17.04.2012

Veerenni asumisse kavandatakse äri- ja eluhoonete kvartalit

Tallinna linnavalitsus võtab homsel istungil vastu detailplaneeringu, mis võimaldab rajada kesklinna Veerenni asumisse elu- ja ärihoonete kvartali.

Veerenni tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga luuakse võimalus rajada 2,1 ha suurusele alale äri- ja eluhooned. Planeeringulahenduse kohaselt on alale võimlik rajada üks kuni viie ja üks kuni kolme maapealse korrusega äriruumidega elamu ning kolm kuni 6 maapealse korrusega ärihoonet. Lisaks on määratud ehitusõigus olemasolevale ärihoonele kuni 7 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega juurdeehitise või ühe uue hoone juurde ehitamiseks ning ühe olemasoleva 3-korruselise elamu katusekorrusele täiendavate korterite ehitamiseks.

Peale vastuvõtmist korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Kesklinna Valitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta planeeringuala aktiivse kasutusega linnakeskuse osaks, kus lisaks elamutele on ka kaubandus- ja teenindusettevõtted ning bürood.

Planeeringuala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne, ühendus teiste linnaosadega on väga hea. Planeeritud maa-ala lähipiirkonnas asuvad keskhaigla, Kalevi spordihall ning palju teisi sotsiaalse infrastruktuuri objekte.

Lähialal on A. M. Lutheri Vineeri- ja Mööblivabriku hoonete kompleksi kuulunud, arhitektuurimälestiseks tunnistatud elu-, tootmis- ja vabaajahooned, mis moodustavad tervikliku ansambli.

Teemaplaneeringus “Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” on see piirkond määratud miljööväärtuslikuks. Planeeringuala kontaktvööndis on silmatorkavalt rikkalik haljastus. Ala asub üldplaneeringus kavandatud Lõunaväila lähedusse, käesolevaks ajaks on väilast valminud Tehnika tänava ja Filtri tee ühendustee.

Planeeritavast alast lõunas paikneva endise Tallinna Vineeri ja Mööblikombinaadi ala kohta on kehtestatud detailplaneering, milles on määratud ehitusõigus lasteaia ning 3–12-korruseliste elamute, äriruumidega elamute ja ärihoone rajamiseks. Planeeringut ei ole veel ellu viidud.

Kvaliteetsete eluruumide lisandumine kesklinna on põhjendatud, kuna kesklinnas on olemas vajalik sotsiaalne ja tehniline infrastruktuur ning sellega muutub linnaruum kogu piirkonna elanike jaoks senisest avatumaks, funktsionaalsemaks ja terviklikumaks.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles AS Baltika, detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2009 korraldusega ning detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus avalik arutelu. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.

Uudise rubriigid: