Üürikomisjoni tutvustus

Üürikomisjoni tegevuse õiguslik alus ja tema pädevus

Üürikomisjoni tegevuse peamisteks õiguslikeks alusteks on “Üürivaidluse lahendamise seadus” , mis on vastu võetud 22. jaanuaril 2003. a ja jõustus 01.07.2003. a (avaldatud  Riigi Teataja I 2003, 16, art. 86) ja Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2003 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna Üürikomisjoni põhimäärus”. Samuti juhindub komisjon oma töös teistest riigi ja Tallinna õigusaktidest.

Üürikomisjoni pädevuses on eluruumi üürilepingust tuleneva vaidluse lahendamine.  Üürikomisjon lahendab vaidluse,  mis on tekkinud tema tööpiirkonnas asuva eluruumi üürimisest ja  kui samas asjas ei ole varem kohtusse pöördutud. Üürikomisjoni tööpiirkond on üürikomisjoni asutanud kohaliku omavalitsuse üksuse territoorium. Üürivaidluse lahendamiseks võib üürikomisjoni pöörduda üürikomisjoni tööpiirkonnas asuva eluruumi üürilepingu pool.

Komisjon vaatab üürivaidluse läbi kolmeliikmelises koosseisus. Üürikomisjoni esimeheks võib olla üksnes isik, kes on täitnud õigusteaduse akadeemilise õppe riiklikult tunnustatud õppekava ja sooritanud üürikomisjoni liikme eksami.  Üürikomisjoni liikmeks võib olla üksnes isik, kes on sooritanud üürikomisjoni liikme eksami.

Menetlus üürikomisjonis

Üürikomisjon võtab üürivaidluse menetlusse üürniku või üürileandja kirjaliku avalduse alusel.

Üürikomisjoni esimees otsustab avalduse menetlusse võtmise kolme tööpäeva jooksul avalduse saamisest alates.

Avaldust ei võeta menetlusse või menetlus lõpetatakse, kui:
1) vaidluse lahendamine ei kuulu üürikomisjoni pädevusse;
2) kohtu või üürikomisjoni menetluses on samade poolte sama vaidlus samal alusel;
3) sama vaidlusasi on üürikomisjonis või kohtus juba lahendatud.

Kui avaldus ei vasta nõuetele, määrab üürikomisjoni esimees tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Kui avaldaja jätab määratud tähtaja jooksul puuduse kõrvaldamata, keeldub üürikomisjoni esimees avaldust menetlusse võtmast. Avalduse menetlusse võtmisest keeldumine või puuduse kõrvaldamiseks tähtaja määramine tehakse avaldajale kirjalikult viivitamata teatavaks. Teates nimetatakse puudus või keeldumise põhjus.

Üürikomisjoni otsus on avalik, jõustunud otsus avaldatakse üürikomisjoni veebilehel. Jõustunud otsus on pooltele täitmiseks kohustuslik. Komisjoni jõustunud otsus täidetakse täitemenetluse sätete alusel.

Viimati muudetud: 17.03.2006