Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise toetamine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujatele liitumistasude hüvitamise korraldamine.
Hüvitist makstakse füüsiliste isikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest vee-ettevõtjale.

 • Millest alustada

  1. Kinnistu omanik sõlmib ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni omanikuga või valdajaga liitumislepingu ja esitab Tallinna Keskkonna ja -Kommunaalametile taotluse liitumistasu osaliseks hüvitamiseks vastavalt Tallinna Linnavolikogu 17.06.2021 määruse nr 16, mille leiad siit.
   2. Amet kontrollib hüvitise määramise taotlusesse märgitud asjaolude vastavust käesolevale määrusele 30 päeva jooksul taotluse saamisest.
   3. Kui taotluses on puudusi, määrab amet taotluse esitajale vähemalt 20 päeva pikkuse tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Amet selgitab õigustatud isikule, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral võib amet jätta taotluse läbi vaatamata.
   4. Ameti juhataja otsustab liitumistasu hüvitamise või liitumistasu hüvitamisest keeldumise või taotluse läbivaatamata jätmise käskkirjaga 30 päeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide saamist.
   5. Hüvitise suurus määratakse protsendina käesoleva määruse § 4 lõike 3 punktis 2 nimetatud hinnapakkumuse kohase liitumistasu maksumusest, arvestades §-s 2 sätestatut.
   6. Hüvitise määramise käskkiri tehakse vee-ettevõtjale teatavaks e-posti teel ja õigustatud isikule kas taotluses märgitud e-posti aadressil või posti teel lihtkirjaga.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada taotlus koos nõutud lisadega aadressil uvk@tallinnlv.ee

  Tulemus

  Hüvitise määramise käskkiri tehakse vee-ettevõtjale teatavaks e-posti teel ja õigustatud isikule kas taotluses märgitud e-posti aadressil või posti teel lihtkirjaga.

  Vee-ettevõtja vähendab saadud hüvitise võrra õigustatud isiku liitumistasu maksmise kohustuse suurust.

  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

 • Osutajad   Osutamiskohad