SVOT tabel
TUGEVUSED   NÕRKUSED   VÕIMALUSED   OHUD  
ASEND   ASEND          
Suhteliselt kompaktne linn, soodne asend,
rohealade olemasolu, funktsionaalselt arenev tagamaa
  Linna geogr.asend Ülemiste järve ja
Tallinna lahe vahel
    Liigne polariseerumine Tallinnas  
             
INIMFAKTOR   INIMFAKTOR   INIMFAKTOR   INIMFAKTOR  
Olemas paljud uuringud ja analüüsid Uhisk.hoiakud ja vähene teadlikkus   Transp alane koolitus, uuringud, analuus Koolitussusteemi jätkuv mahajäämus  
Paranev koostöö Tallinn-Harjumaa Transpordi kahjulik mõju tervisele kasvab   KOV-de koostöö paranemine Vananev elanikkond - kaasnevad probleemid  
Nõrk liikluskultuur ja kasvatus   Liiklejate madal seaduskuulekus  
  Inimeste fuusilise liikumise vähenemine      
  ÜT maine on madal      
  Kohalike omavalitsuste ja Tallinna linnavalitsuse erinevate ametite vaheline koostöö on nõrk      
  Inimressursi vähesus ja kompetentsi vähesus      
           
POLIITILINE TAUST   POLIITILINE TAUST   POLIITILINE TAUST   POLIITILINE TAUST  
Olemas poliitilised deklaratsioonid
säästvaks arenguks
  Järjepidava arengu kavandamatus Säästva transpordiplaneerimise seadmine prioriteetidiks   Riiklik poliitika ei toeta ÜT arengut  
  Tulevikuvisiooni puudumine Riigi ja EL rahastamise kaasamine
projektidesse
  Kompromisside mittesaavutamine huvi- ja poliitiliste gruppidega  
  Arengukavade ja planeeringute järjepidevuse
puudumine (AK ei täideta)
AK prioriteetide arvestamine eelarves   Poliitilised kokkulepped on vastuolus säästva arenguga  
    Prioriteetide ja tegevuste vastuolu Riiklikud tegevused- muutumine ÜT soosivaks    
    Poliitiline otsustamatus, poliitiliste
otsuste lühinägelikkus (perspektiivi puudumine)
Seadusandluse (pl.seadus ...)muudatused    
    Alarahastatus Harjumaa koostöökomisjoni loomine
(planeerimine..)
   
    Kasutaja ja saastaja maksab - printsiip    
    Väline toetus (EL)    
    Palju eeskujusid lähinaabruses    
               
PLANEERIMINE   PLANEERIMINE   PLANEERIMINE   PLANEERIMINE  
Planeeringute (sh ÜP-s tr.koridoride)
 olemasolu
  Valglinnastumine (ilma elukeskkonna
väljaehitamiseta)
Transpordinõudluse mõjutamine
Mobility Management
  Kompleksse lähenemise puudumine
(planeeringud ja arengukavad)
 
    KOV haldussuutmatus planeeringute
koostamisel ja täitmisel
Liikuvusnõudluse vähenemine   Jätkub kontrollimatu valglinnastumine  
    Planeerimisseadusandluse nõrkus
(lihtne muuuta kõrgema astme
planeeringut det.pl-ga)
Luua ÜT ja kergliikluse kasutust soosiv keskkond   Autokasutuse jätkuv kasv
planeeringutest tulenevalt
 
    Maakasutuse planeerimatus Planeeringutes arvestada
nn Suur-Tallinnaga
  Transpordi koordineerimine ei toimi  
    Kiire areng, infrastruktuur ei jõua järele Uue teemaplaneeringu koostamine   Asustuse hajumine ja hõrenemine  
    Arenduste puhul ei arvestata ÜT vajadustega Transpordikoridoride määratlemine   Monofunktsionaalsuse kasv  
    Planeerimistegevuse järelvalve nõrkus Transpordiliikide töö koordineerimine   Linnapiir tuleb (jääb) ette  
    Arendaja diktaat, avaliku sektori nõrkus Autoliikluse piirangute rakendamine   Elukeskkonna kvaliteedi langus  
    Planeerimistegevus killustatud Suunata arendus raudtee
teeninduspiirkonda
  Rohevõrgustiku hävitamine  
    Linna maaomand (mõju) väga väike Uute transpordiliikide rakendamise võimalus   Planeeringute ja kavade
järjepidavuse puudumine
 
    Võimaluste mahamängimine     Reformimata riigimaa võõrandamise poliitika  
    Hierarhilise teedevõrgu puudumine,
eelkõige uusasumites
    Jätkub praegune olukord
det.planeeringute menetlemisel
 
    Rraudtee piirkond nõrgalt asustatud      
           
ÜHISTRANSPORT   ÜHISTRANSPORT   ÜHISTRANSPORT   ÜHISTRANSPORT  
Stabiilne ja hea ÜT süsteem
(liinivõrk, liigid, piletisüsteem,...) mille tulemusena on ÜT osakaal suht.suur
  ÜT arengu mahajäämus, eriti kiirelt kasvavates piirkondades   ÜT konkurentsivõime tõstmine ÜT jätkuv maine langus  
ÜT kasutaja on seni veel olemas,
  Liinivõrgu puudused, nõrk integreeritus kogu regioonis   ÜT kaasamine üldplaneeringusse ÜT rahastamine ei suurene  
Palju olemasolevaid ÜT liike   ÜT alarahastamine, (luhiajalised lepingud   ÜT rahastamise kasv ÜT arengu koridore ei säilitata  
Hea ÜT liinivõrk   Vananud ÜT infrastruktuur   ÜT liinivõrgu optimeerimine ÜT ühenduskiirus langeb veelgi  
Ühtne piletisüsteem, soooduspiletid   ÜT maine on madal, kvaliteet halb, teenindustase (täituvus suur, sagedus,puhtus, vähe madalapõhjalisi,...)   Elektritranspordiarengu toetamine ÜT juhtide puudus  
Hea ÜT infosüsteem El.transpordi haavatavus (häired, tõrked)   ÜT prioriteedisüsteemi loomine Dispetsherpunktide likvideerimine  
El.transpordi osakaal on säilinud  Rongiliikluse potentsiaal kasutamata   Võimalus integreeritud ÜT süsteemi loomiseks (linn-regioon, + raudtee)    
Diametraalsed trammiliinid Dubleerivad liinid   Olemas koridorid ÜT arenguks
(näit. Laagna tee)
Park-and-Ride ei leia kasutamist  
  Vähe tangentsiaalseid ühendusi   Alternatiivsete kütuste kasutamine    
  Puudub ÜT prioriteedisüsteem   ÜT alternatiivsed võinalused
(nõudebuss, erivajadustega, koolibuss)
   
  ÜT kasutamine pole prestiizne   Võimalus Park-and-Ride'iks    
  Puudub ÜT reaalaja infosüsteem      
    ÜT soodustusi ei kompneseerita      
    ÜT radade vähesus ja järelvalve puudumine      
             
KERGLIIKLUS              
           
Jalgrattasõit on populaarne ja kasvav   Turvalise infrastruktuuri puudumine   Kergliikluse ohutu teedevõrgustiku loomine   Kergliiklejad ei arvesta teineteteisega
ega kasuta neile loodud tingimusi
 
JK võimalused: sh   JK ja JR liiklus on ohtlik   JK tsooni laiendamine, ulekäigurajad   Kergliikluse infrastr korrashoid ei
toeta kasutust
 
Autoliikluse piirangud vanalinnas   JR teede võrgustiku puudumine   JR laenutussusteemi areng     
JK ala vanalinnas          
JK ulekäikude ohutustamine (sh. valgustamine)            
         
MUU   MUU   MUU   MUU  
Olulised tr.terminalid asuvad
soodsates kohtades
Raskeliikluse (sh raudtee) transiit Sotsiaalse infrastr. parandamine
linnaosades ja tagamaal
Transpordi tõenäoline kallinemine  
Liikluskorraldus on toimiv Liiklusohutus madal Elektrooniline liiklusjärelvalve Keskkonnaseisundi halvenemine  
  Teedevõrgu olukord halb Opilasveo korraldamine saaste, müra ja vibratsiooni kasv  
  Parkimiskohtade puudus eelkõige magalates,
parkimiskorralduse kvaliteet
altern,autokasutusviisid car sharing Turvalisuse vähenemine  
    Kaubaveo korraldus kesklinnas Järelvalve puudumine kehtestatud
piirangute osas
 
      Seadusandluse puudumine
el.järelvalve osas
 
            Kesklinna sadama kaubaveo suurenemine