Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering (Kehtestatud)

NB! Kiire ning hea ülevaate saate külastades selle üldplaneeringu kodulehekülge: http://www.tallinn.ee/rannaala/ranna_web/

Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering hõlmab ca 20 km pikkuse mereäärse ala Tallinna linnas. Planeeritava ala pindala on kokku ca 500 ha (vt skeemi: Väljavõte Tallinna üldplaneeringu maakasutusplaanist). Planeeringu koostamine oli vajalik, et avada Tallinna mereäärt elanikele ja linnakülalistele ning suurendamaks kohaliku omavalitsuse otsustusõigust ehitustegevuse ja maakasutuse suunamisel ranna-alal.

Üldplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks oli Tallinna linnaruumi sidestamine merega ning taastada Tallinna kui merelinna mainet. Üldplaneeringu elluviimisega soovitakse muuta Paljassaare ja Russalka vaheline ranna-ala atraktiivsemaks ja avatumaks ning tõsta Tallinna rahvusvahelist konkurentsivõimet. Samuti sooviti täpsustada sadamate ulatust ja määrata senisest täpsemad ehitusreeglid olemasolevate tööstusalade edasiseks arendamiseks.

Planeeringu otsene ülesanne on seada tingimused Tallinna ranna-ala arendamiseks, luua võimalused investeerimistempo kiirendamiseks ja pakkuda välja ideed mereäärse ala senisest paremaks avalikuks kasutamiseks. Ennekõike tuleb määrata selged ehitamise reeglid ja maakasutuse tingimused, millest lähtub edasine detailplaneeringute koostamine. Lõplik arendustegevus sõltub kohaliku omavalitsuse,  arendajate, riigi jt osapoolte panusest planeeringute ja projektide realiseerimisel.

Elektroonilised koond-dokumendid:

 1. "Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering" seletuskiri
 2. Kooskõlastuste koondtabel
 3. Ehitustingimused
 4. Elektrivõrgud
 5. Gaasitrassid
 6. Kanalisatsioon
 7. Rohealad ja keskkonnariskid
 8. Liiklus
 9. Sademevee kanalisatsioon
 10. Sidetrassid
 11. Soojustrassid
 12. Veevarustus
 13. Tsoneering
 14. Vaated
Viimati muudetud: 30.10.2014