AvaLinn äpi privaatsustingimused /AvaLinn Privacy Policy

Please scroll down for English version.

Andmete töötlemise tingimused
Andmete töötleja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, üldplaneeringute sektor (edaspidi andmete töötleja), Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn, avalinn@tallinnlv.ee.

AvaLinn äpis (edaspidi äpp) töödeldakse isikuandmeid ideekorjel. Äpp põhineb Google Firebase platvormil, mille kasutustingimused on leitavad: https://firebase.google.com/terms/

Äpis isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selleks tuleb kasutajal äpp seadmest eemaldada.

1.  Isikuandmete töötlemine ideekorje raames
1.1  Kasutaja (edaspidi kasutaja), saab äpis avaldada arvamust peamiselt linna ruumilise arengu teemal.
1.2  Äpis töödeldakse järgmisi andmeid: postituse kuupäev, kasutaja seadme IP ja kasutaja poolt sisestatud andmed.
1.3  Äpis esitatud andmed on avalikud.
1.4  Arvamuse avaldamist ei käsitleta ajakirjandusliku tegevusena. Kasutaja vastutab äpis avaldatud postituse sisu eest. Andmete töötleja lähtub Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) kehtestatud kommenteerimise heast tavast, mille kohaselt:
1.4.1 kustutab arvamused, mis sisaldavad roppusi; õhutavad rahvaste ja rasside vahelist vaenu või sõda; kutsuvad üles narkootikumide ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele või füüsilisele vägivallale konkreetsete isikute suhtes; levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid;
1.4.2 kustutab heale tavale mittevastava arvamuse mõistliku aja jooksul selle tuvastamisest või selle kohta teate saamisest e-posti aadressil avalinn@tallinnlv.ee;
1.4.3 annab kohtu või muu menetlusorgani nõudel välja kogu informatsiooni heale tavale mittevastava arvamuse salvestamise kohta;
1.4.4 rakendab muid meetmeid ebasobivate arvamuste kirjutamise vastu.
1.5  Edastades oma arvamusi, teateid ja muud informatsiooni äpi vahendusel, annab nende autor ühtlasi üle nende avaldamisõigused (autori varalised õigused).
1.6  Andmete töötleja tagab arvamuse avaldajate isikuandmete salastatuse, v.a juhul, kui isikuandmete edastamine kolmandale isikule (sh kohtu või muu menetlusorgani nõudel) on vajalik seadusest tuleneva või juriidilise kohustuse täitmiseks ning juhul, või arvamuse avaldaja on andnud nõusoleku tema isikuandmete edastamiseks.

2.  Andmete kaitse
2.1.  Ligipääs isikuandmetele (v.a andmed, mille inimene ise on avalikustanud) on rangelt piiratud ning andmed asuvad turvalises majutuskeskkonnas. Andmetele pääseb ligi ning ligipääsu haldab Tallinna Linnakantselei ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
2.2.  Ala ideekorje andmeid säilitatakse kuni konkreetse linna ruumi lahenduse (planeering, ehitusprojekt) realiseerimiseni. Pärast seda andmed kustutatakse.
2.3.  Kasutaja sisestatud isikuandmete andmetöötlusega seotud küsimustes palume kirjutada aadressil avalinn@tallinnlv.ee.
2.4.  Andmete töötleja vastab kõigile kasutaja õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel kuni 30 päeva jooksul.
2.5.  Kasutajal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui andmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

 

Terms and conditions of data processing in the AvaLinn app

The data are processed by the Comprehensive Planning Sector of the Tallinn Urban Planning Department (hereinafter referred to as the data controller), Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn, avalinn@tallinnlv.ee.

In the AvaLinn app (hereinafter referred to as the app), the personal data collected in the course of idea collection are processed. The app is based on the Google Firebase platform, the terms of service of which can be found here: https://firebase.google.com/terms/

The legal ground for processing of personal data in the app is consent. The user has the right to withdraw their consent at any time. To do so, the user must uninstall the app from their device.

1.  Processing of personal data within the framework of idea collection
1.1.   The user (hereinafter referred to as the user) can use the app to express their opinions, mainly regarding the issues of the spatial development of the city.
1.2.   The following data are processed in the app: the date of posting, the IP address of the user’s device, and any data submitted by the user.
1.3.   The data submitted in the app will be public.
1.4.   Publishing one’s opinion will not be treated as a journalistic activity. The user will be held liable for the content of the posts published in the app. The data controller will proceed based on the good practice of commenting established by the Estonian Newspaper Association, based on which:
1.4.1. Opinions are deleted if they contain the following: obscenities; agitation of feud between different nationalities or races or agitation of war; a call to use narcotic substances or weapons, overthrow the government or commit treason, or use physical violence against specific persons; lies or baseless vilification of other persons;
1.4.2. any opinions which are non-compliant with the good practice are deleted within a reasonable period of time after detecting such non-compliance or receiving a respective notice to the e-mail avalinn@tallinnlv.ee;
1.4.3. all details concerning the storing of an opinion which is non-compliant with the good practice are handed over to a court or another body conducting a proceeding based on a relevant request;
1.4.4. other measures are implemented to prevent publishing of improper opinions.
1.5.    By expressing their opinions or communicating notices or other information via the app, the author transfers the title (the author’s proprietary rights) to such opinions, notices, and information.
1.6.    The data controller will ensure the confidentiality of the personal data of those expressing their opinions, unless disclosure of the personal data to a third party (incl. based on an order of a court or another body conducting a proceeding) is required to comply with an obligation arising from the law or a legal obligation or if the person expressing their opinion has granted permission for the disclosure of their personal data.

2.  Data protection
2.1. Access to personal data (except the data that have been published by the data subject) is strictly restricted and the data are stored in a secure housing environment. The data can be accessed and access is managed by the Tallinn City Office Service Bureau and the Tallinn Urban Planning Department.
2.2. The data of the idea collection for the area are retained until the realisation of the solution developed for the specific urban space (layout, building design documentation).
2.3.  Please address any questions concerning the personal data submitted by the user to avalinn@tallinnlv.ee.
2.4. The data controller will respond to all enquiries concerning the user’s rights as soon as possible, within 30 days.
2.5. If the user’s rights have been violated in the course of processing the data, the user may contact the Estonian Data Protection Inspectorate or file a complaint with a court.

Viimati muudetud: 25.10.2018