Pirita Linnaosa Valitsus kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise Tallinna linnale kuuluva rajatise pinna kasutusse andmiseks

Viimati muudetud 09.01.2017

 

Pirita Linnaosa Valitsus kuulutab Pirita linnaosa vanema 02.01.2017 korralduse nr .1-2/2 alusel välja läbirääkimistega pakkumise „Rannareklaam 2017“ Tallinna linnale kuuluva rajatise pinna Pirita rannaala (edaspidi ka pind või pinnad) kasutusse andmiseks reklaami või teabe eksponeerimiseks kasutatavate riietuskabiinide paigaldamiseks järgmistel tingimustel:

 1. Pakkuja paigaldab Pirita randa, pooltevahelisel kokkuleppel määratud asukohtadesse, 40-ne riietumiskohaga riietuskabiinid-reklaamikandjad. Lubatud nii ühe kui mitmekohalised (kobar-) kabiinid.
 2. Riietuskabiinide paigaldajal on õigus eksponeerida reklaami riietuskabiinide külgedel. Veerandil (1/4) kabiinide välispinnast on Tallinna linnal õigus eksponeerida linna reklaami tasuta. Konkreetsed pinnad määratakse pooltevahelisel kokkuleppel.
 3. Kokkuleppel on õigus muuta lepingu mahtu 25 % ulatuses. Tasu muutub proportsionaalselt mahu muutumisega.
 4. Taotlusele tuleb lisada reklaamikandjate joonised otse-, külg- ja pealtvaates koos materjali, värvitoonide ja mõõtude äranäitamisega ning kandjate konstruktsiooniline lahendus. Kui on tegemist olemasoleva konstruktsiooniga lisada ka foto. Joonised peavad olema kooskõlastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga.
 5. Tallinna linn ei kompenseeri riietuskabiinide tootmise, paigaldamise ja/või muid lepingu täitmisega seotud kulusid.
 6. Paigaldatavatel kabiinidel ei ole lubatud alkohoolsete jookide, tubakatoodete ega muude tervist kahjustavate toodete müügireklaam.
 7. Pakkumise alghind tervikobjekti eest on 2500 eurot aastas.
 8. Leping sõlmitakse tähtajaga 5 (viis) aastat. Võttes aluseks Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määruse nr 33 “Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord” §9 lg (6) sätestatu on õigus vajadusel pikendada lepingut veel kuni 5 aastat.
 9. Kasutusse võtja on kohustatud:

9.1. paigutama rannaalale vaid sellised riietuskabiinid, mille joonised on kooskõlastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Pirita Linnaosa Valitsusega ja mis vastavad Tallinna Linnavalitsuse 23.12.2002 määrusega nr 137 kehtestatud välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtetele;

9.2. paigaldama riietuskabiinid rannaalale igal aastal hiljemalt 15. maiks;

9.3. eemaldama riietuskabiinid võimalike talvekahjustuste (rüsijää) alalt igal aastal ajavahemikul 1.- 15. oktoober, jättes 2 riietumiskohta talisuplejate alale.

9.4. tagama lepinguperioodi vältel riietuskabiinide korrashoiu ja eemaldama 24 tunni jooksul alates kahjustuse ilmnemisest vandalismist, ilmastikust, liiklusõnnetusest või muust asjaolust rikutud riietuskabiinid. Rikutud riietuskabiinid asendatakse hiljemalt kahe nädala jooksul.

9.5. mitte muutma riietuskabiinide asukohta ilma vastastikuse kokkuleppeta;

9.6. tegema 1 (üks) kord päevas kõigi kabiinide paikvaatlust ja tagama riietuskabiinide ja välireklaami korrashoiu;

9.7. eemaldama 5 tunni jooksul vajaduse ilmnemisest ebasündsa graffiti ja 12 tunni jooksul muu graffiti;

9.8. tõstma liiva sisse vajunud kabiinid 12 tunni jooksul vajaduse ilmnemisest liivast välja:

9.9. paigaldama, hooldama ja eemaldama üürileandja reklaame tasuta;

9.10. paigutama kõigile kabiinidele hooldaja kontaktandmed;

9.11. pärast lepingu lõppemist taastama rajatise pinna esialgse seisukorra.

 1. Lepinguliste kohustuste kontroll ja sanktsioonid:

10.1. kohustuste täitmist kontrollib ja hindab kasutusse andja poolt volitatud isik;

10.2. kõik avastatud puudused fikseeritakse kasutusse andja poolt koostatavas protokollis (Lisa 1), mille kasutusse andja esitab kasutusse võtjale e-posti teel;

10.3. kasutusse võtja kohustub likvideerima puudused hiljemalt 12 tunni jooksul, kui kohustustes pole sätestatud teisiti, ja kandma protokollitud puuduste kohta kirjaliku selgituse ühe tööpäeva jooksul protokolli ning saatma allkirjastatult kasutusse andjale tagasi;

10.4. juhul kui kasutusse võtja ei likvideeri puuduseid nõutud tähtajaks, on kasutusse andjal õigus tellida puuduste likvideerimine kasutusse võtja kulul teistelt teenuse osutajatelt ning nõuda kasutusse võtjalt selleks tehtud kulutuste hüvitamist;

10.5. pindade kasutusse andja ja kasutusse võtja vahel sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste igakordse rikkumise korral on kasutusse andjal õigus nõuda leppetrahvi kuni 10 % ühe aasta üüritasust. Leppetrahv on kokkulepitud kohustuse täitmise tagamiseks, mitte kohustuse täitmise asendamiseks ja trahvi määr märgitakse protokollis;

10.6. lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel peale hooaja lõppu 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini jooksval aastal, tasub kasutusse võtja ülesütlemistasu 1 000 (üks tuhat) eurot;

10.7. lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel peale 31. detsembrit tasub kasutusse võtja ülesütlemistasu 1000 (üks tuhat) eurot ja jätab riietuskabiinid järgmiseks hooajaks tasuta Pirita Linnaosa Valitsuse kasutusse;

10.8. pinna kasutusse võtja tasub pinna kasutusse andjale kahju katteks leppetrahvina tervikobjekti eest pakutud ühe aasta üüritasu kui:

10.8.1. leping jääb sõlmimata kasutusse andjast mitteolenevatel põhjustel;

10.8.2. kasutusse võtja poolt lepingust tulenevate kohustuste rikkumise korral, mille kohta on koostatud vähemalt kolm protokolli jooksval aastal, ja millest tulenevalt ütleb kasutusse andmise lepingu üles kasutusse andja.

 1. Arvelduste kord:

11.1. pakkumise hind on ühe aasta üüritasude maksumus kokku. Üüritasu makstakse kaks korda aastas:

11.1.1. 15. juuniks tasutakse 50 %;

11.1.2. 15. septembriks tasutakse 50 %;

11.2. üüritasu maksmine pinna kasutamise eest toimub vastavalt esitatud arvetele;

11.3. lepingujärgsete maksetega viivitamisel peab kasutusse võtja tasuma viivist 0,1 % tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest;

11.4. üüritasu määratakse kindlaks üheks aastaks ja seda võib pindade kasutusse andja igaks järgnevaks aastaks suurendada vastavalt Statistikaameti poolt avaldatud tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüritasu suurus ei muutu.

12. Selgituste saamiseks pakkumise tingimuste kohta helistada telefonile 645 7603.

13. Pakkumisel osalemiseks tuleb tasuda tagatisraha (pakkumise tagatis) Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole nr 311010220061053015 SEB pangas, viitenumber 5279050050050310. Pakkumise tagatis võrdub pakkumise alghinnaga 2500 eurot. Tagatisraha jääb esimese üüritasu ettemaksuks. Juhul, kui parima pakkumise teinud isiku pakkumine on kõrgem alghinnast, arvestatakse tagatisraha esimese üüritasu ettemaksu osana. Teistele pakkujatele tagastatakse pakkumise tagatis 30 kalendripäeva jooksul alates pakkumise tulemuste kinnitamise päevast.

14. Köidetud ja nummerdatud lehekülgedega pakkumine peab sisaldama:

14.1. andmeid pakkuja kohta:

14.1.1. füüsilise isiku puhul nime, isikukoodi või sünniaega, elukoha aadressi, kontakttelefoni ja elektronposti aadressi;

14.1.2. juriidilise isiku puhul nime, registrikoodi, asukoha aadressi, kontakttelefoni ja elektronposti aadressi;

14.2. nõusolekut pinna kasutusse võtmiseks läbirääkimistega pakkumisel kehtestatud tingimustel;

14.3. sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissummat. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

14.4. pakkumise tegemise kuupäeva, pakkumise esitaja allkirja, juriidilise või füüsilise isiku volitatud esindaja puhul esindusõigust tõendavat dokumenti;

14.5. dokumenti pakkumise tagatise tasumise kohta;

14.6. pakkuja kinnitust, et pakkujal puuduvad pakkumise korraldaja ja Tallinna linna ees täitmata kohustused ning pakkujal puudub reklaamimaksu võlgnevus Tallinna linna ees pakkumise esitamise hetke seisuga;

14.7. riietuskabiinide-välireklaamkandjate Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga kooskõlastatud jooniseid (vaated, lõiked, konstruktsiooniline lahendus, sõlmed, ja muud vajalikud joonised koos mõõtudega), kasutatud materjalide loetelu, kirjeldust ja olemasolevate reklaamkandjate puhul fotosid.

15. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.01.2017 kell 10.00. Pakkumised tuleb esitada Pirita Linnaosa Valitsusse, Kloostri tee 6, tuba 128 kinnises ümbrikus, märksõnaga “Rannareklaam 2017”. Pakkumiste vastuvõtja märgib ümbrikule selle vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja. Pakkumised avatakse 27.01.2017 kell 10.05. Pakkuja seaduslikul esindajal on õigus viibida pakkumiste avamise juures. Pakkuja volitatud esindajal peab kaasas olema volikiri. Pakkumiste avamisel tehakse teatavaks pakkujate nimed ja esitatud pakkumuste maksumused.

16. Komisjonil on õigus kontrollida pakkuja esitatud andmeid kogu pakkumise vältel ja kui talle saab teatavaks asjaolu, et pakkuja on esitanud valeandmeid, on pakkumise korraldajal õigus haldusaktiga lugeda esitatud pakkumine mittenõuetekohaseks ja kõrvaldada pakkuja menetlusest igas menetlusstaadiumis.

17. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud pakkujad pärast pakkumiste avamist nende pakkumise esitamise järjekorras komisjoni määratud tähtajal. Pärast läbirääkimiste lõppu määrab komisjon tähtaja esialgse pakkumise täienduse esitamiseks. Pakkuja võib esitada kirjalikult esialgse pakkumise täienduse, mis koos esialgse pakkumisega ei tohi olla pakkumise korraldajale esialgsest pakkumisest vähemsoodus. Kui pakkuja ei esita pakkumise täiendusi, loetakse esialgne pakkumine lõplikuks.

18. Läbirääkimiste sisu ei kuulu avaldamisele ei avalikkusele ega teistele pakkujatele.

19. Parimaks tunnistatakse pakkumise tingimustele vastav kõrgeimat aastaüüri tervikobjekti eest sisaldav pakkumine.

20. Pinna kasutusse andmise leping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakkumuse on pakkumise korraldaja tunnistanud parimaks pärast seda, kui Tallinna veebilehel ja Tallinna linna ametlikke teateid avaldavas ajalehes on sellekohase kuulutuse ilmumise päevast möödunud viis tööpäeva.

21. Kui parimaks tunnistatud pakkuja ei ole ühe kuu jooksul, arvates pakkumise tulemuste väljakuulutamise korralduse teatavakstegemisest, lepingut sõlminud, võib pakkumise korraldaja tunnistada korralduse kehtetuks. Sel juhul parimaks tunnistatud pakkujale pakkumise tagatist ei tagastata. Kui parimaks tunnistatud pakkuja loobub lepingu sõlmimisest, kuulutatakse läbirääkimistega pakkumine nurjunuks.

Failid:

Ametlike teadete nimekiri