Tallinna Linnavolikogu kehtestas 20. aprillil 2017 otsusega nr 40 Haabersti linnaosa üldplaneeringu

Viimati muudetud 21.04.2017

Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatab:

Tallinna Linnavolikogu kehtestas 20. aprillil 2017 otsusega nr 40 Haabersti linnaosa üldplaneeringu.

Haabersti linnaosa üldplaneering täiendab ja täpsustab Tallinna üldplaneeringut, määrates kindlaks linnaosa territooriumi ruumilise arengu suunad, teede ja taristu asukohad ning maakasutuse ja ehitustegevuse suunamiseks üldised maakasutus- ja ehitustingimused mis on aluseks detailplaneeringutele ning projekteerimistingimustele.

Üldplaneering tagab väljakujunenud pereelamupiirkondade säilimise, andes võimaluse rajada nende lähiümbrusse kaubandus-, teenindus- ja sotsiaalobjekte, määrab kindlaks uute magistraaltänavate, suurte arengualade perspektiivsete tänavate ja täiendavate kergliiklusteede asukohad. Lisaks võimaldab üldplaneering arendada uusi mitmekesiseid elamupiirkondi Pikaliiva, Astangu, Mäeküla ja Mustjõe asumis. Säilitatakse Väike-Õismäe elurajooni väljakujunenud linnaehituslik struktuur, alale on määratud tingimused hoonestamiseks ja hoonete renoveerimiseks.

Üldplaneering tagab Tallinna loomaaia, Eesti vabaõhumuuseumi, Harku järve, Kakumäe supelranna, Haabersti metsa ja Õismäe raba säilimise ja arendamise ülelinnaliste üldkasutatavate puhkealadena. Üldplaneeringuga säilitatavad rohealad koos rohekoridoridega moodustavad ühtse rohevõrgustiku.

Üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehel http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Haabersti-linnaosa-uldplaneering või elektroonilises Tallinna õigusaktide registris  https://oigusaktid.tallinn.ee.

Haabersti linnaosa üldplaneeringu koostasid Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna peaarhitekti büroo linnaplaneerijad Kärt Talimaa ja Olari Kärmas.

Ametlike teadete nimekiri