Klastriklubi ja klastriveeb

Klaster on ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kes sarnast majandushuvi jagades viivad ellu klastri algatusi. Tallinna Ettevõtlusamet algatab ja juhib koostööd klastrikoosluste vahel, tõstab teadlikkust Eesti klastritest ja töötab selle nimel, et klastrikooslustest sünniks uusi tooteid ja teenuseid, mis oleksid edukad rahvusvahelisel turul.

KLASTRIKLUBI 

Aastast 2012 tegutseva KLASTRIKLUBI eesmärk on pakkuda 1x kuus Tallinnas/Eestis tegutsevatele klastritele omavahelise kokkusaamise võimalust, jagamaks kogemusi ja paremaid praktikaid, leidmaks partnereid koostööks ning algatamaks uusi projekte.

 
Kohtumised: 

26. märts 2019 - Märtsikuise klastriklubi kohtumisel arutleti ettevõtluse arenguvõimaluste loomise teemadel, seda eelkõige Euroopa Liidu uue rahastamisperioodi 2021+ valguses

Klastriklubis 2019 märts_EL 2021+ perioodi planeerimise juht Magnus UrbUue eelarveperioodi 2021-2027 tagamaid selgitas klastritele rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna EL 2021+ perioodi planeerimise juht Magnus Urb, kelle sõnul on välisvahendite osakaal küll langemas 16% võrra, ent võttes arvesse kehtival perioodil tehtud suuremaid investeeringuid taristuprojektidesse on tegelik vajadus ka tõenäoliselt pisut väiksem. Nutikam Euroopa kui üks laiemaid temaatilisi eesmärke ning ettevõtluse ja innovatsiooni alustalasid on jätkuvalt ka EL uue rahastamisperioodi üks olulisemaid fookusi. Oma seisukohta on seejuures väljendanud ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle hinnangul mõjutaks ELi raha oluline vähenemine negatiivselt Eesti arengueesmärke, näiteks teadus- ja arendustegevust, ettevõtete uuendusmeelsust ning pärsiks Eesti konkurentsivõimet välisturgudel. Täna on paralleelselt EL uue eelarveperioodi läbirääkimistega Riigikantselei poolt koostamisel strateegia Eesti 2035, mis peaks sõnastama riigi strateegilised suunad ja vajadused lähimaks 15 aastaks ning mida läbirääkimiste käigus ka arvesse võetakse. Rahandusministeeriumi poolt on plaanis ka individuaalsed kohtumised esindusorganisatsioonidega.

Klastriklubi seekordseks võõrustajaks oli Kaubandus-Tööstuskoda kui Eesti suurim ja mõjukaim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis. Lisaks ettevõtjate huvide esindamisele, pakutakse mitmeid praktilisi äriteenuseid (sh üle-euroopaliste riigihangete monitooring, päritolusertifikaatide väljastamine, ATA märkmik), korraldatakse koolitusi, kontaktreise ning võetakse vastu erinevate riikide äridelegatsioone. Pakutavaid teenuseid tutvustas Koja teenuste direktor Piret Potisepp.

7. veebruar 2019 - Klastriklubis arutleti välistööjõu kaasamise teemal. Laura Sildmäe klastriklubis 7.02.19 selgitamas kuidas Movemytalent Relocation Services aitab Eestis kohaneda.jpg

Kvalifitseeritud tööjõupuudus on kriitiline probleem kogu Euroopas, mõjutades oluliselt majanduse arengut. Eesti elanikkonna ning tööturu arenguid puudutavate prognooside kohaselt muutub spetsialistide tasemel töötajate vajadus lähiaastatel üha suuremaks, mida tänane kutse- ja kõrghariduse pakkumine ei kata. Seetõttu on ka välismaalastest spetsialistide hankimine kas innovatsiooni toetamiseks, ekspordivõimaluste loomiseks uutel turgudel või ettevõttesisese kompetentsi kasvatamiseks muutunud Eesti ettevõtetes üha tavapärasemaks praktikaks. Ent sageli võib välismaalastest spetsialistide palkamine pakkuda väljakutseid, eriti nende ettevõtete jaoks, kes seda varem ei ole teinud või kellel on selles valdkonnas vähem kogemusi.
Välistööjõu kohanemist soodustava teenusena avati 2018. a novembris 2018 Work in Estonia programmi osana avaliku ja erasektori partnerite koostöös Ülemiste City`s Rahvusvaheline maja, võimaldades Eestisse uussisserändajate ja samuti meile tagasipöördujate peredele vajalikke teenuseid ühest kohast. Rahvusvahelisest majast saab informatsiooni kõige kohta, mis puudutab Eestis töötamist ja elamist: alates tarvilikest dokumentidest ja lõpetades erinevate keelekursuste või huvitegevuste informatsiooniga. Näiteks on keskuses võimalik taotleda nii elamisluba, lühiajalist tööluba kui ka isikukoodi, registreerida elukohta ning saada infot lasteaedade ning koolivõimaluste kohta. Toimuvad ka keelekohvikud, karjääri- ja ettevõtlusnõustamised, kohanemisprogrammi koolitused (nt „Re-invent yourself in Estonia). Neist viimast veab pilootprojektina ettevõtte MoveMyTalent, kelle põhitegevus ongi välismaalasele Eestisse kolimine võimalikuks sujuvaks ja lihtsaks teha.

 

11. detsember 2018 – Aasta viimasel klastriklubi kohtumisel Anni Arro Stuudios oli fookuses klastrite bränding välisturgudel.Klastriklubi brändingust 11. detsembril 2018 Anni Arro Stuudios lektor Markko Karu.jpg

Disainer, ettevõtja ja koolitaja Markko Karu andis nõu ja jagas kogemusi brändingu teemal ehk kuidas teha oma organisatsioonist tugev ja väliskeskkonna jaoks oluline kaubamärk.

Bränd on lubadus. Lubadus tagada kindel tulemus, elamus või käitumisviis. Lubadus, mis jõuab inimeseni läbi kõige selle, mida ta sinu ettevõtte kohta näeb, kuuleb, katsub, maitseb või haistab.

Millest alustada? Kõige tähtsam on teha endale selgeks, mida maailmas muuta tahad, pühenduda sellele ja jutustada lugu. Alati lisa juurde inimlik mõõde ja räägi lihtsas keeles. Kliendid ei osta mitte seda, mida teed, vaid seda, miks seda teed. Esitle oma toodet väärikalt. Bränd nõuab aega ja investeeringut. See, mida inimesed sinust arvavad, on sinu enda kujundada. Kõik organisatsiooni liikmed peavad rääkima ühist keelt sõltumata kellegi konkreetsetest tööülesannetest.

8. november 2018 - Klastriklubi 8. november 2018_2.jpg Novembrikuise klastriklubi kohtumise fookus oli suunatud ettevõtete rahvusvahelistumisele ning eksporditemaatikale ehk kuidas klastrid saavad toetada eksporti. Ühtlasi oli tegemist kolmanda rahvusvahelise kohtumisega sarjast International Clusters Meetup. Sedapuhku võõrustati Läti IT klastri ning Rootsi teadusinstituutide konsortsiumi RISE ja Fiber Optic Valley klastri esindajaid, kes koos Eesti IKT klastriga viisid läbi IT ettevõtete uutele turgudele sisenemist edendavat projekti ICT Meta-Cluster, mille tulemusena on tänaseks loodud 14 toimivat müüki kolmes sihtpiirkonnas - Kanada Araabia Ühendemiraadid ja Lõuna-Aafrika (sh Keenia, Mauritius). Oma rahvusvahelistumise edulugu jagas Euroopa üks juhtivaid puitmajade eksportööre Eesti Puimajaklaster. 

20. juuni 2018 - Klastriklubi lõpetas hooaja

Klastriklubi hooaja lõpetamine 2018_juuni.jpgKlastriklubi kevadhooaja viimasel kohtumisel Särgava residentsis räägiti edust, motivatsioonist ning oskustest seda juhtida.

Lühikoolitus „Kuidas püsida pildis?“ käsitles klastritele ja klastri eestvedajatele olulisi alateemasid nagu enesejuhtimine, sisemise motivatsiooni arendamine, seda kõike oskusliku (enese)müügi vaatevinklist.

Meid kõiki iseloomustab võime teha loovat tööd ja luua lisaväärtust. Meie motiveeritus, töösuutlikkus kui elukvaliteet tõuseb üldjuhul siis, kui teeme asju, mida me oskame, väärtustame ja mis meid õnnelikuks teeb. Kõige tähtsam ongi ehk leida vastus küsimusele, miks ma midagi teen – seda nii isiklikus elus kui tööalaselt. Usk endasse, julgus ja huvi asju teha, kombineerituna sotsiaalsete ja erialaste oskustega, loovad aluse edukaks müügiks – olgu selleks kas toote või teenuse müük või koostöövõrgustiku (klastri) moodustamine. Seejuures on positiivne emotsioon ja teatud mõttes erilisus need faktorid, mis nakatavad ja tõstavad meid esile ehk „pilti“.

Neid ja mitmeid teisi häid mõtteid jagas klastriklubis ettevõtja ja Dream Training koolitaja Urmas Kamdron.

Klastriklubi jätkab oma kohtumistega taas septembris.

 

19. aprill 2018 - Digiturundus ja eksporditurud – miks, kellele, kuidas ja kui palju? Maailm me ümber on pidevas muutumises. Need muutused ei jäta puutumata ka turunduse valdkonda, kus traditsioonilise turunduse kõrval on üha suuremat rolli omandamas digiturundus. Juba täna on näiteks ühe Eesti inimese kohta internetiga ühenduses 2,5 erinevat seadet (sh arvuti, nutitelefon, tahvelarvuti) ning inimesed veedavad internetis keskmiselt 2 tundi päevas. Märgatav on ka toodete ja teenuste internetis ostmise kasvutrend.

Klastriklubis esines Digimeedia agentuuri FCR Media partner ja Google tootejuht Martin Paršin.jpg

Eelmainitud trendide põhjal tasuks ettevõtetel rohkem tähelepanu pöörata digitaalsetele turunduskanalitele ning nende põhjalikule planeerimisele ja analüüsile. Põhiline tööriist, mis eristab digiturundust tavaturundusest, on Google Analytics, mis pakub suurel hulgal võimalusi tulemuste mõõtmiseks erinevate kampaaniate lõikes. Google`i tööriistad aitavad kaasa uutele turgudele sisenemise ette valmistamiseks, strateegiate valikuks, välispartnerite leidmiseks või investeeringute planeerimiseks.  Alustavatel ja väikestel ettevõtetel kellel pole miljoni euroseid turunduseelarveid on parim viis kasutada e-turundus lahendusi nagu sotsiaalmeedia, otsingumootorite optimeerime (SEO), Adwords, e-postiturundus jms.

Digiturunduse võimalusi ja erinevaid tööriistu ekspordistrateegiate ülesehitamisel ning analüüsimisel tutvustas 18. aprillil klastriklubi liikmetele digiagentuuri FCR Media partner ja Google`i tootejuht Martin Paršin. 

27. veebruar 2018 

Konkurentsiõigus – kas koostöö konkurentsi tingimustes on lubatud?

Klastriklubis märtsis 2018 esines Katrin Tasa Konkurentsiametist.jpgKonkurents on toimiva turumajanduse eeltingimus. Selleks, et ettevõtluses konkurents toimiks ning keegi seda teadlikult ei takistaks või piiraks, on kehtestatud konkurentsireeglid, mis ärisektoris on ühed fundamentaalsemad, kohaldudes igasugusele majandustegevusele nii Eestis kui Euroopa Liidus. Eesti konkurentsiseadust kohaldatakse seejuures ka konkurentsi kahjustamisele suunatud tegevuse või tegevusetuse puhul, mis toimub väljaspool Eesti territooriumi, kuid kahjustab konkurentsi Eesti territooriumil.

Konkurentsiseaduse üheks võtmeteemaks on keelatud kokkulepped ja infovahetus, mis erialaliitude ja klastrite tegevuse iseloomu arvesse võttes on üheks võimalikuks riskikohaks. Erialaliitudesse kuulumine ei ole küll keelatud, kuid nendes osalemine suurendab võimalust, et konkurentidega vahetatakse konkurentsi kahjustavat teavet või sõlmitakse konkurentsi kahjustavaid leppeid (hinnad, kaubaturu jagamine, kollektiivne boikott jne). Seetõttu on oluline jälgida, et jagatav info või andmed jääks pigem üldistuste tasemele ning ei annaks alust ühisteks kaubaturgu puudutavateks kokkulepeteks. Ka klastrite puhul võib näiteks välisturgudele sisenemisel tekkida keelatud kokkulepete või koondumise seos (nt ühishangetel osalemine), mil tuleb jälgida muuhulgas seda, et samal kaubaturul tegutsemisel ei ole nende ühine turuosa rohkem kui 15%. 

Kuna konkurentsiõiguse rikkumised on Eestis kriminaalkorras karistatavad, tasub konkurentsiõiguslikest riskidest olla varakult teadlik. 27. veebruaril toimunud klastriklubi kohtumisel selgitas seadusega lubatut ja keelatut Katrin Tasa Konkurentsiameti järelevalveosakonnast.

Klastriklubi külalisteks Pipedrive ja Scoro esindajad_jaanuar 2018.JPG

23. jaanuar 2018 - Kliendikontaktide haldus on teema, millega kõik organisatsioonid rohkem või vähem kokku puutuvad. Kui vanasti tehti klientide kohta märkmeid paksudesse kaustikutesse, siis tänapäeval on praktikad selles osas juba erinevad – kes kasutab enda loodud andmebaasi või Excelit, kes mõnd tarkvara. Loomulikult on ka neid, kes ei halda kontakte üldse või siis parimal juhul on kogu info ühe inimese peas. Küll tasapisi, aga siiski üha rohkem on populaarsust võitmas spetsiaalsete CRM tarkvarade juurutamine organisatsioonides, mille abil saab mitmeid tegevusi automatiseerida, infot süstematiseerida ning erinevate inimeste ja üksuste tööd sünkroniseerida. Teiste hulgas on selliseid tehnoloogiaid arendamas ka tänaseks juba globaalsel turul kanda kinnitanud Eesti iduettevõtted Pipedrive ja Scoro, kelle esindajad käisid klastrijuhtidele oma tooteid tutvustamas. 


12. detsember 2017 lektor-Andrus-Albi-klastriklubis detsembris 2017.jpgKlastriklubi külaliseks oli rahvusvahelise müügi teemal Andrus Albi, kes on professionaalne müügitreener maailma suurimas USA päritolu müügiorganisatsioonis Southwestern Consulting. Ettevõtte 160 aasta ajaloo jooksul on ta müüginumbrite osas kõigi aegade edetabelis 7. kohal enam kui 250 000 töötaja seast. Omades enam kui 12 aastast rahvusvahelist kogemust müügis, müügijuhtimises, värbamises ning eestvedamises, on ta treeninud (coaching) tuhandeid müügiinimesi nii Ameerikas kui Euroopas. 25. oktoober 2017 - Eesti Aasta Ettevõtte 2017 Magnetic MRO külastus

Estonian Airist alguse saanud ja täna riskikapitalifirmale BaltCap kuuluv Magnetic MRO AS on Eesti ainuke Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) ja AmeerikaKLastriklubi_oktoober 2017.JPG Ühendriikide Föderaalse Lennuameti (FAA) poolt sertifitseeritud kommertslennukite täisteenust pakkuv hooldusettevõte. Tallinna lennuväljal paiknevates suurtes angaarides teostatakse põhjalikku ehk baashooldust Boeing 737 ja Airbus 320 lennukitüüpidele ning lennukite värvimist. Eraldi teenusena pakutakse lennukihoolduse oskusteabe müüki ja liinihooldusteenust ehk lennukite kiirhooldust välismaa lennujaamades. Lisaks tegeleb ettevõte ka aktiivselt lennukite varuosade vahendamise ja müügiga välismaal, seda 36 riigis. 
Magnetic MRO areng on muljetavaldav. Ettevõtte juhi Risto Mäeotsa sõnult jõuti tänavu juba 75 miljoni euro suuruse käibeni. Veel selle aasta novembris avatakse Tallinnas veel kolmas angaar lennukite värvimiseks. 
Ettevõtte eeliseks on mitte niivõrd odav hind, kui kvaliteedi ja hinna suhe ning tarnimisaegade täpsus, mis lennunduses on olulise tähtsusega. Konkurentsivõime tagamiseks on oluliselt panustatud valdkondlikku innovatsiooni, seda lennuki plastmassist detailide 3D printimisest kuni näiteks liitreaalsuse rakendusteni lennukite hooldusel.

Pildigalerii klastriklubi visiidist ettevõttesse Magnetic MRO.


Klastriklubi september 2017.jpg

14. september 2017 - Klastriklubi sügishooaeg algas taaskord rahvusvaheliselt. Toimus järjekorras teine üritus sarjast „International Clusters Meetup”. Sellel korral oli klubil külas Euroopa Liidu COSME programmist rahastatud projekti CECIL (Cluster Excellence for Creative Industries Leadership) delegatsioon, kuhu kuulusid viie klastri esindajad viiest Euroopa riigist – Iirimaa, Prantsusmaa, Hispaania, Poola ja Taani. CECIL projekti eesmärgiks on tõsta klastrite pädevust ning arendada (ühis)teenuseid loome- ja kultuurisektori ning IT-sektori koostöös (digitaalne loomemajandus). Eelmainitud projektis osalevad klastrid, kes omavad kõik Euroopa klastrite kvaliteedimärgist, sealhulgas on enam kui 1000 partnerorganisatsiooni esindav Prantsusmaa digitaaltehnoloogia klaster Cap Digital jõudnud kvaliteedimärgise kuldtasemeni.

 

Varasemad klastriklubi kohtumised


 

KLASTRIVEEB

Ettevõtlusameti poolt loodud veebileht www.estonianclusters.ee sisaldab eesti ja inglise keeles infot Eestis tegutsevate klastrite, klastri partnerite ja klastreid soosivate ärikeskkondade kohta.

Klastriveebi avafoto.png

Veebilehe eesmärk on tõsta teadlikkust Eesti klastritest, anda ülevaatlikult infot nende kohta ja teha Eesti klastrid nähtavaks nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Leht koondab täna infot kokku 23 Eesti klastrist. Ühtlasi kutsutakse klastriveebiga liituma ka teisi juba tegutsevaid ja alustavaid kooslusi.

Klaster on ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vaheline kooslus, kes sarnast majandushuvi jagades viivad ellu klastri algatusi. Tallinna Ettevõtlusamet algatab ja juhib koostööd klastrikoosluste vahel, tõstab teadlikkust Eesti klastritest ja töötab selle nimel, et klastrikooslustest sünniks uusi tooteid ja teenuseid, mis oleksid edukad rahvusvahelisel turul.

 

Lisainfo:

Jaanus Vahesalu
Tallinna Ettevõtlusamet
ettevõtluse arendamise osakond
välisprojektide juhtivspetsialist
Tel 640 4425

 

Tere
 
MELT Innovatsioonifoorumi meeskonnal on hea meel kutsuda teid osalema foorumi showcase alale.  Lisan kaasa ka showcase ala tutvustuse ning ootan teilt lühikest tutvustust oma toote kohta ning pilti.
 
Juba kolmandat aastat toimuvale MELT Innovatsioonifoorumile on koondunud innovatsioonihuvilised. Ettevõtted demoalal saavad tutvustada oma teenust, leida investoreid, võrgustada. Ehk leiab ettevõte endale koguni uue töötaja? Konverentsi osalustasu külastajatele on ligi 50 eurot, kuid Showcase alal osalejad saavad kuulata tasuta kogu foorumiprogrammi. Selle aasta programm keskendub ringmajandusele, keskkonna hoidmisele ja jätkusuutlikkuse edendamisele. Arutletakse tuleviku üle – kas innovatsioon päästab maailma? Räägime muuhulgas ka teadlikust tootmisest, uudsetest ärimudelitest ja tehnoloogiatest ning nende juurutamistest ettevõtetes. Kõik demoalal osalevad ettevõtted lisatakse ka MELT innovatsioonifoorumi kodulehele.
 
Eelmiste aastate innovatsioonifoorumitega saab tutvuda https://melt.ee/
Lisatud kutses on täpsemalt kirjas osalemise tingimused.
Kui Teie ettevõte annab oma nõusoleku Showcase alal osalemiseks, lisaksin info ka MELT lehele.
 
 
Kõik küsimused on teretulnud
Heade soovidega
 
Viimati muudetud: 02.04.2019