Tallinna Linnavaraamet kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnisasjadele hoonestusõiguse seadmiseks sise-ja välisväljakutega tennisekeskuse ehitamise eesmärgil

Viimati muudetud 11.03.2019

TALLINNA LINNAVARAAMET KUULUTAB VÄLJA LÄBIRÄÄKIMISTEGA PAKKUMISE RAHU TN 3 JA RAHU TN 4A KINNISASJADELE HOONESTUSÕIGUSE SEADMISEKS SISE- JA VÄLISVÄLJAKUTEGA TENNISEKESKUSE EHITAMISE EESMÄRGIL

 

Rahu tn 3 (kinnistusregistriosa nr 6062050, katastritunnus 78401:101:2279, pindala 7793 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%),

Rahu tn 4a (kinnistusregistriosa nr 4481450, katastritunnus 78401:101:1731, pindala 4564 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%);

Hoonestaja kohustub koostama kinnisasjadele detailplaneeringu 3 aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse ja selle alusel ehitama kinnisasjadele sise- ja välisväljakutega tenniskeskuse. Lisaks kohustub hoonestaja rajama ehitiste teenindamiseks vajalikud rajatised.

Hoonestaja kohustub lõpetama ehitustööd ja vormistama tennisekeskuse ehitiste ning seda teenindavate rajatiste kasutusload hiljemalt 3 aasta jooksul alates detailplaneeringu kehtestamisest.

Pakkumine tuleb esitada hoonestusõiguse seadmise tasu kohta. Hoonestusõiguse seadmise tasu alghind on 3129 (kolm tuhat ükssada kakskümmend üheksa) eurot. Lisaks tuleb esitada pakkumisteates nimetatud dokumendid.

Tagatisraha suurus on 313 eurot.

Tagatisraha peab olema laekunud pakkumuse esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei arvelduskontole: SEB Pank arvelduskonto IBAN: EE311010220061053015, viitenumber 5238050050050319, selgituseks märkida „Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a pakkumine“. Pakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse lepingu sõlmimisel arvesse hoonestusõiguse seadmise tasu osalise tasumisena. Teistele pakkumisest osavõtjatele tagastatakse nende poolt makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. aprillil 2019 kell 12.00.

Pakkumused esitada enampakkumise korraldajale, Tallinna Linnavaraametile(Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korrus).

Pakkumised avatakse 30. aprillil 2019 kell 13.00.

Hoonestusõiguse üldtingimused:

1. Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

Hoonestusõigus seatakse mõlemale kinnisasjale kogu ulatuses.

2. Hoonestusõiguse aastatasu on 1043 (ükstuhat nelikümmend kolm) eurot, mis moodustab 2% ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maa maksustamishinnast hinnatsoonis H0784025. Hoonestusõiguse aastatasu maksab hoonestaja kaks korda aastas võrdsetes osades iga aasta 10. jaanuariks ja 10. juuliks järgneva poolaasta eest ette. Hoonestusõiguse aastatasu muudetakse vastavalt maa maksustamishinna muutumisele.

3. Hoonestaja kohustub koostama 3 aasta jooksul detailplaneeringu ja kooskõlas kehtestatud detailplaneeringuga ehitama 3 aasta jooksul hoonestaja tellimusel koostatud ehitusprojekti kohaselt ning hoonestaja poolt taotletud ehituslubade alusel kinnisasjadele:

 • sise- ja välisväljakutega tennisekeskuse;
 • sõiduteed, parklad ja kõnniteed koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega;
 • tehnovõrgud ja –rajatised.

4. Hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek, kusjuures omanik seab võõrandamise nõusoleku andmise tingimuseks kõigi omaniku ja hoonestaja vahel sõlmitud hoonestusõigust puudutavate võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmise hoonestusõiguse omandaja poolt.

5. Hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek.

6. Hoonestaja koormab hoonestusõiguse ostueesõigusega kinnisasja igakordse omaniku kasuks.

7. Kinnisasja omanikul on õigus nõuda hoonestaja nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks või hoonestusõiguse üleandmiseks tema poolt nimetatud isikule hoonestusõiguse alusel ehitatavate hoonete ja rajatiste tähtajaks mittevalmimisel ja kindlustamiskohustuse, hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse ja korrashoiukohustuse rikkumisel, kui hoonestaja ei ole lepingu rikkumist talle antud mõistliku tähtaja jooksul kõrvaldanud.

8. Hoonestusõiguse tähtaja saabumisel või hoonestusõiguse kinnisasja omanikule langemisel muutuvad kinnisasjal asuvad hooned ja rajatised kinnisasja oluliseks osaks. Hoonestusõiguse kinnisasja omanikule langemisel ning hoonestusõiguse tähtaja lõppemisel kinnisasja omanik kinnisasjale jäävate ehitise eest hoonestajale hüvitist ei maksa.

Hoonestaja kohustub:

1. taotlema Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnisasjade ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamist, sõlmima halduslepingu detailplaneeringu koostamiseks ja koostamise finantseerimise õiguste üleandmiseks, koostama detailplaneeringu vastavalt halduslepingule ning andma detailplaneeringu materjalid kehtestamiseks üle Tallinna Linnaplaneerimise Ametile hiljemalt kolme aasta jooksul hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse;

2. lõpetama hoonestusõiguse alusel ehitatavate hoonete ja rajatiste ehitustööd ning vormistama nende kasutusload hiljemalt kolme aasta jooksul alates detailplaneeringu kehtestamisest;

3. kasutama ehitisi vastavalt nende ehitisregistris registreeritud kasutusotstarbele;

4. täitma tehnovõrkude ja -rajatiste valdajate või omanike poolt antud tehnilisi tingimusi ehitiste ehitamise ning kasutamise kohta;

5. nõustuma kinnisasjale ja hoonestusõigusele reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmisega rajatavate tehnovõrkude ja -rajatiste teenindamiseks ja remontimiseks selle eest tasu nõudmata;

6. kindlustama hoonestusõiguse alusel püstitatavad ehitised ja rajatised kogu hoonestusõiguse kestvuse ajaks. Kui hooned või rajatised hävivad tervikuna või osaliselt, on hoonestaja kohustatud need omal kulul uuesti üles ehitama või taastama kolme aasta jooksul;

7. hoidma hoonestusõiguse alal asuvad hooned ja rajatised, samuti kogu hoonestusõiguse ala alaliselt heas seisukorras vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale;

8. maksma kinnisasja omanikule:

 • hoonestusõiguse aastatasu mittetähtaegsel tasumisel viivist 0,03% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest;
 • hoonete ja rajatiste tähtajaks mittevalmimisel ning uuesti püstitamise või taastamise kohustuse täitmise tähtajast mittekinnipidamise korral leppetrahvi 1% hoonestusõiguse aastatasust iga tähtaega ületava päeva eest;
 • hoonestusõiguse alusel ehitatud ehitiste ja rajatiste mittesihtotstarbelise kasutamise korral mittesihtotstarbelise kasutamise aja eest leppetrahvi 0,3% hoonestusõiguse aastatasust iga päeva eest, mil hoonestaja rikub ehitiste sihtotstarbelise kasutamise kohustust;

9. alluma kohesele sundtäitmisele reaalkoormatisega tagatud rahaliste nõuete rahuldamiseks.

 

Pakkumusele esitatavad nõuded:

Pakkumisel osalemiseks esitab pakkuja pakkumise korraldajale pakkumuse kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a hoonestusõigus, läbirääkimistega pakkumine“.

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumissumma eurodes. Pakkumine ja lisadokumendid tuleb esitada paberkandjal ja elektrooniliselt (CD või mälupulk).

Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 1. andmed pakkuja kohta (juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress ja kontakttelefon, panga nimetus ja arvelduskonto number, juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi nõusolek sõlmida hoonestusõiguse seadmise leping kehtestatud tingimustel);
 2. sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumissummat. Kui sõnadega kirjutatud pakkumissumma ja numbritega kirjutatud pakkumissumma erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud pakkumissumma;
 3. ehitusalal tegutseva ettevõtjaga sõlmitud koostöökokkulepe ehitustööde tegemiseks juhul, kui pakkuja ei teosta ehitustöid ise, vaid tellib need ehitajalt;
 4. detailplaneeringu eskiislahendust koos illustratsiooni ja seletuskirjaga sise- ja välisväljakutega tennisekeskuse rajamiseks Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnisasjadele;
 5. äriplaani, mis peab sisaldama järgnevaid osasid:

- äriplaani lühiülevaade;

- ettevõtte lühikirjeldus, projekti üldine juhtimine;

- projekti kirjeldus, sh projekteerimise ja ehitamise protsessi kirjeldus ning ehitamise etapid;

- finantseerimine, sh projekti finantseerimisstrateegia, finantsprognoosid;

- projekti riskid ja riskide maandamise meetmed;

6. pakkumuse esitamise kuupäeva, pakkumuse esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja puhul volikirja

7. pakkuja kvalifitseerimiseks nõutud dokumente vastavalt „Pakkujale esitatavad nõuded“ punktidele 5 ja 6;

8. kirjalikku nõustumust tasuda hoonestusõiguse aastatasu vastavalt hoonestusõiguse seadmise tingimustele kogu hoonestusõiguse kehtivuse aja jooksul.

 

Pakkujale esitatavad nõuded:

 1. pakkuja ja ehitaja peavad olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris;
 2. pakkuja ja ehitaja peavad olema maksevõimelised, nende suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega muud seesugust menetlust pakkuja ja ehitaja asukohamaa seaduste kohaselt;
 3. pakkuja ja ehitaja peavad olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
 4. pakkuja või ehitaja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate tegevusalal „Ehitamine”;
 5. pakkuja või ehitaja kahe viimase majandusaasta kogu majandustegevuse netokäive peab olema igal majandusaastal vähemalt 3 000 000 (kolm miljonit) eurot. Pakkujal tuleb esitada andmed enda või ehitaja kahe viimase majandusaasta kogu majandustegevuse netokäibe osas iga aasta kohta eraldi;
 6. pakkuja või ehitaja peab viie viimase aasta (01/2014-12/2018) jooksul olema korrektselt ja hea ehitustava kohaselt ehitanud ja üle andnud vähemalt kolm sarnast ehitustööd, mille lepingu maksumus iga objekti kohta on vähemalt 1 000 000 (üks miljon) eurot. Sarnasteks ehitustöödeks loetakse avaliku ehitise kasutamise otstarbega hoonete ehitustööd vastavalt koodile 12000 (majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrus nr 51). Pakkujal tuleb esitada viie viimase aasta (01/2014-12/2018) jooksul (iga aasta kohta eraldi) tehtud olulisemate sarnaste ehitustööde nimekiri.

 

Eelnimetatud nõuetele mittevastava pakkuja esitatud pakkumust ei arvestata.

Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud pakkuja. Nõuetele mittevastava pakkumuse esitanud pakkujat läbirääkimistele ei lubata.

Läbirääkimiste sisu ei avaldata avalikkusele ega teistele pakkujatele. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumust on tehtud ja mitu neist vastab nõuetele.

Pärast läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumuse koos lõpliku eskiisiga. Lõplik pakkumus ei tohi olla linnale esialgsest pakkumusest ebasoodsam. Lõplik pakkumus peab olema jõus minimaalselt 120 kalendripäeva.

 

Lõplike pakkumiste hindamiskriteeriumid on järgmised:

 1. hoonestusõiguse seadmise tasu – 20%.

Hindamine toimub väärtuspunktide meetodil. 20% vastab 20 punktile. Kõrgeima tasu pakkumine saab maksimaalse arvu punkte st 20, teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem, st maksimum punktisumma korrutatakse pakkumise hinna ja parima pakkumise hinna jagatisega;

2. hoonestusõiguse seadmise lepingu täitmisega seonduvaid küsimusi analüüsiv äriplaan – 40%.

Äriplaani hindamisel hinnatakse:

- terviklikkust, mille juures hinnatakse, kas äriplaan sisaldab kõiki etteantud struktuuri osasid;

- finantsilist põhjendatust, mille juures hinnatakse äriplaani finantsilist realistlikkust;

- tehnilist põhjendatust, mille juures hinnatakse äriplaani vastavust etteantud tehnilistele tingimustele (projekti realiseerimise kava kirjeldus) ja tehnilise lahenduse realistlikkust.

Komisjon annab igale pakkujate esitatud äriplaanile punkte 1 kuni 10 nii, et 10 punkti vastab 40%-le. Pakkujale antakse % vastavas proportsioonis saadud punktidele (näiteks 4 punkti vastab 16%, 6 punkti vastab 24% jne);

3. Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnisasjadele rajatava sise- ja välisväljakutega detailplaneeringu eskiislahendus koos illustratsiooni ja seletuskirjaga — 40%.

Eskiislahenduse hindamisel antakse punkte 1-10 nii, et 10 punkti vastab 40%-le. Pakkujatele antakse % vastavas proportsioonis saadud punktidele (näiteks 5 punkti vastab 20%, 7 punkti vastab 28% jne), kusjuures punktide andmisel hinnatakse eskiislahenduse põhjalikkust ja läbimõeldust, hoonestusplaani ja arhitektuurse lahenduse sobivust ümbritsevasse keskkonda, loodava haljastuse ulatust, parkimislahenduse otstarbekust, liiklusskeemi ohutust ning tulevikus avalikuks kasutamiseks kavandatud alade korrashoiuga kaasnevaid kulutusi.

Pakkumise võitjaks on pakkuja, kes on saanud hindamisel kõrgeima punktisumma.

Võrdväärsete pakkumuste esitajatele annab komisjon hoonestaja selgitamiseks võimaluse oma lõplikku pakkumust kümne tööpäeva jooksul täiendada.

Pakkumuse esitamisega annab pakkuja nõusoleku hoonestusõiguse lepingu sõlmimiseks kuulutuses nimetatud tingimustel.

Pärast lõplike pakkumuste saamist vormistab pakkumiskomisjon 20 tööpäeva jooksul lõplike pakkumuste protokolli, kus esitab põhjendatud arvamuse parima pakkumise kohta.

Läbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitatakse Tallinna Linnavolikogu otsusega.

Pakkumise võitja kohustub sõlmima hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu kahe kuu jooksul arvates läbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamisest. Hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud (s.h notaritasu ja riigilõiv) tasub hoonestaja.

Kui parima pakkumuse teinud pakkuja ei ole kahe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest lepingut sõlminud, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse. Parima pakkumise teinud pakkujale, kes ei sõlmi kahe kuu jooksul lepingut, ei tagastata tema poolt tasutud tagatisraha.

Pakkumise võitja kohustub tasuma hoonestusõiguse seadmise tasu hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise ajaks.

Lisainfo tel: 640 4533, 640 4507 või linnavaraamet@tallinnlv.ee

Alused: Tallinna Linnavalitsuse 7. veebruari 2019 otsus nr 21-k „Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a kinnisasjadele hoonestusõiguse seadmine“ ja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrus nr 34 „Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord“.

 

Ametlike teadete nimekiri