Tallinna Ettevõtlusameti tutvustus

Roosikrantsi 2.jpgAadress: Kaarli pst 1// Roosikrantsi 2
10119 Tallinn
Telefon:  640 4218
E-post: ettevotlus@tallinnlv.ee 
Registrikood: 75023817
Ameti juhataja: Kairi Vaher
Ettevõtjate teemaveeb: tallinn.ee/ettevotjale

Kriisiabi info ettevõtjale


Ameti tegevusvaldkonnad
:

 • linna ettevõtluse arengu soodustamine;
 • linna kui puhke-, konverentsi- ja äriturismi sihtkoha arendus ja turundus;
 • tarbijakaitsealane nõustamine ja järelevalve ning linna asutuste hindade kooskõlastamine;
 • müügimaksu haldamine;
 • reklaamimaksu haldamine ja järelevalve;
 • linna äriühingute ja sihtasutuste ning linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste järelevalve ning nendes osalemise korraldamine;
 • jäätmehoolduse korraldamine;
 • hallatavate asutuste tegevuse korraldamine.


Tallinna Ettevõtlusameti teenused.


Linnavalitsuse teenindussaalis igal tööpäeval:


Lisaks abistame järgmistes küsimustes:

 
Tallinna Ettevõtlusamet lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised: 

 • ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide väljatöötamine;
 • alustavatele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele toetusmeetmete väljatöötamine ja rakendamine;
 • ettevõtlus- ja tarbijakaitsekoolituste ja teabepäevade korraldamine ning ettevõtjate nõustamine;
 • alustavatele ettevõtjatele inkubatsiooniteenuste pakkumise koordineerimine;
 • ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna sihipärane turundus;
 • ettevõtlusstatistika kogumine, süstematiseerimine ja analüüsimine;
 • investeerimisvõimaluste väljaselgitamine linnas, ettevõtluskeskkonna ja ettevõtluse arenguprogrammide koostamine ning koostöö linna ettevõtluse perspektiivse paiknemise kavandamisel ja välisinvestorite kaasamisel;
 • Euroopa Liidu toetusprogrammide kasutamine ettevõtlusele suunatud arendusprojektides, koostöös ettevõtlusorganisatsioonide, ettevõtluse tugistruktuuride ning teiste regioonide kohalike omavalitsuste majandusüksustega;
 • innovatsiooniteadlikkuse suurendamine ning uute ärimudelite tekke ja testimisvõimaluste soodustamine;
 • linna innovatsiooniprojektide (sh targa linna valdkonnas) koordineerimine;
 • linna kui puhke-, konverentsi- ja äriturismi sihtkoha rahvusvahelise tuntuse suurendamine;
 • linna turismiteenuste kvaliteeti parandavate ja turismi tasakaalustatud arengut tagavate tegevuste ning projektide koordineerimine või nendes osalemine;
 • linna turismiinfo kogumine, töötlemine ja jagamine;
 • linna turismiturunduse infosüsteemi haldamine ja arendamine;
 • turismiinfokeskuse teenuste osutamine;
 • linnapileti Tallinn Card tootearendus ja müük;
 • linna turismi põhinäitajate koondamine ja analüüsimine, turismiuuringute korraldamine;
 • turismikoostöö arendamine riiklike institutsioonide, teiste kohalike omavalitsuste, turismiettevõtjate ja mittetulundusühingute vahel;
 • linna esindamine rahvusvahelistes ja kohalikes turismiorganisatsioonides;
 • linna veebilehel turistide, ettevõtjate ja investorite osa infotehnoloogiline, visuaalne ja sisuline arendamine;
 • rahvusvahelistes ettevõtlus- ja turismivõrgustikes osalemine;
 • hasartmängu mängukohtade komisjoni tehniline teenindamine ja õnnemängu, toto või osavusmängu mängukoha avamise või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamise taotluste kohta linnavalitsuse nõusoleku andmise või andmisest keeldumise ettevalmistamine;
 •  riigi ja Tallinna õigusaktide rakendamisel linna ühtse halduspraktika kujundamine koostöös linnaosade valitsustega;
 • linna asutuste tasuliste teenuste hindade kooskõlastamine nende kehtestamisel või muutmisel ja hindade kehtetuks tunnistamise kooskõlastamine;
 • linna asutuste tasuliste teenuste hindade teabe koondamine ja esitamine linnavalitsuse kehtestatud korra kohaselt;
 • järelevalve kauplejatele ning kaupadele ja teenustele kehtestatud nõuete täitmise üle;
 • riigi ja linna registritesse andmete sisestamine kauplejatele kohaldatud meetmete kohta;
 • kauplejatele tehtud ettekirjutuste ja rakendatud sunnivahendite ning sanktsioonide täitmise kontrollimine;
 • linnaelanike ja ettevõtjate nõustamine kaubanduse ja tarbijakaitse valdkonnas, tarbijakaitsealaste avalduste ja kaebuste lahendamine;
 • koostöö arendamine ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste ning tarbijaühingutega tarbijakaitse ja kaubandustegevuse valdkonnas;
 • korteriomanike ja -ühistute vahelistes vaidlustes osaliste nõustamine eelkõige üldhuviteenuste valdkonnas;
 • linnale kuuluvate ehitiste pindade reklaamitegevuseks kasutusse andmine ja linna asutuste sellekohase tegevuse koordineerimine;
 • Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu (lühinimega TERA) vastutava töötleja ülesannete täitmine;
 • reklaami- ja müügimaksu haldamine maksukorralduse seaduse ja kohalike maksude seaduse, Tallinna linna reklaamimaksu ja müügimaksu määruste ning Tallinna linna ja Maksu- ja Tolliameti vahel sõlmitud halduslepingu kohaselt;
 • linna äriühingu ja sihtasutuse asutamise või äriühingus, sihtasutuses ja mittetulundusühingus linna osalemise korraldamine;
 • linna osalusega äriühingutes aktsionäri- või osanikuõiguste teostamise korraldamine;
 • linna osalusega sihtasutustes asutajaõiguste ning linna osalusega mittetulundusühingutes liikmeõiguste teostamise korraldamine;
 • äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes linna osaluse üle arvestuse pidamine;
 • linnale kuuluvate aktsiate ja osade võõrandamise korraldamine;
 • järelevalve aktsiate ja osade võõrandamise tingimuste täitmise üle ning aktsionäride vahelistest lepingutest tulenevate linna kohustuste täitmise korraldamine;
 • linna seisukohtade esitamine komplekslubade ja jäätmelubade kohta;
 • koostöö tootjavastutusorganisatsioonidega;
 • jääkreostuskolletele ja reostunud maa-aladele saneerimistingimuste seadmine;
 • jäätmehoolduse kavandamine, arendamine ja korraldamine;
 • Pääsküla prügila järelhoolduse korraldamine;
 • korraldatud jäätmeveo ettevalmistamine ja rakendamine;
 • kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja jäätmekäitlejale üleandmise korraldamine;
 • jäätmejaamade võrgustiku väljaarendamine;
 • jäätmete liigiti kogumise edendamine;
 • arengukavadele, planeeringutele ja projektidele jäätmehooldusalaste nõuete esitamine ja nende täitmise kontrollimine;
 • Tallinna jäätmevaldajate registri vastutava töötleja ülesannete täitmine;
 • järelevalve teostamine majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse, korrakaitseseaduse, karistusseadustiku, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse, turismiseaduse, väärismetalltoodete seaduse, reklaamiseaduse, maksukorralduse seaduse, jäätmeseaduse ja muude õigusaktide alusel ning seadustes sätestatud riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete kohaldamine;
 • väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse volitusel;
 • kriisireguleerimisplaanis ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 • ameti haldusala eelarvest finantseeritavate riigihangete korraldamine või koordineerimine;
 • ameti ja selle hallatavate asutuste osutatavate tasuliste teenuste hindade kehtestamine;
 • ameti hallatavate asutuste arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;
 • ameti hallatavate asutuste juhtide ametikohtade täitmiseks avalike konkursside korraldamine;
 • ameti hallatavate asutuste juhtide nõustamine ning vajaduse korral nende koolituse koordineerimine.

Viimati muudetud: 05.05.2020