Teadus- ja arendusasutuse Tallinna Botaanikaaed teadusnõukogu kuulutab välja avaliku konkursi Tallinna Botaanikaaia direktori ametikohale

Viimati muudetud 13.09.2017

Direktor vastutab botaanikaaia igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest, botaanikaaia sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimise ning kavandatu elluviimise eest. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • soovitavalt doktori- või sellele vastav teaduskraad;
 • organisatsiooni või suurema struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
 • tegevusvaldkonna tundmine;
 • juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine, majandusalased üldteadmised ning teadmised eelarve koostamisest;
 • juhtimispõhimõtete tundmine ja nende praktilise rakendamise oskus ning oskus planeerida tööprotsessi ja korraldada alluvate tööd;
 • meeskonda väärtustava juhtimisstiiliga sõbralik suhtleja;
 • eesti ja inglise keele valdamine. 

Kandidaadil palume esitada:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendav dokument või selle notariaalselt kinnitatud ärakiri;
 • ametikohale vastavust tõendavad muud dokumendid või nende ärakirjad;
 • tähtsamate teadustööde või uurimisprojektide nimekiri;
 • tegevusprogramm botaanikaaia direktorina;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid või materjalid.

Kandidaatide hindamisel võtab teadusnõukogu arvesse:

 • kandidaadi senist organisatsioonilist ja juhtimisalast tegevust;
 • kandidaadi senist teadustööd ja erialast pädevust;
 • kandidaadi koostatud ülevaateartikleid ja tema tööde tsiteeritavust, kui on vastavaid andmeid;
 • kandidaadile eraldatud uurimis- ja arendustoetusi, teaduspreemiaid ning teadusteemade sihtfinantseerimist;
 • kandidaadi muid direktori ametikohal töötamist soodustavaid tegureid;
 • oma senises töövaldkonnas loodus- ja keskkonnaprobleemidega kokkupuutunuid ning tulemusliku ja usaldusväärse tegijana silma paistnud tugeva koostöötahtega kandidaate.

Leping sõlmitakse viieks aastaks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 19.09.2017. a aadressil Kloostrimetsa tee 52, Tallinn 11913, märgusõnaga "Direktori konkurss" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil aed@botaanikaaed.ee

Lisainfo telefonil 506 7929

Ametlike teadete nimekiri