Äriplaani koostamine

Äriplaani koostamine

Äriplaani koostamise standardjuhend

1. KOKKUVÕTLIK ÜLEVAADE

1.1. Ettevõtte missioon
1.2. Ettevõtte lühiülevaade
1.3. Turg
1.4. Juhtimine
1.5. Finantseerimisvajadused
1.6. Taktikalised ja strateegilised eesmärgid
1.7. Eeldatavad tulemused

2. ETTEVÕTTE LÜHIÜLEVAADE

2.1. Põhiline informatsioon
2.1.1. Nimi, aadress, asukoht
2.1.2. Asutamisaeg
2.1.3. Juriidiline staatus
2.1.4. Tegevdirektor
2.1.5. Aktsia/osakapital
2.1.6. Pangaarve

2.2. Pakutava toodangu/pakutavate teenuste kirjeldus

2.3. Eelnev äritegevus
2.3.1. Asutamise tingimused
2.3.2. Kokkuvõte tähtsamatest saavutustest

3. TURU, MAJANDUSHARU, KONKURENTSI ANALÜÜS

3.1. Majandusharu iseloomustus
3.1.1. Majandusharu ja osalejate määratlus
3.1.2. Arengusuunad

3.2. Turu iseloomustus
3.2.1. Suurus
3.2.2. Kasvutendentsid
3.2.3. Klientide ostuotsuste alused
3.2.4. Sesoonsus/tsüklilisus

3.3. Konkurents
3.3.1. Otsesed konkurendid – iseloomustus
3.3.2. Eeldatavad konkurendid – iseloomustus
3.3.3. Teie ettevõtte konkurentsieelised ja strateegia

4. TURUNDUSSTRATEEGIA

4.1. Püsiklientuur, nende osakaal müügist, maksetingimused
4.2. Müügi- ja turustamiskanalid, müügipersonali motiveerimine
4.3. Hinnakujundusstrateegia, võrdlus konkurentidega
4.4. Toodangu/teenuste mitmekesistamine
4.5. Turuosa prognoosid (positsioon turul)

5. JUHTIMINE, AKTSIONÄRID (OSANIKUD), ORGANISATSIOONI STRUKTUUR

5.1. Direktorid, juhtivtöötajad, põhitöötajad (haridus, töökogemus, vastutusalad)
5.2. Põhiaktsionärid (-osanikud)
5.3. Juhatuse tasustamine
5.4. Töötajate arv ning personalihõive plaanid
5.5. Professionaalne abi (audiitor, jurist, kindlustus jne.)
5.6. Huvide lahknevus (firma omanike või juhtivtöötajate osalus seotud firmades)

6. TEGEVUS

6.1. Tootmise iseloomustus
6.2. Kinnisvara ja seadmed, investeeringute plaan
6.3. Varustajad ja nende maksetingimused, tooraine kättesaadavus ning hinnakõikumised
6.4. Ettevõtte tegevuse mõju keskkonnale

7. RISKIFAKTORID

7.1. Lühike tegutsemiaeg
7.2. Piiratud ressursid
7.3. Piiratud juhtimiskogemus
7.4. Turu ebakindlus
7.5. Tootmise ebakindlus
7.6. Seadusandluse muudatused – kohtuprotsess
7.7. Potentsiaalsed riskid – probleemid – stsenaariumid

8. FINANTSANALÜÜS

8.1. Ettevõtte finantsjuhtimine
8.1.1. Raamatupidamisarvestuse korraldus
8.1.2. Varude suuruse, müügilaekumiste ja maksta olevate arvete juhtimine
8.1.3. Tulude ja kulude struktuur ja selle muutused

8.2. Laenutaotluse ülevaade
8.2.1. Projekti eesmärk ja maksumus, seadmete loetelu, ehituse eelarve ja maksetingimused
8.2.2. Projekti oodatavad majandustulemused

8.3. Kapitali struktuur
8.3.1. Ettevõtte passiva stuktuur
8.3.2. Laenude ja liisingute täpsed tingimused
8.3.3. Muutused omakapitalis

8.4. Tagatis ja garantiid
8.4.1. Tagatisvara kirjeldus ja turuväärtus
8.4.2. Omanike isiklik garantii

8.5. Finantsprojektsioonid
8.5.1. Eeldused
8.5.2. Plaanitav kasumiaraunne, bilanss ja rahavoo aruanne

Loe lisaks: EAS

Viimati muudetud: 18.01.2013