja kui ka õpilase rollid. Lisaks sügavama tähenduse otsimine, mida tähendab õpetajatele õppijakesksus, lõimimine ja meeskonnatöö.

 Kui õpetajad leiavadühised pidepunktid ning selge arusaama, kuidas erinevate oskuste ja teadmistega lapsi rohkem individuaalselt toetada, siis on nad vajadusel valmis muutma kasutatavaid õppemetoodikaid. Selleks, et õpetajas tekiks valmisolek midagi katsetada, peab ta meetodi/vahendi toimimist reaalselt nägema ja katsetama, sest õpetaja on eelkõige praktik. Meie õpirändeprojekti eesmärgid tulenevad ühiskondlikest arengutest ning lasteaia 2019-2024 arengukava fookustest:

1. Õpetaja on osalenud rahvusvahelises õppes töövarjuna või koolitusel ning loonud uusi kontakte, et lasteaial hakkaks moodustuma rahvusvaheline koostöövõrgustik;

2. Õpetaja on saanud uusi kogemusi ja teadmisi, mida oma rühmakeskkonnas rakendada ja teistele õpetajatele (organisatsioonis sisekoolitusena ning avalikkuses koolitusena, ettekandena) tutvustada;

3. Õpetaja kohanemine muutunud õpikäsituse rollimuutustega (iga lapse jaoks õpikeskkonna kohandamine ning õppetegevustes lapse autonoomia suurenemine).

 

Õpirände projektis osalevad kõik Tallinna Virmalise Lasteaia töötajad, nii koolitusel osalejatena kui ka pärast tagasiside saajatena. Osalejate valik toimub iga Tallinna Virmalise Lasteaia töötaja tugevusi ja arenguvõimalusi arvestades. Kokku on võimalus minna töövarjuks 3 inimesel ning loovuse ja mängu ning projektõppe teemalisel koolitusel kokku 2 inimesel. Virmalise Lasteaia MÕKi otsingute projekt keskendub õpirändele töövarjuks minekuna ning kahele rahvusvahelisele koolitusele. Töövarjuna saavad õpetajad osaleda Horvaatia Lasteaia Jarun igapäevategevustes ning kogemuse, mida tähendab õpetajale töötada rühmas üksinda 29 lapsega. Lisaks on tegemist lasteaiaga, kus ühe juhi alla kuulub peaaegu nelikümmend rühma seitsmes erinevas majas. See on hea võimalus kogeda, kuidas on sellises olukorras lahendatud meeskonnatöö ja üksteiselt õppimine, aga ka igapäevane kohtumine. Koolitusel "Smart Teachers Play More" esitlevad koolitajad erinevaid võimalusi, kuidas muuta õppepäev põnevaks nii õpetajatele kui ka lastele ning seda just liikumistegevusi kasutades. Teise koolituse, "Project Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Reflection", põhieesmärgiks on tutvustada osalejatele, kuidas efektiivsemalt rakendada projektõpet ning seostada seda õppetegevuste ja organisatsiooni õppekava arendamisega, kasutades viimase aja tehnoloogiat.

 

Oleme veendunud, et meie õpirände projekti tulemusena on:

1. õpetaja osalenud rahvusvahelises õppes töövarjuna või koolitusel ning loonud uusi kontakte, et lasteaial hakkaks moodustuma rahvusvaheline koostöövõrgustik;

2. õpetaja saanud uusi kogemusi ja teadmisi, mida oma rühmakeskkonnas rakendada ja teistele õpetajatele (organisatsioonis sisekoolitusena ning avalikkuses koolitusena, ettekandena) tutvustada;

3. toimunud õpetaja teatud sügavam kohanemine muutunud õpikäsituse rollimuutustega (iga lapse jaoks õpikeskkonna kohandamine ning õppetegevustes lapse autonoomia suurenemine).

4. õpetajad saanud kogemuse praktiseerida võõrkeelt.

 

Pikemas perspektiivis näeme, et projektist tulenev kasu avaldub eelkõige Virmalise Lasteaia arengukavas välja toodud visiooni "Pärl linna südames" ning lasteaia missiooni "Lapsepõlv on olemise, otsimise ja maailma tundmaõppimise aeg" realiseerumisel. Tänu sellele projektile same läbi õpetajate professionaalse arengu toetamise mõjutada õppemeetodeid, läbi mille lapsed õpivad. Lisaks jõuda ühiselt aina sügavamal tasandil selleni, kuidas iga lapse arengut toetada.

Virmalise Lasteaia töötajate õpirännet toetab Euroopa Komisjon programmi Erasmus+KA1 raames.

 

Kerli Stein

Tallinna Virmalise Lasteaia direktor

Euroopa-Liidu-logo.jpg