08.04.2019

Tallinn soovib võtta Harku rabametsa kohaliku kaitse alla

Autor: Nõmme Sõnumid


Harku rabal ja metsal on suur väärtus linna
rohevõrgustiku tuumalana. (foto: Jukko Nooni)
Tallinna linnavalitsuse 20. märtsi istungil algatati Harku rabametsa Tallinna piiresse jääva osa kohaliku kaitse alla võtmise menetlus. Ettepaneku selleks tegi Nõmme Tee Selts.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on Nõmme territooriumile jäävata rabade kaitse alla võtmisest räägitud aastaid. «Algselt taotleti Pääsküla ja Harku rabade riikliku kaitse alla võtmist. Tol korral leidsid aga nii ministeerium kui riigi keskkonnaamet, et riikliku kaitseala loomine ei ole põhjendatud, sest kaitseväärtust omavad rabad eelkõige kohalikus kontekstis. Pääsküla raba võeti kohaliku kaitse alla 2013. aastal. Harku rabametsa kohaliku kaitse alla võtmine on selle protsessi loogiline jätk,» sõnas linnaosavanem.

Harku metsa kaitse alla võtmise eelduste kindlakstegemiseks 2018. aastal ekspertarvamuse koostanud Timo Kark soovitab kaitse alla võtta kogu Tallinna linna ja Harku valda jääva tervikliku roheala, kuid põhjendatud on ka ainult Tallinna linna piiresse loodav kaitseala. «Harku raba ja mets oma asukohaga omab olulist väärtust linna rohevõrgustiku tuumalana, mis pakub mitmeid ökosüsteemi teenuseid. Ala on rändekoridor erinevatele looma ja linnuliikidele ning see on osa suuremast rohealade võrgustikust, mis tihedalt asustatud piirkondades omavad erilist rolli ka kliimamuutustega kohanemise ja õhukvaliteedi parandamise seisukohast. Kuigi Harku raba ja seda ümbritsevate metsade kaitse on tagatud ka planeeringutega, väärib ala mitmekesine maastik ja eriilmeline mets kaitset vähemalt kohalikul tasandil. Antud piirkonna nagu ka teiste linnaliste rohealade kasutuskoormus on suhteliselt suur, mistõttu vajab see rohkem tähelepanu,» kirjutas Kark ekspertarvamuses.

Harku metsa kaitseala asub Nõmme linnaosas. Kaitstava ala suuruseks on kavandatud ligikaudu 79 hektarit. Kaitseala piiritledes on lähtutud kaitseväärtuste ekspertiisist ja koostatavast Nõmme linnaosa üldplaneeringust.

Looduskaitseseaduse paragrahvi 44 lõike 1 järgi rakendatakse kohaliku kaitse alla võetud maa-alal sama seaduse paragrahvis 31 sätestatud kaitsekorda, mida võib kaitse-eeskirjaga leevendada. Piiranguvööndi režiim lähtub põhimõttest, et inimesed võiksid Harku metsa kaitsealal käia samamoodi kui seni ning oleks võimalik teha kaitsekorraldustöid, rajada puhkerajatisi ja hooldada tehnovõrke.

Harku raba kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõuga ja menetluse käigus saadud või koostatud dokumentidega saab tutvuda Tallinna keskkonnaametis (Harju tn 13) ja Nõmme linnaosa valitsuses (Valdeku 13) 1.–30. aprillini ning Tallinna veebilehel www.tallinn.ee/est/keskkond/Harku-metsa-kaitseala. Määruse eelnõu kohta saab ettepanekuid, märkuseid ning küsimusi esitada kirjalikult Tallinna keskkonnaameti aadressil Harju tn 13 (10130 Tallinn) või e‑kirja teel keskkonnaamet@tallinnlv.ee kuni 30. aprillini.

Harku metsa kohaliku kaitseala moodustamise avalik arutelu toimub 23. mail kell 17 Nõmme linnaosa valitsuses (Valdeku tn 13).

Uudise rubriigid:

Allikas: Nõmme Sõnumid