Soodustused

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada

taotlus.

Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr":

lg 3- Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osa vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga.

lg 4- Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:

 lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikujärgne elukoht on Tallinn;

 perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga

alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga

alammäärast.

Vanema osa määr (kohatasu) 2019.aastal on 65.88 eurot (ujulaga lasteaedades 72.36 eurot)

Tallinna Lasteaia Delfiin hoolekogu kehtestas (protokoll nr 3, 21.01.2019) järgmised

piirmäärad:

80% kohatasu vabastust antakse perele, kelle sissetulek kuus 1 liikme kohta jääb alla 180

euro kuus;

60% kohatasu vabastust antakse perele, kelle sissetulek kuus 1 liikme kohta on 180-359

eurot kuus;

40% kohatasu vabastust antakse perele, kelle sissetulek kuus 1 liikme kohta on 360-540

eurot kuus.

 

Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi

leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna

tõend.

Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10.septembriks ja 10.jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust

esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.

Viimati muudetud: 14.01.2019