Mustamäe linnaosa üldplaneering (Kehtestatud)

Üldplaneeringu eesmärk:

Üldplaneering määratleb linnaosa ruumilise arengu põhisuundadele vastavad üldised maakasutustingimused käsitledes tasakaalustatult ja säästvalt nii olevaid stabiilselt arenevaid piirkondi kui muutuvaid arengualasid. Üldplaneeringuga kavandatakse avaliku sektori tegevusi ning seatakse arengutingimusi erasektorile.

Üldplaneeringu eesmärgiks on linnaosa muutmine atraktiivseks elukeskkonnaks võimalikult kõigile elanike gruppidele, mis on aluseks linnaosa omapära hindava püsielanikkonna kinnistumisele.

  1. Mustamäe üldplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
  2. Mustamäe linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
  3. Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kehtestamine (Tallinna linnavolikogu otsus)

-----------------------------------------------------------------------

Elektroonilised koond-dokumendid:

Mustamäe üldplaneeringu seletuskiri

Kaardimaterjal:

Linnaehituslikud seosed
Olev maakasutus
Kehtestatud ja algatatud detailplaneeringud
Elamisalad
Töökohtade paiknemine
Sotsiaalsfääri ehitised
Olevad rohealad
Olev tänavavõrk
Linnaruumi väärtused
Maakasutus
Rohevõrgustik
Kergliiklus
Autoliiklus ja parkimine
Ühistransport
Elektrivarustus
Veevarustus
Kanalisatsioon
Sadekanalisatsioon
Soojavarustus
Gaasivarustus
Piirangud
Elamutevahelise ruumi korrastamise variantlahendus
Elamutevahelise avaliku ruumi vajadus 
 
Täiendavat informatsiooni Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kohta saab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute sektori linnaplaneerija Anna Semjonova käest.

Viimati muudetud: 18.11.2020