13.03.2020

COVID-19 leviku tõkestamise meetmed Tallinna linna asutustes

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 3 ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 24 alusel ning seoses koroonaviiruse (COVID-19 viirus) leviku ohuga ja selle tõkestamise vajadusega võtta Tallinna linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes (edaspidi asutus) tarvitusele meetmed linna organisatsiooni töökorralduse ja inimeste tervise kaitse tagamiseks

1. Asutustel tagada nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse §-s 24 sätestatud tööandja kohustuste täitmine ning võtta tarvitusele selleks vajalikud abinõud, sealhulgas:

1.1 mitte planeerida lähetusi ja õppereise välisriikidesse, juba planeeritud välislähetused tühistada, välja arvatud juhul, kui see on täiesti vältimatu ning millest on eelnevalt informeeritud linnasekretäri;

1.2 soovitada töötajatele ja teenistujatele (edaspidi töötaja) tungivalt mitte kavandada puhkusi punktis 1.3. nimetatud riski piirkondadesse. Asutustel selgitada töötajatele, et kui töötaja kavandab pärast käesoleva käskkirja kehtestamist reisimist punktis 1.3. nimetatud piirkondadesse ning kui see on käsitletav töötaja hoolsuskohustuse rikkumisena, võib tööandjal tekkida vajadus kaaluda täiendavate töökorralduslike abinõude rakendamist;

1.3 kui asutuses on töötajaid, kes on ise või kelle lähikondsed on viibinud viimase 14 päeva jooksul Terviseameti kodulehel nimetatud riskipiirkondades, siis korraldada nende töö ümber selliselt, et oleks tagatud minimaalne kokkupuude teiste töötajatega (nt näha ette eraldi tööalad, eraldada inimesed väiksematesse gruppidesse, vms). Riski piirkondadeks loetakse Terviseameti kodulehel nimetatud piirkonnad, sealhulgas Välisministeeriumi poolt antud soovitused;

1.4 kui töötaja on riskipiirkonnast naasnud, tagada 14 päevaks tema töö ümberkorraldamine kaugtööna. Kui kaugtöö pole võimalik, soovitada töötajal kasutada tööst eemal viimiseks tervisepäevade võtmist või puhkuse kasutamist;

1.5 mitte kutsuda külalisi riskipiirkondadest;

1.6 linna infotehnoloogia teenistusel osutada asutustele IT-abi (sealhulgas vajadusel IT- vahendid) kaugtöö korraldamiseks;

1.7 tagada suure klientide teenindamise koormusega ruumide regulaarne desinfitseerimine;

1.8 linna haldusteenistusel tagada kaitsemaskide, respiraatorite ja desinfitseerivate vahendite reservi olemasolu;

1.9 linna elanikke, kliente ja teisi asutusi teenindavatel töötajatel:

1.9.1 hoida enda ja kliendi vahel võimalusel distantsi vähemalt üks meeter;

1.9.2 propageerida elanikele teenindamiseks e-kanalite kasutamist. Eelistada linnaelanike ja klientide teenindamisel ning asutuste vahelises omavahelises suhtlemises vahetu kontakti (näost näkku suhtlemise) asemel elektrooniliste sidevahendite kasutamist (videokõned, telefon, Skype, vms). Selleks asutusele teadaolevate kohtumiste korraldamisel võtta ise aktiivselt ühendust linnaelanike, klientide ning teiste asutuste esindajatega ning pakkuda kohtumiste korraldamiseks välja elektrooniliste sidevahendite kasutamise võimalusi;

1.9.3 hoida teenindusletil ühekordseid paberrätikuid ja kaitsemaske, et neid vajadusel pakkuda, kui klient aevastab või köhib.

2. Käskkirja täitmise eest vastutavad asutuste juhid.

3. Käskkiri kehtib kuni 10. maini 2020.

(allkirjastatud digitaalselt)

Mihhail Kõlvart

Linnapea

- Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles haridusasutuste juhte ja pidajaid jälgima olukorda oma asutuses ning tegutsema vastavalt olukorrale, järgides Terviseameti soovitusi. Kool hindab koos pidajaga, kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutseb nende volituste piires, mille sätestab Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 45. Vajaduse korral palume kõigil haridusasutuste juhtidel koostöös haridusasutuste pidajatega olla valmis kuni 14 päevaks uksed sulgema ja korraldama õppetööd mittestatsionaarselt, et nakkuse levikut vältida.

Terviseamet ning Haridus- ja Teadusministeerium jälgivad pidevalt olukorda ja jagavad vajadusel täiendavaid soovitusi ja juhiseid. Kõige värskema info leiab Terviseameti kodulehelt.

viiruste_hooajal.jpg

- Tervise Arengu Instituud on jaganud WHO soovitusi, kuidas toime tulla koroonaviiruse puhanguga seotud stressiga. Infoga on võimalik tutvuda siit:

Laste stressiga toimetulek COVID-19-page-001.jpg

Stressiga toimetulek COVID -19-page-001.jpg

- Lisaks on hetkel teada, et kõik kavandatud ühissündmused on edasi lükatud (Teatrifestival Kanutiaia Kann, Kesklinna väärtusprojekti lasteaedade ühissündmus "Lapse laul on muinasjutt" jm). Uued toimumise kuupäevad on selgumisel ja antakse teada jooksvalt. 

Uudise rubriigid: