01.03.2018

Esimesse klassi astumisest 2018. aastal

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks 7-aastaseks. Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes munitsipaalkoolis. Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini.

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.  

Vaata kaardilt elukohale lähemaid koole (ava kaart ja sisesta oma rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress).  

Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse    kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.    

Taotluse esitamine

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini.

Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.  

Taotluse võib esitada alates 1.märtsist:   

Olulised tähtajad kooli astumisel

  • 1 -15. märtsil saab esitada taotlusi (eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis).    
  • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).    
  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.    
  • Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida    kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.     

Kandideerimine ülelinnalise vastuvõtuga koolidesse  

Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida ülelinnalise    vastuvõtuga (ehk mitteelukohajärgsetesse) koolidesse, mis    komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra kohaselt.  

Esimeste klasside komplekteerimine nendes    koolides toimub ajavahemikul jaanuar - veebruar. Täpsem info on koolide kodulehetedel.  

Mitteelukohajärgse vastuvõtuga koolid on:  

 Kooli vastuvõtukorra alusel komplekteeritakse üks mitteelukohajärgne klass  

Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni otsuse alusel saab asuda õppima erivajadustega lastele mõeldud klassides ja koolides: Lasnamäe Põhikool, Ristiku Põhikool, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Tondi Põhikool ja Tallinna Kadaka Põhikool.   

6-aastaselt kooli astuvad lapsed  

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest hiljemalt 1.maiks teavitada Tallinna Haridusametit. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli    nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit.   

Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse koolitulekust  

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile 1. -15. märtsini elukohajärgse kooli    määramise taotluse, lisades taotlusele lasteaia hinnangu või 
Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.     

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel  

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna    elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses    klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.  Seda saab teha allolevate kontaktide või    vastava vormi kaudu.  

Õigusaktid ja lisainfo  

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna    Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr    132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" (määruse muutmine    18.11.2016) ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus  (§9 ja 10). Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg    5.