Restaureerimistoetus

2019. aasta taotlusvoor on lõppenud. Restaureerimistoetuste taotlusi sai esitada 29. märtsini 2019. 

Toetusi saab taotleda Tallinna kodulehel iseteeninduskeskkonnas. Iseteeninduskeskkonna kasutamiseks leiab juhendi siit. Iseteeninduskeskkonna kasutamisel saab nõu ja tehnilist tuge linnakassa osakonna juhtivspetsialistilt Ülle Kertil telefonil 6404 195 või e-posti aadressil Ylle.Kert@tallinnlv.ee.

Käesoleval aastal toimusid Tallinna Projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonna kasutamise koolitused, mida on kavas korrata ka järgnevatel aastatel. Koolituspäeva slaidid on üles laetud siia: restaureerimistoetuste infomaterjal.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakond annab restaureerimistoetusi.Toetatakse kultuurimälestiste, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal paiknevate hoonete, miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete ning üldplaneeringuga määratud väärtuslike hoonete restaureerimist. Toetakse konserveerimist, algsel kujul taastamist ning optimaalsete säilitustingimuste tagamist. Enne taotluse esitamist tutvu kindlasti restaureerimistoetuste andmise korraga, mis võeti vastu 08.02.2018.a ja mille leiad siit.

Toetusi jagatakse Tallinna Linnavolikogus vastu võetud korra alusel. Toetuse eesmärk on Tallinna linnas ajastutruu miljöö, arhitektuuri ja materjalikasutuse säilitamine. Kultuurimälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise restaureerimisel tuleb vastavalt muinsuskaitseseadusele lähtuda kehtivatest muinsuskaitse eritingimustest, ametis kooskõlastatud projektist või konserveerimis- või restaureerimistööde tegevuskavast.  Kultuurimälestise restaureerimiseks peab olema ameti väljastatud tööde alustamise luba ning töid võib teostada ainult vastava tegevusloaga isik.

Restaureerimistoetusteks eraldati 2019. aastal 225 000 eurot, suurim toetus oli 20 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus on 20 000 eurot ning toetuse maksimaalne määr 75% toetatava restaureerimistöö maksumusest. Toetust antakse tööde teostamiseks, mida alustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja mis lõpetatakse hiljemalt 30. novembriks.

Tööde teostamiseks vajalik dokumentatsioon (ehitusprojekt, muinsuskaitselised eritingimused, välisviimistluse põhiprojekt, restaureerimisprojekt, restaureerimistööde tegevuskava jne) peaks olema kooskõlastatud juba enne taotluse esitamist. Taotlusele tuleb lisada kooskõlastatud dokumentatsiooni alusel võetud kolm hinnapakkumist, milles peavad olema kirjeldatud toetuse arvelt kavandatavad tööd, tööde teostamisel kasutatavad materjalid vastavalt heale restaureerimistavale ning fotod originaaldetailist/objektist. Vallasmälestise puhul tuleb lisada tegevusloaga restauraatori hinnang restaureeritava objekti tehnilisele seisukorrale.

Toetust ei anta miljööväärtuslikul hoonestusalal paikneva hoone interjööridetailide restaureerimiseks.

Toetuste taotlemine

Toetusi saab taotleda Tallinna kodulehel iseteeninduskeskkonnas.

Iseteeninduskeskkonna kasutamise küsimustega saab pöörduda Linnakassa osakonna juhtivspetsialisti Ülle Kerti poole telefonil 6404 195 või e-posti aadressilt Ylle.Kert@tallinnlv.ee.

Iseteeninduskeskkonna kasutamisel on abi juhendmaterjalist.

Volituse vormi leiab siit.

Täpsemat infot saab Tallinna Linnaplaneerimise Ameti spetsialistidelt:

  • kinnismälestised vanalinnas ja vanalinna muinsuskaitsealal paiknev ehitis või selle osa - Henry Kuningas, Henry.Kuningas@tallinnlv.ee, tel 645 7187
  • tööstusmälestised, kinnismälestised eeslinnades (Nõmme, Kopli, Kadriorg jne);  – Diana Haapsal, Diana.Haapsal@tallinnlv.ee, tel 645 7175
  • vallasmälestised, kalmistud - Eero Kangor, Eero.Kangor@tallinnlv.ee, tel 645 7189
  • miljööväärtuslikul hoonestusalal paiknev või üldplaneeringuga arhitektuuriliselt väärtuslikuks tunnistatud hoone või selle osa - Anneli Jüristo, Anneli.Jyristo@tallinnlv.ee, tel 640 4739

 Restaureerimistoetuste taotleja meelespea

  • Taotluse juurde tuleb lisada kolm hinnapakkumist. Hinnapakkumised peavad olema just nendeks töödeks, millele toetust taotletakse. Lisanduvaid töid hinnapakkumistel mitte näidata. Kõik hinnapakkumised peavad olema võetud samadeks töödeks ja kajastama täpselt samu töid. Hinnapakkumistes peab olema ära toodud hind ja sellele lisanduv käibemaks (kui ettevõte on käibemaksukohuslane). Kui pakkumise esitanud ettevõte ei ole käibemaksukohuslane peab see olema pakkumisele märgitud. Mälestiste puhul peab tööde tegijal olema Muinsuskaitseameti litsents/tegevusluba vastavateks töödeks.
  • Enne taotlemist veendu, et töid, mida plaanitakse toetuse alusel teha, oleks võimalik valmis saada ja vastu võtta hiljemalt 30. novembriks. Vastasel korral ei ole võimalik toetust välja maksta. 
  • Enne taotluse esitamist veenduge, et kõik omanikud (st korteriühistu liikmed, kaasomanikud vms) oleksid plaanitavate töödega nõus ning võimelised neid ise finantseerima. Toetus makstakse välja alles pärast seda, kui toetuse saaja on tööde eest juba ise maksnud ja nende eest maksmist tõendanud. Toetuse ettemakset ei tehta.
  • Taotluse esitamisel mälestise restaureerimiseks, peaks eelnevalt olema saadud projektile  kõik vajalikud kooskõlastused ning olemas peaks olema kogu vajalik dokumentatsioon (muinsuskaitselised eritingimused, välisviimistluse põhiprojekt, avatäidete tööjoonised, restaureerimistööde tegevuskava jne). Ka miljööväärtuslike alade puhul veendu juba enne taotluse esitamist, et vajadusel on olemas nõutav dokumentatsioon (projekt, ehitusluba või teatis jne).
  • Planeeri oma töid aegsasti. Ära jäta tööde teostamist, dokumentatsiooni esitamist, maksmist jne novembri lõppu.
  • Juba taotluse esitamisel tuleks täpselt määrata, millisele arveldusarvele soovitakse toetuse laekumist. Taotluses, lepingus ja aruandes peavad olema selle kohta täpselt samad andmed.

Kontaktandmed

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Registrikood 75023823

Muinsuskaitse osakond

Raekoja plats 12

Tallinn 10146

E-post: muinsuskaitseosakond@tallinnlv.ee

Telefon: 6457 188

 

Viimati muudetud: 31.05.2019