Tutvustus

Tallinna Energiaagentuur on asutatud Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2012 otsusega nr 157 "Tallinna Keskkonnaameti hallatava asutuse Tallinna Energiaagentuuri asutamine". Tallinna Energiaagentuur tegeleb alates 01. jaanuarist 2013 kohaliku omavalitsuse ning kogukonna energiakasutuse säästmise ja mõistliku kasutamise suunamisega. Agentuuri põhiülesandeks on Tallinna linna säästva energiamajanduse ning kliimamuutustega kohanemise ja nende leevendamise planeerimine ja arendamine.

Tallinna Energiaagentuuri  (TEA) ülesanded:

  • linnapeade paktist ja selle lisast tulenevate kohustuste täitmise korraldamine, koordineerimine ning rakendusaruannete ettevalmistamine;
  • Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava lähteülesande väljatöötamine ja Euroopa Komisjonile tegevuskava esitamise korraldamine;
  • Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava täitmise seire, uuringute korraldamine ning tegevuskava muutmine ja täiendamine;
  • Tallinna linna energia- ja kliimapoliitika kujundamiseks ettepanekute esitamine ning linnapeade pakti täitmiseks vajalike alusandmete küsimine Tallinna linna ametiasutustelt;
  • elanikkonna teadlikkuse suurendamine säästva energia ja kliimamuutuste valdkonnas, sh ürituste korraldamine;
  •  energia- ja kliimapoliitika rakendamise meetmeid ja põhimõtteid käsitlevate Tallinna õigusaktide väljatöötamine või osalemine nende väljatöötamisel;
  • säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise valdkonda kuuluvate projektide, sh välisrahastusega projektide, algatamine ja elluviimine koostöös asjaomaste Tallinna linna ametiasutustega;
  • riigi- ja omavalitsusasutuste, vabaühenduste, juriidiliste ja eraisikutega säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise valdkonnas koostöö korraldamine, sh koostöö teiste energiaagentuuridega ja osalemine energiaagentuuride rahvusvahelises võrgustikus.

Tallinna Energiaagentuuri nõuandev organ on Säästva Energia nõukogu. Nõukogus on vähemalt kaheksa liiget ja nõukogu esimees on ametit kureeriv Tallinna abilinnapea ning aseesimees Keskkonnaameti juhataja. Nõukogu liikmeteks võib nende nõusolekul nimetada Tallinna Linnavolikogu liikmeid, Tallinna ametiasutuste esindajaid, säästva energiakasutuse-, energeetika- ja kliimaeksperte ning energiaettevõtete ja korteriühistute esindajaid.  Töövormiks on koosolek, mida peetakse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis. Nõukogu pädevuses on esitada asutuse juhatajale ettepanekuid asutuse tegevuse põhisuundade, arengukava, investeeringute plaani ning energia- ja kliimapoliitika põhimõtete rakendamise kohta.

Tallinna Energiaagentuur nõukogu koosseis:

Züleyxa Izmailova - abilinnapea (esimees);
Relo Ligi - Tallinna Keskkonnaameti juhataja (aseesimees).

Liikmed:

Aadu Paist - Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor;
Ain Laidoja - Eesti Biokütuste Ühingu liige;
Andres Jaadla - Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige;
Arvi Hamburg - Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees;
Helen Sooväli-Sepping - Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur;
Jarek Kurnitski - Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor;
Madis Laaniste - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna strateegilise planeerimise juht;
Priit Willbach - Tallinna Linnakantselei abilinnapea Kalle Klandorfi büroo konsultant;
Tuuliki Kasonen - Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht;
Vladimir Panov - Tallinna Linnavolikogu liige, aktsiaseltsi Tallinna Soojus juhatuse liige.

Viimati muudetud: 12.02.2019