Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku korduva enampakkumise Martsa tn 2 (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) hoone esimesel korrusel asuva köögiploki kasutusse andmiseks

Viimati muudetud 08.01.2019

Tallinna Haridusamet

kuulutab välja avaliku kirjaliku korduva enampakkumise:

Martsa tn 2 (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium) hoone esimesel korrusel asuva köögiploki ruumide üldpinnaga 42,0 m², üürilepingu alusel kasutusse andmiseks.

Pakkumine korraldatakse, lähtudes Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kehtestatud Linnavara kasutusse andmise korrast.

1. Äriruumide üürile andmise tingimused:

1.1 äriruumid antakse üürile kuni 31.05.2021;

1.2 äriruumide üüri alghind on 2,05 eurot ühe ruutmeetri kohta kalendrikuus, millele lisanduvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

1.3 äriruumide kasutusotstarve on toitlustus ilma alkohoolsete jookideta;

1.4 üürileandja ei parenda üürile antavaid äriruume, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

1.5 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu eritingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisa 2 punktile 17;

1.6 äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.

2. Äriruumide kasutamise eritingimused:

2.1 üürnikul on õigus, eelnevalt kooskõlastades üürileandjaga, paigaldada saali tasuta üürnikule kuuluvat inventari ja inventar peab olema tasuta kasutamiseks;

2.2              üürniku tegevus ei tohi minna vastuollu riigi- ja Tallinna õigusaktidega ning ei tohi segada Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevust;

2.3   äriruumi allkasutusse andmine on keelatud;

2.4 üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu.

3. Pakkumiste esitamise tähtaeg ja koht:hiljemalt 29. jaanuariks 2019. a kella 10.00, Tallinna Haridusameti kantselei, Estonia pst 5a III korrus.

4. Pakkujatel esitada kirjalik pakkumus kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumus on esitatud.

5. Pakkumus peab sisaldama:

5.1 andmeid pakkuja kohta:

5.1.1 füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht;

5.1.2 juriidilise isiku puhul ärinimi, registrikood, asukoha- ja juriidiline aadress;

5.2 pakkuja senise tegevuse lühikest tutvustust, ja kontaktisiku andmeid;

5.3 pakkuja kinnitust, et eelpool esitatud tingimused on arusaadavad ja nõusolekut vara kasutamiseks käesoleval pakkumisel kehtestatud tingimustel;

5.4 sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumussummat (ilma ja koos käibemaksuga). Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

5.5 pakkumuse esitamise kuupäeva, pakkumuse esitaja nime koos allkirjaga, kontaktandmeid, ametikohta ning vajadusel esindamise alust (kui volikirja alusel).

6. Pakkumuse kõik lehed peavad olema kinnitatud, nummerdatud ja allkirjastatud.

7. Pakkumusele lisatakse osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavad dokumendid. Tagatisraha on 100 eurot. Pakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse üürilepingu sõlmimisel arvesse üürilepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena.

8.Pakkumise osavõtutasu on 35 eurot. Osavõtutasu pakkujale ei tagastata, välja arvatud juhul, kui pakkumine nurjub korraldaja süül.

Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole nr a/a  10220061053015, IBAN EE311010220061053015 viitenumber 5006050050050224 SEB pangas (kviitungi koopia lisada pakkumisse)

9.Pakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.

10.Pakkumise võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamist ühe kuu jooksul sõlmima äriruumi üürilepingu, vastasel korral pakkumise tulemus tühistatakse ja korraldatakse uus pakkumine ning võitja poolt makstud tagatisraha ei tagastata.

11. Pakkumised avatakse 29. jaanuaril 2019 .kell 10.10 Tallinna Haridusameti haldusosakonnas Estonia pst 5a III korrus tuba 342. Pakkumisi, mis ei saabunud tähtaegselt (29. jaanuariks 2019 kell 10.00) või ei vasta nõuetele, käesoleva pakkumise tingimustele, ei arvestata. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge nõuetele mittevastavuse põhjuste kohta.

12. Pakkumisi hinnatakse nende võrdlemise teel ja hindamise aluseks on kõrgeim pakutud üür ühe ruutmeetri kohta kalendrikuus

13. Informatsioon ja kokkulepped varaga tutvumise kohta:

602 2046 Jüri Proosa, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi majandusjuht;

Üldinfo 640 4659 Toomas Palm Tallinna Haridusameti haldusosakond;

Ametlike teadete nimekiri