Tallinna Keskkonnaamet kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Tallinna Botaanikaaias asuvate ruumide üürile andmiseks

Viimati muudetud 20.10.2015

 

 

1. Tallinna Keskkonnaamet kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Tallinna Botaanikaaias, Kloostrimetsa tee 52, Tallinn,   asuvate ruumide (talveaed, palmisaal, konverentsisaal, õppeklass, kohvikuruumid, paviljon Hiina Teemaja) ja piknikuplatside (edaspidi koos äriruumid) üürile andmiseks.

2. Äriruumide kasutusse andmise tingimused:

2.1  enampakkumise liik on kirjalik enampakkumine;

2.2  äriruumide rendileping sõlmitakse viieks (5) aastaks;

2.3  äriruumide kasutusotstarve on äriruumide rendi- ja toitlustusteenuse pakkumine;

2.4  enampakkumise alghind on 3500 (kolm tuhat viissada) eurot kalendrikuus;

2.5  lisaks üürile tasub üürnik äriruumide kasutamisega seotud hooldus- ja parenduskulud, vee ja elektrienergia   kohvikuruumides ning jäätmeveo kulud ja sõlmib selleks teenuse osutajaga vastava lepingu.

3. Talveaia, palmisaali, konverentsisaali, õppeklassi, Hiina Teemaja ja piknikuplatside kasutusse andmise eritingimused

3.1  Üürnik on kohustatud tagama renditeenuse pakkumise järgmiselt:

3.1.1  pakkuma talveaia (üldpind 250 m² ja toitlustuse ettevalmistusruum 22,6 m²), palmisaali (üldpind 460 m²), konverentsisaali (üldpind 137 m²), õppeklassi (üldpind 43 m²), kuue piknikuplatsi (Rododendron - 20x15 m; Sirel – 35x17 m; Õunaaed – 60x30 m; Lõhmuse – 140x70 m; Lehis – 85x35 m; Alpinaarium – 50x30 m) ja Hiina Teemaja (subtroopika kasvuhoones asuv paviljon) renditeenust, tegema hinnakalkulatsioone ja pakkumisi ning vastavalt kliendi soovile näitama ruume;

3.1.2  kooskõlastama Tallinna Botaanikaaia esindajaga enne üritust üüriobjekti kasutamise aja ja otstarbe;

3.1.3  korraldama toitlustust;

3.1.4  vastutama ürituse toimumise ajal üüriobjektil asuva vara (taimed, inventar jm) säilimise eest. Üürnik on kohustatud vara maksumuse hüvitama vara hävimise või kahjustumise korral;

3.1.5  vastutama ürituse käigus Tallinna Botaanikaaia territooriumil tekitatud kahju eest;

3.1.6  tagama üüriobjekti kasutamise ajal avaliku korra ja seal asuva sisseseade säilimise;

3.1.7  ürituse lõppedes koristama ruumid.

3.2  Kõikides ruumides on olemas kokkupandavad lauad ja toolid, konverentsisaalis lisaks klapiga toolid.

3.3  Ruumide välja rentimisel tuleb arvestada, et palmisaal on külalistele avatud suveperioodil 01.05–30.09 E–P 11–18 ja talveperioodil 01.10–30.04 E–P 11.00–16.00. Talvel võib palmisaali maksimaalne temperatuur olla 18 °C.

3.4  Konverentsisaalis on pimendavad rulood, projektor, ekraan ja seintel kõlarid.

3.5  Palmisaalis ja talveaias asuvaid taimi hooldatakse ja kastetakse iga päev ajavahemikus kl 8.15–10.00. Kui üritus algab hommikuse hoolduse ajal, kastetakse taimi eelmise päeva õhtul ajavahemikus kl 15.30–17.00.

3.6  Tallinna Botaanikaaial on õigus:

3.6.1  tasuta kasutada konverentsisaali näituste ajal (millele lisandub igale näitusele eelnev ettevalmistusaeg 2 päeva ja koristusaeg 1 päev). Näituste aastakava kinnitatakse iga aasta detsembris;

3.6.2  tasuta kasutada õppeklassi looduskoolideks, mis toimuvad septembrist maini (k.a). Looduskoolide toimumise ajad kooskõlastatakse üürnikuga;

3.6.3  sulgeda palmimaja ja talveaed taimekaitsetöödeks kuni 14 päevaks aastas. Taimekaitsetööde ajad kooskõlastatakse üürnikuga;

3.6.4  tasuta kasutada äriruume kümnel korral aastas. Ajad kooskõlastatakse üürnikuga;

3.6.5  palmisaalis asuvat seinapinda välja rentida näitusteks.

3.7  Üürnik on kohustatud tagama õhtustel ja öistel üritustel mehitatud järelevalve ning lukustama botaanikaaia värava.

4. Kohvikuruumide kasutusse andmise eritingimused

4.1  Üürnik on kohustatud tagama kohvikuruumides (üldpind 31,5 m²) toitlustusteenuse pakkumise järgmiselt:

4.1.1  suveperioodil 01.05–30.09 iga päev kl 11–18;

4.1.2  talveperioodil 01.10–30.04 nädalavahetustel ja näituste ajal kl 11–16;

4.1.3  suveperioodil pidama kohvikut ka väliterritooriumil. Vajalik inventar välikohviku pidamiseks peab olema üürnikul;

4.1.4  alkohoolsete jookide pakkumine on lubatud;

4.1.5  toitu peab olema võimalik soojendada. Soojendamine on lubatud ainult pliidil või ahjus, mikrolaineahju kasutamine ei ole lubatud;

4.1.6  kohvikus pakutav kohv peab olema valmistatud ubadest;

4.1.7  sööke ja jooke ei tohi pakkuda ühekordsetest nõudest.

4.2  Aastas külastab Tallinna Botaanikaaeda u 67 000 inimest.

5. Äriruumide kasutusse andmise eritingimused

5.1  Üürileandja ei hüvita äriruumide mistahes parendusteks ja korrashoiuks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest.

5.2  Üürnik kohustub eelnevalt kooskõlastama kõik tehtavad parendustööd Tallinna Botaanikaaiaga.

5.3  Äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

5.4  Üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu.

5.5  Üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu eritingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisa 2 punktile 17.

5.6  Äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

6. Nõuded pakkujale

6.1 Pakkujal peab olema pakkumuse esitamise hetkel vähemalt nelja-aastane kogemus toitlustusteenuse pakkumisel või ürituste korraldamisel.

7. Pakkumisest osavõtutasu ei rakendata.

8. Pakkumuse tagatisraha suurus on võrdne ühe kuu üüri alghinnaga. Tagatisraha tasuda enne pakkumuse esitamist Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole nr IBAN EE311010220061053015, viitenumber 5258050050050315, AS SEB Pank. Selgituseks: „tagatisraha, isiku nimi ja Tallinna Botaanikaaia enampakkumine“. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse kasutuslepingu sõlmimisel arvesse üürilepingu  alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena. Teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.

9. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab pakkuja kirjaliku pakkumuse, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

9.1  andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht);

9.2  nõusolek linnavara kasutusse võtmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

9.3  sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

9.4  pakkumuse tegemise kuupäev;

9.5  pangarekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võidetud;

9.6  kinnitus nõutud nelja-aastase kogemuse kohta toitlustusteenuse pakkumisel või ürituste korraldamisel ning kogemuse tõendamiseks nimekiri viimasel neljal aastal täidetud lepingute kohta. Kui pakkuja tugineb alltöövõtja kogemusele, peab pakkuja esitama ka alltöövõtja kinnituse, millega alltöövõtja annab nõusoleku osaleda üürilepingu vahetus täitmises.

10. Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes. Pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).

11. Pakkumusele tuleb lisada maksekorraldus tagatisraha tasumise kohta.

12. Enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.

13. Äriruumidega tutvumine toimub kohapeal eelneval kokkuleppel. Tingimustega tutvumiseks pöörduda Tallinna Botaanikaaia arendusjuht Christina Elleri poole, e-post christina.eller@botaanikaaed.ee, tel 606 2665.

14. Pakkumuse ja nõutavate dokumentide esitamise tähtpäev on 11.11.2015 kell 11.00. Pakkumus ja nõutavad dokumendid tuleb esitada kinnises ümbrikus Tallinna Keskkonnaametile, aadress Harju tn 13, 12918 Tallinn. Pakkuja teeb ümbrikule märke vara kohta, millega seoses pakkumus on esitatud. Pakkumused avatakse 11.11.2015 kell 11.15 Tallinna Keskkonnaametis IV korrusel.

15. Kirjaliku enampakkumise võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamise ühe kalendrikuu jooksul sõlmima üürilepingu, vastasel korral pakkumise tulemus tühistatakse ja korraldatakse uus pakkumine ning võitja poolt makstud tagatisraha ei tagastata.

 

Ametlike teadete nimekiri