Vabad töökohad Mupos

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tegevusvaldkondadeks on osalemine avaliku korra tagamisel, järelevalve teostamine linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle, häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine ja sisevalve üksuse ülesannete täitmine Tallinna haldusterritooriumil      

 Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet otsib oma meeskonda menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektorit

 Peamised tööülesanded:

 •  selgitustöö tegemine ning linna õigusaktidega kehtestatud nõudmiste tutvustamine linnakodanikele ja organisatsioonidele;
 • osakonnale laekunud, kirjalikku hoiatamismenetlust puudutavas teabes (avaldused, kaebused, vms) toodud asjaolude kontrollimine ning vastamine;
 • väärtegude menetlemine linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel;
 • informatsiooni kogumine ja süstematiseerimine oma töövaldkonnas ning arvestuse pidamine enda menetluses olevate väärteoasjade üle;
 • kodanike avalduste ja kaebuste lahendamine;
 • järelevalvealastel reididel ja üritustel avaliku korra tagamise ülesannete täitjana os

Kvalifikatsiooninõuded:

 • vähemalt keskharidus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel, ühe võõrkeele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • arvuti kasutamise oskus, teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning bürootehnika kasutamise oskus;
 • võime töötada pingeolukorras, oskus reageerida ja kohaneda kiiresti muutuvates tingimustes;
 • võime leida lahendusi probleemide paljususe korral ning eristada olulist vähemolulisest;
 • kõrge enesedistsipliin, otsustusvõime, konfliktide lahendamise oskus;
 • hea suhtlemisoskus.

 

Kasuks tuleb:

 • varasem väärteomenetluste läbiviimise kogemus;
 • korrakaitsealane haridus või töökogemus.

 Pakume:

Eneseteostust toetavas ja arenevas meeskonnas, õppimis- ja arenemisvõimalusi, püsivat töötasu, põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Põhipalka 1120 eurot kuus

Kandidaatidel palume esitada hiljemalt 15. veebruariks 2019:
motiveeritud avaldus (lisada märgusõna „vaneminspektor“)
elulookirjeldus (CV).
e-postile margit.staub@tallinnlv.ee

 Lisainformatsioon Margit Štaub, margit.staub@tallinnlv.ee, telefon  661 9874

Viimati muudetud: 24.01.2019