Energia

Maagaasi tarbimine, 2000
Consumption of natural gas, 2000

 

            Eesti

      Estonia

Tallinn

 

 

 

 

 

Maagaas kokku (mln m?)

          825,0

499,5

Natural gas total (mln m?)

sealhulgas

 

 

including

- elanikkond

            36,9

  20,6

- population

- tööstus

        158,4

    92,3

- industry

- ettevõtted

            29,9

  20,9

- businesses

- kaugküte

        332,8

288,7

- distance heating

- elektri tootmiseks

            90,0

  77,0

  - for electricity

- keemiatööstus

        177,0

-

- chemistry industry

Elaniku kohta

  604

1 249

Per   inhabitant

Klientide arv

130 099

65 073

Number of clients

sealhulgas

 

 

including

- elanikkond

128 934

64 572

- population

- tööstus

  218

            88

- industry

- ettevõtted

    818

        335

- businesses

- kaugküte

  123

            77

- distance heating

- elektri tootmiseks

          6

              1

  - for electricityAS Eesti Gaas

Elektrienergia tarbimine, 2000
Consumption of electricity, 2000

 

Eesti

Estonia

Tallinn

 

 

 

 

 

Elektrienergia kokku (GWh)

5 227,9

  1 542,6

Total electricity (GWh)

sealhulgas

 

 

including

- kodutarbijad

1 131,4

  371,9

- population

- ärikliendid

4 096,5

  1 170,7

- businesses

1 000 elaniku kohta

        3,63

3,82

Per 1 000 inhabitant

Klientide arv

537 378

166 232

Number of clients

sealhulgas

 

 

including

- kodutarbijad

519 089

161 244

- population

- ettevõtted

18 289

    4 988

- businessesAS Eesti Energia

 

Elektrienergia ja maagaasi tarbimine, 1994-2000
Consumption of electricity and natural gas, 1994-2000

AS Eesti Gaas
AS Eesti EnergiaSoojusenergia tarbimine
Consumption of heat energy

 

2000

 

 

 

 

Soojus (GWh)

1 828,1

Heating

sealhulgas

 

including

- elanikkond

1 394,9

- population

- ettevõtted

              433,2

- businesses

Sõlmitud lepingute arv

    2 107

Number of contracts

sealhulgas

 

including

- elanike varustamiseks

1 714

- to supply residents

- äriettevõtete varustamiseks

1 019

- to supply businesses

Köetavaid hooneid

    3 352

Heatable buildings

sealhulgas

 

including

- elumaju

  2 403

- living houses

- ärihooneid

        949

- business buildingsAS Tallinna SoojusSoojusenergia tarbimine*, 1994- 2000
Consumption of heat energy*, 1994- 2000

 

Veevarustus

Tallinna linn saab põhiosa oma tarbeveest pinnaveeallikate süsteemist, mis saab alguse Kesk-Eestist Pärnu jõe ülemjooksult ning haarab Jägala, Pirita ja Soodla jõgede valgalad kogupindalaga 1865 km2. Looduslikele veekogudele (nt Ülemiste järv) lisaks kuulub süsteemi 6 veehoidlat ning 69 km kanaleid ja torustikke. Osa tarbeveest, põhiliselt linna äärealadel kasutatav, saadakse puurkaevudest.

Linna territooriumilt kogutavad heitveed juhitakse ühisesse heitveepuhastusjaama ning suunatakse puhastatult sügavlasu kaudu merre. Linna ühiskanalisatsiooni kaudu juhitakse ära ka mitme linnaga külgneva asula heitveed.

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuseid osutavad linnas peale AS Tallinna Vesi mitmed ettevõtjad vastavalt neile kinnitatud tegevuspiirkondadele, milliseid on moodustatud kaksteist.

Water supply

Tallinn's potable water was supplied by the surface water system, which begins from the upper course of Pärnu River at Central Estonia and covers the catchments of Jägala, Pirita and Soodla Rivers with the total area of 1865 km2. Beside natural water bodies (like Lake of Ülemiste etc) the system includes 6 water reservoirs and 69 km canals and pipelines. Some of potable water, mostly used at dependent areas of the city, comes from ground water wells.

Waste water collected from city area is discharged into main waste water treatment plant and from there purified water is sent through deep release into sea. Through common sewerage of the city is also discharged away waste water of several settlements which surround the city.

Beside AS Tallinna Vesi provide services of common water system and sewerage several smaller enterprises according to activity territories which are authorised for them. There are formed 12 activity territories.

 

Vee- ja kanalisatsioonivõrgud
Water and sewerage system

 

    1997

    1998

    1999

  2000

 

Veevõrgu pikkus (km)

        793

          812

        821

      860

Water network length (km)

Kanalisatsiooni-võrgu pikkus (km)

        860

          879

        890

        950

Sewerage system length (km)

Veeühenduste arv

16 304

16 514

17 400

17 734

Number of connections

sealhulgas

 

 

 

 

including

    -elamud

13 791

  13 965

14 500

z14 785

    -dwellings

    -ettevõtted

  2 513

    2 549

  2 900

  2 949

  -enterprisesAS Tallinna Vesi


Teenuste osutamine
Providing services

 

1997

1998

1999

2000

 

Võrku antud vesi (tuh.m3)

50 405

40 607

36 415

33 187

Water supplied (thous.m3)

Heitvee läbilask (tuh.m3)

66 713

64 711

56 330

53 263

Wastes water discharge (thous m3)

Müüdud vesi

35 200

27 300

23 700

22 215

Water sales

Sealhulgas

 

 

 

 

    including

  - elanikkonnale

27 900

20 900

18 100

16 974

    - residents

  - juriidilistele isikutele

7 300

6 400

5 600

5 241

    - legal entities

Elanikkonnale ühe in. kohta (1/ööpäev)

183

138

121

115

Water per resident in one day   (l/24h)AS Tallinna Vesi

Viimati muudetud: 25.02.2009