Põhja- Tallinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Karjamaa tn 18 hoones asuvate äriruumide kasutusse andmiseks

Viimati muudetud 04.07.2017

1. Põhja- Tallinna Valitsus kuulutab välja Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kinnitatud „Linnavara kasutusse andmise kord“ avaliku kirjaliku enampakkumise Karjamaa tn 18 hoones asuvate äriruumide äriruumid üldpinnaga 1424,8 m² (teise korruse ruumid nr 141-192 pinnaga 670,7 m²; ja kolmanda korruse ruumid nr 235-289 pinnaga 754,1 m²):

2. kasutusse andmiseks järgmistel tingimustel:

2.1 üüri alghinnaks on lähtuvalt kasutusotstarbest kultuuri-, hariduse-, teaduse-, tervishoiu-, spordi- ja sotsiaalhooldusalase heategevusliku mittetulundustegevuse korral 1 euro/m² kohta kuus.

2.2 äriruumid antakse üürilepinguga kasutusse tähtajatult

2.3 parimaks pakkumuseks tunnistab komisjon kõrgeima hinnaga pakkumuse.

3. Äriruumi üürileandmise eritingimused:

3.1 üürnik tasub vastavalt üürileandja poolt esitatud arvetele iga kuu lisaks äriruumi üürile kõik äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, kindlustus) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt üürniku poolt hoones kasutatavate äriruumide suurusele;

3.2 üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi aastamuutusele. Üüri suurenemisest on üürileandja kohustatud üüri suurenemisele eelneval kuul üürnikule esitataval arvel teatama, näidates ära uue üüri suuruse. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;

3.3 kui üürnik soovib teha hoonele ja/või äriruumile parendustöid, siis teavitab ta sellest üürileandjat enne üürilepingu sõlmimist. Parendustööde teostamise ajal üürnikul üüri tasumise kohustust ei ole, üürnik tasub sel perioodil üksnes äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud. Üüri tasumise kohustus tekib peale hoone ja selles asuvate äriruumide parendustööde teostamist, kuid mitte hiljem kui ühe kuu möödumisel pärast üürilepingu sõlmimist;

3.4 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;

3.5 üürnik kohustub tagama üldkasutatavate äriruumide korrashoiu ja ohutu juurdepääsu äriruumides nr 101-105 (vastavalt kokkuleppele teiste üürnike ja üürileandjaga);

3.6 äriruumide allkasutusse andmine on lubatud üksnes üürileandja eelneval kirjalikul loal, mille kohta koostatakse eraldi haldusakt;

3.7 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutamine eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate lubade vormistamise. Üürnik kohustub eelnevalt kirjalikult kooskõlastama kõik tehtavad parendus- ja/või muudatustööd üürileandjaga;

3.8 üürnik kohustub sõlmima prügiveo teenuse otselepingu teenuse osutajaga;

3.9 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi ja/või rakendada muid õiguskaitsevahendeid äriruumi üürilepingu eritingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisa 2 punktile 17.

3.10 äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ ja selle lisadele.

4. Äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 "„Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ ja selle lisadele

5. Enampakkumise tagatisraha suurus on võrdne ühe kuu kasutustasu alghinnaga. Võitja tasutud tagatisraha ei tagastata, vaid see võetakse kasutuslepingu sõlmimisel arvesse kasutuslepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena.

6. Osavõtutasu ei rakendata.

7. Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja tasuma Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole nr EE311010220061053015, AS SEB Pank iga esitatava pakkumise kohta tagatisraha või esitama pangagarantii, ühe kuu üüri alghinna ulatuses (viitenumber 5281050050050311).

8. Pakkumine peab sisaldama pakkuja kohta järgmisi andmeid:

8.1 füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress;

8.2 juriidilise isiku puhul nimi, äriregistri kood, asukoht ja aadress;

8.3 nõusolek vara üürile võtmiseks pakkumises kehtestatud tingimustel;

8.4 plaanitava tegevuse lühitutvustus, millisel otstarbel vara üürile võetakse;

8.5 sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumissumma; kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

8.6 pakkumise tegemise kuupäev;

8.7 pakkumisele tuleb lisada pakkumise tagatise tasumist tõendav dokument.

Pakkumine peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumisele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenevat esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendavad dokumendid jne).

Pakkumised esitada kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumine on esitatud Põhja-Tallinna Valitsusse aadressil Niine tn 2 infosaali, tööpäeviti kella 9:00-16:00. Viimane pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 26. juulil 2017 kell 10.00.

Pakkumised avatakse 26. juulil 2017 kell 11.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, kabinet 104.

Äriruumidega tutvumiseks palume Teil pöörduda Põhja-TallinnaValitsuse linnamajanduse osakonda Niine tn 2. Samuti saab teavet telefonidel 6457062, 645 7040. Äriruumidega saab tutvuda eelneval kokkuleppel.

Kirjaliku enampakkumise võitja on kohustatud pärast tulemuse kinnitamist ühe kuu jooksul sõlmima vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud “Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormile” äriruumi üürilepingu.

Ametlike teadete nimekiri