Tallinna Ettevõtlusameti tutvustus

Vabaduse väljak 7Vabaduse väljak 7
15199 Tallinn
Telefon:  640 4218
Faks:     640 4208
Juhataja: Kairi Vaher

E-post: ettevotlus@tallinnlv.ee 

Ettevõtjate teemaveeb: ettevotja.tallinn.ee

Ameti juhataja vastuvõtuajad

esmaspäev 16.00 - 17.00
neljapäev    10.00 - 12.00

Linnavalitsuse teenindussaalis igal tööpäeval:

Lisaks abistame järgmistes küsimustes:


Äriühingud

Sihtasutused

 

Ettevõtlusameti põhiülesanded:

 • ameti pädevusse kuuluvate õigusaktide väljatöötamine;
 • alustavatele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele toetusmeetmete väljatöötamine ja rakendamine;
 • ettevõtlus- ja tarbijakaitsekoolituste ja teabepäevade korraldamine ning ettevõtjate nõustamine;
 • ettevõtlusinkubaatorite käivitamise, edasiarendamise ja alustavatele ettevõtjatele inkubatsiooniteenuste pakkumise koordineerimine;
 • ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna sihipärane turundus ning välisinvestorite nõustamine info ja kontaktide hankimisel;
 • ettevõtluse konkurentsivõime suurendamisele suunatud meetmete väljatöötamine ja rakendamine;
 • ettevõtlusstatistika kogumine, süstematiseerimine ja analüüsimine;
 • investeerimisvõimaluste väljaselgitamine linnas, ettevõtluskeskkonna ja ettevõtluse arenguprogrammide koostamine ning koostöö linna ettevõtluse perspektiivse paiknemise kavandamisel;
 • fondide finantsvahendite kaasamine ja kasutamine ettevõtlusele suunatud arendusprojektides, koostöös ettevõtlusorganisatsioonide, ettevõtluse tugistruktuuride ning teiste regioonide kohalike omavalitsuste majandusüksustega;
 • linna kui puhke- ja konverentsiturismi sihtkoha rahvusvahelise tuntuse suurendamine;

 • linna külalislahkust ja turismiteenuste kvaliteeti parandavate tegevuste ning projektide koordineerimine või nendes osalemine;
 • turismiinfo kogumine, töötlemine ja jagamine;
 • turismiturunduse infosüsteemi haldamine ja arendamine;
 • turismiinfokeskuse teenuste osutamine;
 • linnapileti Tallinn Card tootearendus ja müük;
 • turismistatistika ja -uuringutulemuste kogumine, süstematiseerimine ja analüüsimine;

 • turismikoostöö arendamine riiklike institutsioonide, teiste kohalike omavalitsuste, turismiettevõtjate ja mittetulundusühingute vahel;
 • linna esindamine rahvusvahelistes ja kohalikes turismiorganisatsioonides;
 • linna veebilehel turistide, ettevõtjate ja investorite osa infotehnoloogiline, visuaalne ja sisuline arendamine;
 • rahvusvahelistes ettevõtlus- ja turismivõrgustikes osalemine;
 • hasartmängu mängukohtade komisjoni tehniline teenindamine ja linnavalitsusele esitatud õnnemängu, toto või osavusmängu mängukoha avamise või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamise taotluste osas linnavalitsuse nõusoleku andmise või andmisest keeldumise ettevalmistamine linnavalitsuse istungile;
 • riigi ja Tallinna õigusaktide rakendamisel linna ühtse kaubanduspoliitika elluviimine koostöös linnaosade valitsustega;
 • linna asutuste tasuliste teenuste hindade kooskõlastamine nende kehtestamisel või muutmisel;
 • teabe kogumine linna asutuste tasuliste teenuste hindade kohta ja selle esitamine vastavalt linnavalitsuse kehtestatud korrale;
 • korraldatud jäätmeveo teenustasude läbivaatamine ja esitamine kehtestamiseks linnavalitsusele;
 • järelevalve kauplejatele ning kaupadele ja teenustele kehtestatud nõuete täitmise üle;
 • riigi ja linna registritesse andmete sisestamine kauplejatele kohaldatud vastutuse kohta;
 • kauplejatele kohaldatud ettekirjutuste ja rakendatud sunnivahendite ning sanktsioonide täitmise kontrollimine;
 • linnaelanike ja ettevõtjate nõustamine kaubanduse ja tarbijakaitse valdkonnas, tarbijakaitsealaste avalduste ja kaebuste lahendamine ning linnaelanike esmane võlanõustamine;
 • koostöö arendamine ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste ning tarbijaühingutega tarbijakaitse ja kaubandustegevuse valdkonnas;
 • korteriomanike ja -ühistute vahelistes vaidlustes osaliste nõustamine eelkõige universaalteenuste osas;
 • linnale kuuluvate ehitiste pindade reklaamitegevuseks kasutusse andmine ja linna asutuste sellekohase tegevuse koordineerimine;
 • reklaami- ja müügimaksu haldamine vastavalt maksukorralduse seadusele ja kohalike maksude seadusele, Tallinna linna reklaamimaksu ja müügimaksu määrustele ning Tallinna linna ja Maksu- ja Tolliameti vahel sõlmitud halduslepingule;
 • linna ja linna osalusega äriühingu ning sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise või osaluse omandamise korraldamine linna õigusaktides sätestatud korras;
 • aktsionäri või osaniku õiguste teostamise korraldamine linna osalusega äriühingutes linna õigusaktides sätestatud korras;
 • asutaja- või liikmeõiguste teostamise korraldamine linna osalusega sihtasutustes ja mittetulundusühingutes linna õigusaktides sätestatud korras;
 • linna ja linna osalusega äriühingus aktsiate ja osade ning sihtasutustes ja mittetulundusühingutes osaluse kohta arvestuse pidamine;äriühingute aktsiate ja osade võõrandamine linna õigusaktides sätestatud korras;
 • järelevalve aktsiate ja osade võõrandamise tingimuste täitmise üle ning aktsionäride vahelistest lepingutest tulenevate linna kohustuste täitmise korraldamine;
 • järelevalve teostamine majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse, korrakaitseseaduse, karistusseadustiku, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse, turismiseaduse, väärismetalltoodete seaduse, reklaamiseaduse, maksukorralduse seaduse ja muude õigusaktide alusel ning seadustes sätestatud riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete kohaldamine;
 • majandustegevuse keelu otsustamine majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse alusel;
 • majandustegevuse registri pidamisega seonduvad toimingud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses, korrakaitseseaduses, karistusseadustikus, alkoholiseaduses, tubakaseaduses, kaubandustegevuse seaduses, pakendiseaduses, tarbijakaitseseaduses, turismiseaduses, väärismetalltoodete seaduses, reklaamiseaduses ja rahvatervise seaduses sätestatud ulatuses;
 • väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse volitusel;
 • kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 • munitsipaalturgude ja linnapoe haldamise ning arendamise korraldamine.
 • Amet täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus

Viimati muudetud: 30.04.2019