Teade Sadama tn 9 kinnistule büroo- ja ärihoone püstitamise projekteerimistingimuste eelnõu avaliku menetluse kohta

Viimati muudetud 03.01.2017

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 16.01-30.01.2017 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt kooskõlastatud Sadama tn 9 kinnistule büroo- ja ärihoone püstitamise projekteerimistingimuste eelnõu. Osaühing Hansa Hotell esindaja Jaanus Sula esitas Tallinna Linnaplaneerimise Ametile 27.10.2016 projekteerimistingimuste taotluse nr 1611002/05268 Sadama tn 9 kinnistule büroo- ja ärihoone püstitamiseks vastavalt ehitusseadustiku § 26 lõike 2 punktile 1 ning lõikele 3 ja 4. Sadama tn 9 kinnistu asub Tallinna Linnavolikogu 9.12.2004 määrusega nr 54 kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu YP000170 (edaspidi üldplaneering) kohaselt alal nr 9 (Laeva tn, Kuunari tn, Kai tn ja Rumbi tn vaheline ala, Vanasadama piirkond), mille peamised juhtfunktsioonid on jahi- ja reisisadama maa ning kaubandus- ja teenindusehitiste maa ning kus on määratud järgmised hoonestamise tingimused: maksimaalne lubatav krundi täisehituse protsent 80%, minimaalne nõutav haljastuse protsent 5%, hooned peavad olema vaadeldavad kõigist külgedest ning ehitise kõrgus maapinnast määratakse olemasoleva kõrgeima hoone harja kõrgusest lähtuvalt. Projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse Sadama tn 9 kinnistule püstitada kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega büroo- ja ärihoone. Amet nõustus 23.11.2016 projektide läbivaatamise komisjoni koosolekul Sadama tn 9 kinnistule uue hoone püstitamise projekteerimistingimuste eelnõu koostamisega vastavalt üldplaneeringus esitatud nõuetele ja üldpõhimõtetele.

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks tähtajaks märkida avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.

2. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00.

Ametlike teadete nimekiri