Lasnamäe Linnaosa Valitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise püsivate müügikohtade paigaldamiseks

Viimati muudetud 26.01.2018

Lasnamäe linnaosa vanema 25.01.2018 korralduse nr 1‑15/21 alusel kuulutab Lasnamäe Linnaosa Valitsus välja eelläbirääkimistega pakkumise kuni 45 m2 suuruste linnarajatiste kaubandustegevuseks kasutusse andmiseks püsivate müügikohtade (kioskite) paigaldamiseks Turba tn 2 kinnistule tähtajaga kaks aastat ning Mahtra tn 1 ja Mahtra tn 3 vahelisele alale tähtajaga kuni viis aastat järgmistel tingimustel:

Pakkumise alghind on 8,00 eurot ühe m2 kohta kuus.

Linnarajatise suuruseks tuleb arvestada ehitisealune pind ilma varikatuse projektsioonita.

Tagatisraha suurus on pakutav ühe kuu üüritasu. Tagatisraha tasuda Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole nr IBAN: EE311010220061053015, viitenumber 5269050050050317, AS SEB Pank, enne pakkumise esitamist. Selgituseks: “tagatisraha”, isiku nimi ja linnarajatise aadress. Tagatisraha arvestatakse parima pakkujaga üürilepingu sõlmimisel esimese kuu üüriks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.

Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lisatingimused:

1)üürniku kohustus paigaldada kooskõlas ehitusseaduse ja „Tallinna linna ehitusmäärusega“ vaid selline püsiv müügikoht (kiosk), mis on välisilmelt antud paika sobilik. Ajutisele ehitisele tuleb taotleda ehitusluba ja kasutusluba;

2) alkohoolsete jookide müük on keelatud;

3) „Tallinna linna heakorra eeskirja” nõuete täitmine;

4) „Tallinna jäätmehoolduseeskirja” nõuete täitmine;

5) üürniku kohustus kooskõlastada kasutatav välireklaam Lasnamäe Linnaosa Valitsusega;

6) üürniku kohustus sõlmida kommunaalteenuste (elekter, vesi, kanalisatsioon, jäätmekäitlus jm) kasutamiseks lepingud teenuste osutajatega;

7) üüri tasumine toimub igakuiselt vastavalt Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse poolt esitatud arvetele;

8) üüri tasumisega viivitamisel kohustub üürnik tasuma viivist 0,05% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;

9) linnarajatise üürileandjale üleandmise tähtaja rikkumisel kohustub üürnik tasuma leppetrahvi, mis võrdub kahe kuu üüriga;

10) lepingu tingimuste täitmise kontrollaktis fikseeritud lepingu tingimuste rikkumise lõpetamiseks määratud tähtajast mittekinnipidamisel kohustub üürnik tasuma leppetrahvi kuni 10% ühe kuu üürist;

11) lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi on lubatud kolmandale isikule üle anda üksnes linnaosa vanema korraldusega antud loal;

12) üürileandja ei hüvita mistahes kõrvalkulusid;

13) üüritasu suureneb üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

14) üürileandjal on õigus leping ühepoolselt üles öelda, kui tekib vajadus linnarajatise kasutamiseks muuks otstarbeks (müük, tee ehitus vms).

 

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

1) juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;

2) füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;

3) kasutusse võetava linnarajatise suurus m2‑tes, ühe m2 pakutav hind ning sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissumma. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4) linnarajatise kasutusse võtmise aeg;

5) selgitus kommunaalteenuste (elekter, vesi, kanalisatsioon, jäätmekäitlus jm) kasutamise korraldusest;

6) nõusolek linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse võtmiseks eelläbirääkimistega pakkumisel kehtestatud tingimustel;

7) panga rekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võidetud;

8) pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi ja allkiri, esindaja puhul esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne);

9) Tallinna Transpordiameti tõend kohalike maksude võlgnevuse puudumise kohta (tõendi saab maksuvolg@tallinnlv.ee) ja kinnitus võlgnevuste puudumise kohta Maksu‑ ja Tolliametile;

10) dokument tagatisraha tasumise kohta;

11) püsiva müügikoha köidetud ehitusprojekt ja/või asendiplaan koos mõõtudega, valmis kioski puhul ka kuupäevaga foto.

Pakkumise võitja väljaselgitamise aluseks on kõrgeim pakutav üüritasu.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus võib keelduda linnarajatise kasutusse andmisest pakkujale, kes on rikkunud linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingut.

Kui ühe kuu jooksul arvates linnaosa vanema korralduse andmisest lepingu sõlmimiseks ei ole  pakkumise võitja lepingut sõlminud või teatab nimetatud aja jooksul kirjalikult lepingu sõlmimisest loobumisest, on linnaosa vanemal õigus oma otsus kehtetuks tunnistada. Sel juhul ei tagastata sissemakstud tagatisraha pakkumise võitjale.

Linnarajatistega saab tutvuda kohapeal. Informatsiooni saab linnamajanduse osakonnast, tel 645 7729.

Pakkumised esitada hiljemalt 13. veebruaril 2018 kella 9.45‑ks Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infosaali, Pallasti tn 54, 11413 Tallinn, kinnises ümbrikus märgusõnaga “KIOSKI PAIGALDAMINE”. Ümbrikud avatakse 13. veebruaril 2018 kell 10.00.

Ametlike teadete nimekiri