Teade Liivalaia tn 34 ja Juhkentali tn 1 kinnistutele püstitatava ehitusliku kompleksi detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikust väljapanekust

Viimati muudetud 20.04.2017

Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 3.05.2017-17.05.2017 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt kinnitatud Liivalaia tn 34 ja Juhkentali tn 1 kinnistule püstitava ehitusliku kompleksi detialplaneeringute täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimuste (eelnõu) alusel on lubatud:

  1. Täpsustada planeeringuala hoonestuslaadi, sh krundijaotust, tingimusel, et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus (alus ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkt 8).
  2. Täpsustada hoonekompleksi kuuluvate ehitiste kasutamise otstarvete osakaalu, millega seoses täpsustub ka moodustatavate kruntide katastriüksuste sihtotstarvete osakaal (alus ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkt 1).
  3. Suurendada DP-s kruntidele pos 1 ja pos 2 määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses (alus ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkt 2).
  4. Muuta DP lahenduses ette nähtud hoonekompleksi kõrgemate osade kõrgust kuni 10% ulatuses, s.t lubatud on suurendada kõrgemate hoonete (nn tornide) kõrgusi ja korruselisust (va 30‑korruselise hoone korruselisust) DP kohast suletud brutopinda suurendamata (alus ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkt 3) tingimusel, et lahenduse kooskõlastab Lennuamet ning täidetud on Eesti Standardi EVS 894:2008/A2:2015 „Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides“ kohased insolatsiooni kestuse nõuded naaberhoonete eluruumides.

Ehitusliku kompleksi kõrgemate osade kõrgus täpsustatakse arhitektuurikonkursi tulemuste alusel ehitusprojekti koostamisel lähtuvalt linnaehituslikust sobivusest ja moodustuva linna silueti analüüsist kaug- ja lähivaadete alusel.

  1. Täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi (alus ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkt 4).
  2. Täpsustada haljastuse, heakorra või liikluskorralduslikke tingimusi (alus ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkt 7).

Muudatused ei oma olulist linnaruumilist mõju. Samuti ei kaasne soovitud muudatuste elluviimisel negatiivset mõju naaberkinnisasjadele ega nende kasutajatele.  Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee, PT taotluse nr 1611002/05140 ning projekteerimistingimuste eelnõuga aadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/ projekteerimistingimuste menetluse nr PT 245760 alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00.

Ametlike teadete nimekiri