Vastuvõtu kord

Vastuvõtt 10. klassi.

1. Kooli kümnendatesse klassidesse on õigus kandideerida kõigil põhikooli lõpetanud õpilastel.

2. Õpilase taotlus 10. klassi vastuvõtuks võetakse vastu koolis või saadetakse meilile lilli.arumae@arte.edu.ee kuni 26. juunini

3. Sisseastumisel nõutavad dokumendid:

  • kirjalik taotlus õpilaste nimekirja arvamiseks (kooliastuja taotlus);
  • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega (koopia);
  • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist (v.a. Harjumaa õpilased);

4. Õpilasi võetakse vastu konkursi korras.

5. Konkursi aluseks on vestlus ja põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne.

6. Õpilaste vastuvõtuks moodustab direktor oma käskkirjaga vastuvõtukomisjoni.

7. Vestlusele tulev õpilane võtab kaasa õpilaspileti või ID-kaardi.

8. Kui kirjalikke taotlusi 10. klassi on laekunud rohkem kui klassis on õppekohti, on koolil õigus koostada kirjaliku taotluse esitanud õpilastest pingerida. Pingerea koostamisel lähtutakse alljärgnevatest kriteeriumitest:

  • tulemused vastuvõtu vestlusel;
  • õpitulemused põhikoolis (sh lõpueksamite tulemused ja käitumishinne)

9. Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks e- kirjaga hiljemalt 29. juuniks.

10. Kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib kool õpilase kooli 10. klassi nimekirja;

11. Õpilane saab olla ainult ühe kooli õpilaskandidaat. Juhul, kui õpilase vanem/seaduslik esindaja soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult. Kool, saades vastava taotluse, arvestab õpilaskandidaadi kooli nimekirjast välja.

12. Vabanenud kohtadele saavad õpilased kandideerida augustikuu jooksul ja

õpilaskandidaadiga viiakse läbi kirjalikud testid ja vestlus õppealajuhatajaga kokkulepitud ajal.

Viimati muudetud: 04.02.2021