Tartu mnt 80p krundile püstitava hoone detailplaneeringu muutvate projekteerimistingimuste eelnõu avalik menetlus

Viimati muudetud 11.01.2017

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 26.01-9.02.2017 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt kooskõlastatud projekteerimistingimuste eelnõu. ARS PROJEKT  esindaja Anne-Reet Heinmets esitas Tallinna Linnaplaneerimise Ametile 15.09.2016 projekteerimistingimuste taotluse nr 1611002/04201, Tartu mnt 80p  ehitise sügavuse suurendamiseks, st. hoonele soovitakse kavandada kaks maa-alust korrust, et sinna kavandada normikohane parkimine. Amet arutas teemat 26.10.2016 toimunud projektide läbivaatamise komisjoni koosolekul, mille otsuse kohaselt nõustuti detailplaneeringu ehitusliku tingimuse ning liikluskorralduslike tingimuste muutmisega. Tartu mnt 80p hoonele võib kavandada maa-alused korrused parkla jaoks tingimusel, et need korrused jäävad detailplaneeringus määratud hoonestusalasse. Projekteerimistingimustega (eelnõu) on lubatud muuta detailplaneeringu liikluskorraldust ning ehituslikke tingimusi, nii et normikohane parkimine on võimalik tagada püstitava hoone kahel maa-alusel korrusel.

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks tähtajaks märkida avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.

2. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).Materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00.

Ametlike teadete nimekiri