Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering (tööversioon/menetluses)

 

Üldplaneeringu eesmärk

Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu koostamine on algatatud 2006. a, et kehtivat Tallinna üldplaneeringut Põhja-Tallinna piirkonna osas täpsustada ning kaasajastada.

Üldplaneeringu eesmärk on Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi edasiste arengusuundade kavandamine ja territooriumi funktsionaalne planeerimine sidustatuna linna üldiste arengusuundadega. Üldplaneering on edaspidi aluseks Põhja-Tallinna linnaosa territooriumi kasutamisele ning elukeskkonna kujundamisele.

Üldplaneering on koostatud kahekümne aasta ajaperspektiivi silmas pidades, see tähendab, et võimalikke arenguid on visioneeritud aastani 2030.

Üldplaneeringu protsess ja ajakava

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu tekstiosa

Üldplaneeringu kaardid:

 1. Maakasutusplaan
 2. Avalik ruum
 3. Rohevõrgustik
 4. Teed
 5. Kergliiklusteed
 6. Ühistransport 
 7. Miljööalad

      Tehnovõrgud:

    7.1. Veevarustus
    7.2. Kanalisatsioon
    7.3. Sademevee kanalisatsioon
    7.4. Elektrivarustus
    7.5. Tänavavalgustus
    7.6. Sidevarustus
    7.7. Soojusvarustus
    7.8. Gaasivarustus

Lisakaardid:

 1. Asukohaskeem
 2. Piirangud ja väärtused
 3. Olulise ruumilise mõjuga objektid ja ohtlikud ettevõtted

Miljööalad:

 1. Kalamaja
 2. Pelgulinn
 3. Sirbi
 4. Kopli_Niidi
 5. Pelguranna
 6. Kelmiküla
 7. Kopli liinid

-----------------------------------------------------------------------

Üldised soovitused üldplaneeringu protsessis osalemiseks:

Keskkonnaõiguse Keskus               Juhend olulistes otsustusprotsessides osalemiseks

Juhis on mõeldud kõigile, kes soovivad oma elukeskkonna kujundamises kaasa rääkida, ent vajavad lihtsaid ja praktilisi nõuandeid, kuidas seda kõige paremini teha. Juhend selgitab erinevate menetluste ülesehitust ning annab vastuseid kõige olulisematele ja levinumatele  küsimustele.

Eesti Keskkonnaühenduste Koda      Osalusaabits

Osalusaabitsa rõhk on soovitustel, kuidas keskkonnaotsustes kaasa rääkida, kuid seal leidub ka palju nõuandeid planeeringuprotsessis osalemiseks.

Eriti tänuväärsed on samal lehel kättesaadava osalusjuhendi „Osalemine kogukonnaotsuste tegemises“ soovitused ette­panekute ja vastuväidete esitamise, planeeringualase info leidmise ning erinevate osalemisvõimaluste kohta

-----------------------------------------------------------------------

Üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine:

Paralleelselt üldplaneeringuga koostatakse Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH), mis käsitleb üldplaneeringu keskkonnaaspekte ja neist lähtuvaid võimalikke arengualternatiive ning leevendavaid meetmeid keskkonnamõjude vähendamiseks. KSH protsessi korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet ning raporti koostaja AS Alkranel. KSH materjalid on leitavad siit:

http://www.tallinn.ee/est/Pohja-Tallinna-linnaosa-uldplaneeringu-keskkonnamoju-strateegiline-hindamine

Ajavahemikul 25. juuni kuni 26. september 2013 toimub KSH aruande avalik väljapanek

Üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) seos

ksh_pilt.jpg 

Allikas: Keskkonnaõiguse Keskus, Juhend olulistes otsustusprotsessides osalemiseks.

Vt täpsemalt üldplaneeringu ja KSH seoste kohta Keskkonnaõiguse Keskuse juhendist

-----------------------------------------------------------------------

Menetlusdokumendid:

 1. Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu algatamine (Tallinna Linnavolikogu otsus)
 2. Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu lähteülesande kinnitamine (Tallinna Linnavalitsuse korraldus)

-----------------------------------------------------------------------

Uuringud: 

 1. Põhja-Tallinna liikuvusuuring. I etapp: lähteandmete kogumine
  - Põhja-Tallinna tegevusruumide hindamine passiivse
  mobiilpositsioneerimise meetodil (Positium LBS 2013): http://bit.ly/PwCJFn
  - Põhja-Tallinna kasutajagruppide küsitlus (Psience, 2013)
  - Põhja-Tallinna kasutajagruppide küsitluse täiendus (Psience, 2013)
 2. Põhja-Tallinna linnaosas paiknevate elamute üldiseloomustus ja kaardistamine: seletuskiri (AS K-Projekt)               
  Põhja-Tallinna linnaosa elamute hoonetüüpide kaart                                                   
  Põhja-Tallinna linnaosa elamute hoonetüüpide koondtabel ja jaotuse tabel
 3. Põhja-Tallinna linnaosa maaomandi ja piiravate tegurite kaardistamine: seletuskiri (AS K-Projekt)                                
  Põhja-Tallinna linnaosa erinevad maaomandivormid                                                     
  Põhja-Tallinna linnaosa erinevate maaomandivormide jaotuse tabel                               
  Põhja-Tallinna linnaosa maakasutust ning ehitust piiravad tegurid                                   
  Põhja-Tallinna linnaosa looduskaitseobjektide loetelu
 4. Põhja-Tallinna linnaosas paiknevate ettevõtete üldiseloomustus ja kaardistamine: aruanne  (SA Tartu Teaduspark & AS Regio)                                                                          
  Joonis: Põhja-Tallinna linnaosas paiknevad ettevõtted  
 5. Põhja-Tallinna potentsiaalsete miljööalade inventariseerimine (Monika Eensalu ja Laur Pihel)

   5.   Tallinna rohealade teemaplaneering:

  1. Tallinna rohealade teemaplaneering seletuskiri 
  2. Tallinna rohealade teemalaneeringu lisad  
  3. Tallinna rohealade teemaplaneeirng "Väärtuste kaart" M 1:20 000
  4. Tallinna rohealade teemaplaneering "Planeeringukaart" M 1:20 000 (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tööversioon, viimati muudetud 26.11.2007)
  5. Tallinna rohealade teemaplaneeringu teemakaardid
  6. Alusuuringud:
   Tallinna rohealade külastatavus ja külastajate hinnangud. (Tartu Ülikool, Geograafia instituut. Tartu 2006)
   Tallinna rohealade linnustiku aruanne. (MTÜ Tallinna Linnuklubi. Tallinn 2006)                                    
   Rohealadel kohatud liikide ülevaade.
   Tallinna omaaegsete vooluveekogude lokaliseerimine: seletuskiri. (Robert Nerman. Tallinn 2006)                                                                                                                      
   Tallinna omaaegsete vooluveekogude kaart M 1:20 000

   6.   Paljassaare struktuurplaan

   7.   Rannapromenaad

   8.   Balti jaama terminal

   9.   Põhja-Tallinna liikuvusuuring 2014

Täiendavat informatsiooni koostamisel oleva Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu kohta saab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna peaarhitekti büroo linnaplaneerijate Anna Semjonova ja Mihkel Kõrvits käest.

 

 

Viimati muudetud: 25.02.2019