Ehitusloa taotlus

Alates 04.04.2016 palume esitada ehitusloa taotlus ja ehitusteatis elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Teavet ehitisregistri kasutamise kohta leiab ehitisregistri kodulehelt www.ehr.ee. Samast on leitavad ka klienditoe kontaktid.

Kuna ehitusseadustikust tulenevalt võib erandjuhul, kui ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, dokumendid esitada ametile ka muul viisil, palume erandjuhtude puhul esitada kogu dokumentatsioon digikandjal (cd, mälupulk) ning lisada põhjendus miks ehitisregistrile esitamine konkreetsel juhul ei ole võimalik.

Kui erandjuhul ei ole võimalik dokumente ehitisregistri kaudu esitada, saab dokumendid esitada digikandjal Vabaduse väljak 7 teenindusbüroos lauda 24 igal tööpäeval:  E-N kl 8.15-17.00, R kl 8.15- 14.00.

Ehitusseadustikust tulenevalt on ehitusloa taotluse ja ehitusteatise menetluste puhul ameti ülesanne edastada haldusakti eelnõu kooskõlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud taotluse esemega või arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada.

Seega palume taotlused/teatised esitada menetlemiseks ilma asutuste/isikute kooskõlastusteta, kuid sujuvama menetluse huvides tuleb teatud juhtudel (nt. ehitusprojekti koostamisel) teha vajalike asutustega koostööd.

Juba olemasolevate paberkandjal originaalkooskõlastuste puhul palume originaalkooskõlastused edastada ametile (Vabaduse väljak 7 laud 23 ja 24) pärast vastava taotluse (projekteerimistingimuste taotlus, ehitusteatis, ehitusloa taotlus, kasutusteatis või kasutusloa taotlus) ehitisregistrisse esitamist.

 

Ehitusosakonna ehituslubade spetsialistid taotlusi ega projekte enam vastu ei võta. Vastuvõtuaegadel esmaspäeviti kella 14.00-17.00 ja neljapäeviti kella 09.00-12.00 ehitusosakonna ehituslubade spetsialistid tegelevad juba eelnevalt vastuvõetud, kuid parandamiseks või täiendamiseks tagastatud projektidega. Täiendav info telefonil 6404254.

  

EHITUSLOA TAOTLUS JA EHITUSTEATIS NING NÕUDED EHITUSPROJEKTILE

 

Ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta saab teavet tabelist https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_1.pdf

 

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine  

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.

 

Ehitusloa taotluse läbivaatamiseks tasutav riigilõiv

Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Ehitus- ja kasutuslubade riigilõivu viitenumbrid ja kontod

 

 

Ehitusloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt

(1) Ehitusloa taotlemisel esitatakse kohalikule omavalitsusele ehitusprojekt elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.

Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded elektroonilisel esitamisel on leitavad https://www.mkm.ee/et/lepingute-koostamise-juhendid-ja-naidised.

(2) Ehitusloa taotlemisel esitatavas ehitusprojektis esitatakse ehitise kohta need andmed ja ehitusprojekti osad, mis on asjakohased ning mida on otstarbekas ja võimalik määrata.

(3) Ehitusloa taotlemisel esitatavas ehitusprojektis sisalduvad:
1) arhitektuuriosa;
2) ehituskonstruktsiooniosa;
3) kütte- ja ventilatsiooniosa;
4) veevarustus- ja kanalisatsiooniosa;
5) elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa;
6) tuleohutuse osa;
7) ehitisele seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud kohustuslikud nõuded;
8) ehitatava ehitise asukoha maa-ala ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimustööde andmed.

4) Ehitise rekonstrueerimise korral sisaldab ehitusprojekt vajadusel lisaks lõikes 3 nimetatule:
1) olemasoleva ehitise mõõdistusprojekti;
2) olemasoleva ehitise geodeetilise mõõdistamise andmeid;
3) olemasoleva ehitise ekspertiisi andmeid;
4) olemasoleva ehitise varasemat ehitusprojekti ja ümberehituste tööjooniseid.

(5) Ehitusprojekti seletuskirja lisana peavad olema toodud ehitiste tehnilised andmed.

(6) Ehitusprojekti tiitellehel esitatakse:
1) ehitise nimetus;
2) ettevõtja andmed;
3) registreeringu number ja kuupäev;
4) ettevõtja vastutavate spetsialistide nimed ja allkirjad;
5) ehitusprojekti koostamise aeg.

Üksikelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone ehitusprojekt

Ehitusloa taotlemisel esitatakse üksikelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone ehitusprojekt, milles sisalduvad vähemalt:
1) ehitusprojekti arhitektuurisosa joonised ja seletuskiri;
2) ehitusprojekti ehituskonstruktsiooniosa, kütte- ja ventilatsiooniosa, veevarustus- ja kanalisatsiooniosa, elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa ja tuleohutuse osa seletuskirjad.

Ehitusprojekt ehitise lammutamiseks  

Ehitusloa taotlemisel ehitise lammutamiseks esitatakse ehitusprojekt, milles sisalduvad vähemalt:
1) lammutatavad konstruktsioonid;
2) lammutustööde kirjeldus, kasutatav tehnoloogia ja järjekord;
3) konstruktsioonide ajutise toestamise viisid;
4) lammutatavate ehitusmaterjalide ja -toodete ligikaudsed kogused ja käitlemiskohad.

 

Ehitusprojekti soovitav koosseis.

1. Tiitelleht kõikide vajalike andmetega

2. Projekti sisukord

3. Seletuskiri

4. Projekteerimistingimused või väljavõte DP-st

5. Kooskõlastuste koondtabel

6. Joonised

- asukoha skeem

- asendiplaan

- tehnovõrkude koondplaan

- vertikaalplaneerimine

- alusmüüride plaan

- korruste plaanid

- lõiked

- vaated

7. Lisad

- kooskõlastuste lehed või muud asjakohased lisad

Kõik leheküljed peavad olema nummerdatud ja sisukorras fikseeritud.

Viimati muudetud: 06.05.2019