Teade detailplaneeringutest Tallinnas

Viimati muudetud 04.07.2017

Tallinna Linnavalitsus otsustas 30. juuni 2017 istungil:

1. korraldusega nr 1073-k:

algatada Paljassaare tee 89 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Põhja-Tallinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 1,69 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada olemasolevast tootmismaa sihtotstarbega kinnistust kuni üheksa tootmismaa sihtotstarbega krunti ning määrata kruntidele ehitusõigus kokku kuni kaheksateistkümne kuni 3-korruselise tootmishoone ehitamiseks. Detailplaneeringus antakse võimalus krunte liita. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude põhimõtteline lahendus.

1.2 Mitte algatada Paljassaare tee 89 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

1.2.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumine. Detailplaneeringu staadiumis ei ole võimalik hinnata planeeritavatesse hoonetesse kavandatava tootmistegevuse mõju, sest ei ole teada tegevuse iseloom. Tootmistegevusi reguleeritakse vajadusel keskkonnalubadega;

1.2.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ning maakasutusest, ei tohi põhjustada tootmismaa sihtotstarbega kinnistutele tootmishoonete rajamine ja nõuetekohane kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt valdavalt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

1.2.3 Põhja-Tallinnas Paljassaare tee äärsel planeeringualal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada. Planeeringuala jääb Läänemere ranna piiranguvööndisse, millest tulenevaid kitsendusi majandustegevusele arvestatakse. Planeeringuala kontaktvööndisse jääb Natura 2000 võrgustikku kuuluv Paljassaare hoiuala, samuti III kategooria kaitsealuse liblikaliigi (suur-kuldtiib) elupaik, mille mõjutamine ei ole tõenäoline. Detailplaneeringu elluviimisega ei põhjustata looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, olulist mõju looduskeskkonnale ei ole ette näha;

1.2.4 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest planeeringuala on väga vähese isetekkelise haljastusega. Planeeringuga nähakse ette väärtusliku haljastuse osakaalu suurendamist;

1.2.5 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara, sest planeeritavatesse tootmishoonetesse ei saa kavandada keskkonda saastavat tootmist. Planeeringuala paikneb Paljassaare heitveepuhastusjaama kujas ning puhastusjaama territooriumilt võib planeeringualale kanduda lõhnahäiring;

1.2.6 täpsustamaks pinnase seisundit koostatakse vastav reostusuuring ning üle normatiivse reostusega alad, kui selliseid esineb, saneeritakse enne ehitustegevuse algust;

1.2.7 detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoone ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmete teke seotud ehitustegevusega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

1.2.8 detailplaneering on kooskõlas Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega (ettevõtlusehitise maa).

1.3 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

2. korraldusega nr 1074-k:

algatada Liikuri tn 22 ja 24 // 26 kruntide ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Lasnamäe linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 2,67 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada ärimaa sihtotstarbega Liikuri tn 22, Liikuri tn 22a ja Liikuri tn 22a/1 kruntidest kuni 95% elamumaa ja vähemalt 5% ärimaa sihtotstarbega krunt, ärimaa sihtotstarbega Liikuri tn 24 // 26, Liikuri tn 24a, Liikuri tn 24a/1 ja tootmismaa sihtotstarbega Liikuri tn 26a kruntidest kuni 95% elamumaa ja vähemalt 5% ärimaa sihtotstarbega krunt ning mõlemale moodustatavale krundile määrata ehitusõigus ühe kuni 8 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu ehitamiseks. Lisaks jäävad alale üks ärimaa ja neli transpordimaa sihtotstarbega maatükki. Planeeringus antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. 

3. korraldusega nr 1075-k:

algatada Haabersti linnaosas Riigimaa 104 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 2,21 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kuni 4-korruseliste äriruumidega korterelamute ehitusõiguse määramine, lisaks üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

4. korraldusega nr 1076-k:

võtta vastu Mustamäe ja Nõmme linnaosas 3,08 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mäepealse tn 9 ja 2a kinnistute ning lähiala detailplaneering, Osaühing SIRKEL&MALL töö nr 06-06 DP. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Mäepealse tn 9 kinnistu sihtotstarbe muutmise ja kinnistu jagamise tulemusel moodustatavatele elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine kolme kuni 8 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ja ühe 2‑korruselise korterelamu ehitamiseks, ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine kuni 2‑korruselise lasteaiahoone rajamiseks ja tootmismaa sihtotstarbega krundile 1-korruselise alajaama ehitamiseks. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse Mäepealse tn 9 kinnistust kaks elamumaa, ühiskondlike ehitiste maa, tootmismaa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid ning üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt, kuhu planeeritakse avalikult kasutatav pargiala. Mäepealse tn 2a kinnistu sihtotstarve muudetakse transpordimaaks ja määratakse ehitusõigus parkla rajamiseks kavandatavate korterelamute teenindamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

5. korraldusega nr 1077-k:

võtta vastu Haabersti linnaosas asuva 1,48 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Paldiski mnt 82f kinnistu detailplaneering, osaühingu R-KONSULT töö, milles on ette nähtud jagada Paldiski mnt 82f kinnistu kaheks elamumaa, üheks elamu- ja ärimaa, üheks ärimaa ja üheks sotsiaalmaa (üldkasutava maa) sihtotstarbega krundiks ning määrata mõlemale moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus ühe kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu, ärimaa krundile 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning äri- ja elamumaa krundile ühe 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu ehitamiseks. Sotsiaalmaa sihtotstarbega Paldiski mnt 82h kinnistu piire ja sihtotstarvet ei ole ette nähtud muuta. Detailplaneeringus on määratud ka üldised maakasutustingimused ja lahendatud põhimõtteliselt heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

6. korraldusega nr 1078-k:

võtta vastu Kristiine linnaosas 0,29 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Talviku tn 13 ja 15 kinnistute detailplaneering, Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ töö nr 15DP02/1520DP1. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Talviku tn 13 ja Talviku tn 15 kinnistud ning määrata ehitusõigus igale krundile 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega elamu ehitamiseks ja abihoonete rajamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

7. korraldusega nr 1079-k:

võtta vastu Kesklinnas asuva 0,57 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tuukri tn 25 kinnistu, Kiikri tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 12/14. Detailplaneering on koostatud eesmärgil Tuukri tn 25, Kiikri tn 1 ja Kiikri tänav kinnistute piiride muutmise teel moodustada üks elamumaa, üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) ja üks transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus elamumaa sihtotstarbega krundile 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ning 1-korruselise abihoone ehitamiseks ja kruntide kasutamise tingimused.

8. korraldusega nr 1080-k:

võtta vastu Lasnamäe linnaosas asuva 12,57 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tähesaju kvartali detailplaneering, RAAM Arhitektid AI OÜ töö nr 13 TAH. Detailplaneeringuga nähakse ette 14 äri- või tootmis- või äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kinnistu piiride muutmise teel moodustada 4 kuni 13 ärimaa ja äri- ja/või tootmismaa sihtotstarbega krunti ja 5 transpordimaa sihtotstarbega krunti ning moodustatavatele äri- ja/või tootmismaa sihtotstarbega kruntidele määrata ehitusõigus kuni 5 maapealse ja 2 maa-aluse korrusega äri- ja/või tootmishoonete ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus kruntide kasutamise tingimused.

9. korraldusega nr 1081-k:

kehtestada Mustamäe linnaosas 4,97 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Retke tee 34 // Tervise tn 28 krundi detailplaneering.

9.1 Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 5. veebruari 2009 otsusega nr 22 kehtestatud „Tervise tn 28 kinnistu detailplaneering”, Tallinna Linnavalitsuse2. novembri 2011 korraldusega nr 1708-k kehtestatud „J. Sütiste tee 19 ja Retke tee 32 kinnistute detailplaneering” ja Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 korraldusega nr 2569-k kehtestatud „J. Sütiste tee 19a kinnistu detailplaneering” käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

10. korraldusega nr 1082-k:

kehtestada Telliskivi tn 8 kinnistu detailplaneering.

11. korraldusega nr 1115-k:

võtta vastu Haabersti linnaosas asuva 0,18 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kiviranna tee 13 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 14105. Detailplaneeringus on ettenähtud jagada Kiviranna tee 13 kinnistu üheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa või üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks ning määrata elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus ühe 2 maapealse korrusega üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. 

12. korraldusega nr 1116-k:

võtta vastu Haabersti linnaosas asuva 2,01 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tiskre tee 13 kinnistu ja lähiala detailplaneering, osaühing R-KONSULT töö, milles on ette nähtud Tiskre tee 13 ja 13a kinnistu piiride muutmise teel moodustada kuus elamumaa, kaks transpordimaa ja üks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa) sihtotstarbega krunt ning määrata igale moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus ühe kuni 2 maapealse ja maa-aluse korrusega üksikelamu või kahe korteriga elamu ja abihoone ehitamiseks ning ühe olemasoleva üksikelamu laiendamiseks või uue kuni 2 maapealse korrusega kuni kahe korteriga elamu püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja lahendatud põhimõtteliselt heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine. 

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/

Ametlike teadete nimekiri