Teade detailplaneeringutest Tallinnas

Viimati muudetud 27.12.2016

Tallinna Linnavalitsus otsustas 21. detsembri 2016 istungil:

1. korraldusega nr 1918-k:

lõpetada Paavli tn 5a ja 5b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu menetlus.

1.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2012 korraldus nr 1706-k „Paavli tn 5a ja 5b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinnas” ja Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2014 korraldus nr 364-k „Paavli tn 5a ja 5b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas”.

2. korraldusega nr 1919-k:

algatada Endla tn 13, Lõkke tn 3a ja Lõkke tn 5 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Kesklinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,46 ha. Detailplaneering koostatakse eesmärgil liita Lõkke tn 3a ja Lõkke tn 5 kinnistud ning määrata moodustatava krundi sihtotstarbeks äri- ja elamumaa, määrata Endla tn 13 kinnistu sihtotstarbeks äri- ja sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa), määrata ehitusõigus moodustatavale krundile ja Endla tn 13 kinnistule kuni 7 maapealse ja kuni 2 maa-aluse korrusega hoonete ehitamiseks ning kruntide kasutamise tingimused.

2.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja leidmiseks korraldab Riigi Kinnisvara Aktsiaselts riigihanke pärast detailplaneeringu koostamise algatamist, ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

2.2 Mitte algatada Endla tn 13, Lõkke tn 3a ja Lõkke tn 5 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

2.2.1 detailplaneeringus ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;

2.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kuni 7-korruseliste ärihoonete, eluruumidega ärihoonete ja elamute ehitamine ja sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Planeeringuala on hoonestatud (büroohooned ja laohoone), detailplaneeringus kavandatakse hoonestuse tihendamist;

2.2.3 kesklinna segahoonestusalal asuval planeeringualal ega vahetus läheduses ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid;

2.2.4 detailplaneeringus kavandatav tegevus peab arvestama Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndi ja arheoloogiamälestise tingimustega, samuti planeeringuala naabruses asuvate ehitismälestistega (Toom-Kuninga tn 14 elamu ja abihoone);

2.2.5 detailplaneeringu elluviimisel suureneb piirkonna liikluskoormus ning sellega kaasnev müra ja õhusaaste, kuid eeldatavasti ei ole mõju oluline. Kuna tegemist on tiheda liiklusega magistraali äärse ja kõrge müratasemega piirkonnaga, selgitatakse detailplaneeringus müra modelleerimisel autoliiklusest tulenevad müratasemed ja määratakse müra leevendusmeetmed. Planeeritav tänavaäärne hoonestus loob mürapiirde kvartali hoovipoolsetele hooneosadele ja haljasalale. Uute hoonete planeerimisel tuleb tagada lähialale jäävate eluruumide insolatsiooni tingimused;

2.2.6 hüdrogeoloogilise hinnanguga selgitatakse, millised muutused piirkonna põhjaveerežiimis võivad detailplaneeringus kavandatavate maa-aluste korruste rajamisel toimuda ning millises mahus võib maa-aluseid korruseid rajada;

2.2.7 detailplaneeringus kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket. Vibratsiooni võib esineda hoonete lammutamisel ja ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt lammutus- ja ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

2.2.8 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbega.

2.3 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14–18 ja neljapäeviti kella 9–12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

3. korraldusega nr 1920-k:

algatada Mustakivi tee 23 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Lasnamäe linnaosas Tondiraba asumis asuva planeeritava maa-ala suurus on 13,94 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada elamu-, äri- ja sotsiaalmaa sihtotstarbega krundid ning määrata kruntidele ehitusõigus ärihoonete, korterelamute ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks. Hooned on kavandatud kuni 8-korruselised. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärk määrata üldised maakasutustingimused ja esitada heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

3.1Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana‑Viru 12, 15080 Tallinn).

3.2 Mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

3.2.1 detailplaneeringus ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumine;

3.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta äri- ja eluhoonete rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on valdavalt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike;

3.2.3 planeeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist kumulatiivset mõju;

3.2.4 planeeringualal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 võrgustiku alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Planeeringuala piirneb Tondiraba rohealaga ja osaliselt jääb roheala ka planeeringualale. Planeeringulahendusega on ette nähtud säilitada valdav osa rohealast ja kujundada see üldkasutatavaks pargialaks. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega;

3.2.5 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringu elluviimine suurendab planeeringuala piirkonna liikluskoormust ning müra ja õhusaastet. Uue hoonestuse rajamisel tuleb arvestada meetmetega müra normtasemete tagamiseks siseruumides ja õuealadel, arvestades ka perspektiivse Rahu tee võimaliku liiklusmüraga. Detailplaneeringu käigus viiakse läbi radooniuuring ning esitatakse vajadusel meetmed radooniohutu hoone projekteerimiseks;

3.2.6 planeeringualal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääk-reostust, mis seaks piiranguid kavandatavale tegevusele. Planeeringu elluviimisel tuleb arvestada, et tegemist on kaitsmata põhjavee alaga. Planeeritavatele hoonetele on kavandatud kuni kahe maa-aluse korruse rajamine, mis võib muuta väljakujunenud põhjaveerežiimi. Seetõttu tuleb hüdrogeoloogilise eksperthinnanguga selgitada hoonete rajamisel tekkiva põhjavee alanduslehtri sügavus ja ulatus ning meetmed põhjavee alandusest tingitud negatiivsete mõjude leevendamiseks;

3.2.7 detailplaneering on kooskõlas Lasnamäe elamualade üldplaneeringu maakasutuse  juhtotstarbega, kui üldplaneeringus ette nähtud rohealad jäetakse hoonetest vabaks.

3.3 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

4. korraldusega nr 1921-k:

võtta vastu Lasnamäe linnaosas 2,66 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Betooni tn 13c // Paneeli tn 4, Betooni tn 13, 13a ja 13b kinnistute ning lähiala detailplaneering, Osaühing SIRKEL&MALL töö nr 14-14, milles on kavandatud tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega Betooni tn 13c // Paneeli tn 4, Betooni tn 13, Betooni tn 13a, tootmismaa sihtotstarbega Betooni tn 13b ja transpordimaa sihtotstarbega Betooni tänav T7 kinnistute liitmine üheks 90% tootmis- ja 10% ärimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale krundile määrata ehitusõigus kokku kuni kaheksateistkümne (sh viieteistkümne olemasoleva) kuni 3 maapealse korrusega hoone ehitamiseks, ümberehitamiseks ja laiendamiseks ning krundi kasutamise tingimused.

5. korraldusega nr 1922-k:

kehtestada Mooni tn 55a // Vuti tn 16 kinnistu detailplaneering.

6. korraldusega nr 1923-k:

kehtestada Taime tn 3 kinnistu detailplaneering. 

7. korraldusega nr 1924-k:

kehtestada Viljandi mnt 41b kinnistu detailplaneering.

7.1Viljandi mnt 41b kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 19. märtsi 2008 korraldusega nr 481-k kehtestatud „Viljandi mnt 41, 41a ja 41b kinnistute detailplaneering” käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas.

8. korraldusega nr 1956-k:

lõpetada Suur-Sõjamäe tn 42 kinnistu detailplaneeringu menetlus.

8.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 17. juuni 2015 korraldus nr 1064-k „Suur-Sõjamäe tn 42 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas”.

9. korraldusega nr 1957-k:

kehtestada Hargi tn 13a kinnistu detailplaneering.

9.1 Hargi tn 13a kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2004 korraldusega nr 1230-k kehtestatud „Rannamõisa tee 9b kinnistu detailplaneering“ planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

10. korraldusega nr 1961-k:

algatada Anni tn 16 ja Vikerlase tn 23 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 2,81 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa sihtotstarvetega Anni tn 16 ja Vikerlase tn 23 kinnistute piiride muutmise teel moodustada ärimaa, elamumaa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid ja määrata ehitusõigus ühe kuni 13 maapealse ja kuni 3 maa-aluse korrusega ärihoone ning ühe kuni 10 maapealse ja kuni 3 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Detailplaneeringus määratakse üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

10.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on RUUM JA MAASTIK OÜ (aadress Väike-Ameerika tn 20/2-11, 10129 Tallinn) ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn).

10.2 Mitte algatada Anni tn 16 ja Vikerlase tn 23 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Eelhinnangu põhjal ei ole detailplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik järgmistel põhjustel:

10.2.1 detailplaneeringus ei kavandata tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumine või oluline jäätmetekke või mürataseme suurenemine;

10.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest ei põhjusta ärihoone ja korterelamu rajamine ning edasine kasutamine olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt valdavalt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike;

10.2.3 hüdrogeoloogilise ekspertiisiga selgitatakse planeeringuga kavandatavate maa-aluste korruste rajamise võimalikkus, arvestades piirkonna põhjaveerežiimi ja naaberhoonete püsivust;

10.2.4 Laagna tee ja Vikerlase tänava vahelisel keskuse alal asuval planeeringualal ei paikne maastikuliselt või ökoloogiliselt väärtuslikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Uus hoonestus rajatakse olemasoleva hoone ja tühja platsi asemele;

10.2.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata mõju kõrghaljastusele, sest planeeringuala on vähese ja juhusliku haljastusega. Planeeringualale  nähakse ette uushaljastust, sh mänguväljakuga haljasala ning tänavahaljastust;

10.2.6 kavandatav tegevus ei kahjusta inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeritava tegevusega suurenevad lisanduva liikluskoormuse tõttu mõnevõrra müratase ja õhusaaste, kuid eeldatavasti on tegemist leevendatava mõjuga. Planeeringu koosseisus täpsustatakse olemasolevad ja perspektiivsed müratasemed ning määratakse müra leevendusmeetmed, samuti selgitatakse välja pinnase radooniohtlikkus ning vajadusel esitatakse radooniriski leevendavad tingimused;

10.2.7 planeeringuala arendamisel ja hoonestamisel tuleb lähtuda keskkonnasäästlikest ja innovaatilistest lahendustest (haljaskatused, sademevee käitlemine ja hoonete energiasäästlikkus);

10.2.8 detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei saa eeldada olulist pinnasereostust, mis seaks piirangud kavandatavale tegevusele;

10.2.9 detailplaneering on kooskõlas Lasnamäe elamualade üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega.

10.3Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

11. korraldusega nr 1962-k:

muuta Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2014 korraldusega nr 31-k algatatud „Pärnu mnt 43b kinnistu ja Riigimaa 59 kinnistu detailplaneeringu” nimetust ja lugeda uueks nimetuseks „Pärnu mnt 43b kinnistu detailplaneering” ning muuta planeeritud maa-ala piiri ja vähendada planeeritud maa-ala 0,13 hektarilt 0,10 hektarini.

11.1 Võtta vastu Kesklinnas asuva 0,10 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 43b kinnistu detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 01/13. Detailplaneering on koostatud eesmärgil muuta Pärnu mnt 43b kinnistu sotsiaalmaa sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigus Pärnu mnt 43b kinnistule kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

 

Ametlike teadete nimekiri