Tallinna Linnavaraamet teavitab Hooneühistut Toone (registrikood 80036526)

Viimati muudetud 05.07.2017

Tallinna Linnavaraamet teavitab Hooneühistut Toone (registrikood 80036526), et:

  • Tallinna Linnavolikogu 1. juuni 2017 otsusega nr 76 otsustati sundvõõrandada Hooneühistule Toone kuuluv Tallinnas, Toonela tee 4b-17 asuv korteriomand (korteriomandi kinnistusregistriosa nr 5373650, mille koosseisu kuulub 171/2918 mõttelist osa kinnistust katastritunnusega 78401:116:0560, pindalaga 665 m², sihtotstarbega elamumaa ja reaalosa mitteeluruum nr 17, mille üldpind on 17,10 m2) koos selle oluliste osadega Tallinna linnale (otsuse punkt 19);
  • Otsuse punkti 20 järgi määrati nimetatud korteriomandi sundvõõrandiandjaks Hooneühistu Toone  ning sundvõõrandisaajaks Tallinna linna poolt Tallinna Linnavaraamet (registrikood 75023757, asukoht Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn);
  • Otsuse punkti 23 järgi on Hooneühistul Toone õigus enne korteriomandite omandi üleminekut Tallinna linnale eemaldada sundvõõrandatavate korteriomandite olulisi osi, päraldisi ja vilju vastavalt KASVS § 12 lg 1 punktile 4;
  • Otsuse punkt 24 selgitab, et sundvõõrandamise eesmärk on Toonela tee rekonstrueerimine ja Kalevi Keskstaadioni uue sissepääsutee ehitamine ning sundvõõrandatavate korteriomandite eesmärgipärase rakendamise tähtaeg on viis aastat korteriomandite omandiõiguse Tallinna linnale ülemineku hetkest;
  • Otsuse punktiga 25 otsustati taotleda Tartu Maakohtu kinnistusosakonnalt sundvõõrandamismärke kandmist kinnistusregistri korterimandi registriosadesse nr 5373650 eesmärgiga keelata Hooneühistul Toone kinnisasja võõrandamine ja koormamine vastavalt KASVS § 13 lg-le 1;
  • Otsuse punktiga 26 tehti Tallinna Linnavaraametil ülesandeks:
  1. esitada Tartu Maakohtu kinnistusosakonnale avaldus sundvõõrandamismärke kandmiseks nimetatud kinnistusregistriosasse;
  2. korraldada sundvõõrandatavate Toonela tee 4b-17 korteriomandi erakorraline hindamine ning tasuda KASVS § 16 lg 10 nimetatud erakorralise hindamisega seotud kulud;
  3. teha otsus teatavaks Hooneühistule Toone ning avaldada ajalehes Postimees;
  • Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Ametlike teadete nimekiri