22.09.2010

Tallinn tunnustab aasta õpetajad 2010

Teisipäeval, 5. oktoobril 2010 kell 15.00 toimub Tallinna Raekojas pealinna parimate õpetajate ja haridusjuhtide tunnustamine. Tallinna Haridusameti aukirja ja nimelise medali „Tallinn tänab“ annavad üle abilinnapea Yana Toom, haridusameti juhataja Andres Pajula ja haridustöötajate ametiühingu esimees Evi Veesaar. Esmakordselt antakse üle ka noore õpetaja stipendiumid.

Pealinna silmapaistvamaid pedagooge tunnustab haridusamet koostöös Tallinna Haridustöötajate Ametiühinguga üleriigilise aasta õpetaja konkursi raames. Koostöös Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse ja Tallinna Koolijuhtide Ühendusega aga omistatakse juba kolmandat aastat järjest vaid pealinnas välja antavad tunnustused Innovaatiline õpetaja, eÕpetaja ja Noor õpetaja. Esimest aastat antakse välja tunnustus Tallinna aasta haridusasutuse juht. 

Aasta õpetaja aunimetuse otsustas komisjon omistada 24 õpetajale, kellest kuue kandidatuur esitatakse haridusameti poolt ka üleriigilisele konkursile. 

Tallinna aasta õpetajateks 2010 valiti järgmised teenekad pedagoogid: Liina Norit (Tallinna Läänemere Gümnaasium), Anneli Kristal (Tallinna Mustamäe  Reaalgümnaasiumi), Olga Priimann (Tallinna Allika Lasteaed), Eve Tommula (Tallinna Lasteaed Kiikhobu), Lilian Aun (Jakob Westholmi Gümnaasium), Kelli Prits (Tallinna Rõõmupesa Lasteaed), Annela Valdi (Tallinna Kuristku Gümnaasium), Tiina Toiger (Liivalaia Gümnaasium), Malle Tammoja (Tallinna Lasteaed Pääsusilm), Maiu Vendla (Tallinna Juudi Kool), Liudmyla Svirina (Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium), Klaire Sinisalu (Merivälja Kool), Olga Frolova (Tallinna Arbu Lasteaed), Pelageja Ozerova (Tallinna Õismäe Vene Lütseum), Külli Relve (Audentese Erakool), Eve Sepper  (Tallinna Lasteaed Sipsik), Elle Veigel (Kadrioru Saksa Gümnaasium) ja Kerstin Kööp (Tallinna Lasteaed Pallipõnn). 

Üleriigilisele konkursile esitatakse kuus kandidaati, kelle töö ja isiklik eeskuju on komisjoni hinnangul kõige enam aidanud kaasa noorte kujunemisele edukaks ühiskonnaliikmeks. 

  • Ülo Kurig (Tallinna Saksa Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja), tänu kellele on kool kujunenud Tallinna ja vabariigi üheks eeskujulikumaks kehalist kasvatust ja koolisporti viljelevaks õppeasutuseks. Ta on muuhulgas riiklike õppekavade ainetöörühma juht,  kehalise kasvatuse käsiraamatu koostaja ning artiklite autor, ülelinnaliste Tallinna koolinoorte sportmängude kaaskorraldaja, MTÜ Tallinna Koolisport ja Eesti Koolispordi Liidu juhatuse liige. Tema algatusel toimuvad võimlemisfestivalid ning 1985. aastast toimuv Sinimäe triatlon.  
  • Anne Kaljurand (Gustav Adolfi Gümnaasiumi inglise keele õpetaja), kes juhib kooli õppetooli tööd, planeerib tegevust, kavandab ja arendab metoodilist tööd ning tegeleb õppekava kaasajastamise, projektide kavandamise ja ainealaste ürituste korraldamisega. Õpetaja on juhendanud mitmeid praktikante, olnud mentoriks uutele ja noortele inglise keele õpetajatele, on andnud lahtisi tunde kolleegidele, õpetajatele, õpilastele ja teinud ettekandeid välisriikide haridustöötajatele (Rootsi, Prantsusmaa, Soome, Läti, Leedu, USA, Inglismaa jne), on õpetajate koolitaja. Tema õpilased on saavutanud silmapaistvaid tulemusi erinevatel konkurssidel, õpilasvõistlustel ja olümpiaadidel, riigieksamitel. Ta on kirjaliku inglise keele riigieksami subjektiivse osa parandajaks. Aastatel 2000 – 2007 oli ta Tallinna inglise keele õpetajate ainesektsiooni juhataja ja inglise keele olümpiaadide ning ainevõistluste komisjoni esimees. 
  • Natalia Jurtšenko (Tallinna Pae Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja) –klassijuhataja, mentor ja üliõpilaste juhenda, keelekümblusprogrammi koordinaator, õpetajate koolitaja, aktiivne riigikeele propageerija ja õpilaste ja õpetajate oskuste arendaja. Õpetajal ei ole mahajääjaid õpilasi, kõik saavad hakkama. Ta on korraldanud erinevaid üleriigilisi üritusi – Muinasjutuline eesti keel, Terves kehas terve vaim, Üks maa üks unistus jt –, kuhu on kutsutud keelekümblejad vene õppekeelega koolidest üle Eesti ja ka õpilasi eesti õppekeelega koolidest. Tema sulest on ilmunud artiklid ja valminud on metoodilised materjalid Miksikese keskkonnas. 
  • Valentina Vint (Tallinna Kadaka Lasteaia logopeed), kes on Eestis välja antud vene lastele mõeldud aabitsa autor. Ta koostab õppematerjale, nõustab ja juhendab lapsevanemaid, korraldab luuleõhtuid, tutvustab rahvustraditsioone, külastab lastega kunstinäituseid. Lapsed hoolivad väga oma õpetajast, käivad peale lasteaia lõppu tal külas ning helistavad talle. Ta on n-ö lasteaia visiitkaart, vanemad valivad selle lasteaia just tema pärast. 
  • Andres Talts (Tallinna Reaalkooli matemaatika õpetaja), kelle suur kirg on õpetada matemaatikat. Tema aineõpetus on süsteemne ja metoodiliselt kõrgel taseme. Õpilaste jaoks on hinnatud õppematerjalide varasalveks tema kodulehekülg. Tema tööd iseloomustab individuaalne lähenemine ja õpilaste kõrge rahulolu. Ta on riigieksamite hindamiskomisjoni liige, põhikooli matemaatika lõpueksamite analüüside koostaja,  matemaatika riigieksamit ja põhikooli lõpueksamit ettevalmistava töögruppi liige, õpetab Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudis klassiõpetaja eriala tudengeid matemaatikas ning juhendab nende koolipraktikat, on  retsenseerinud õppekirjandust ning riikliku õppekava (2010) matemaatika valdkonna ainekavasid. Tema loodud on esimesed tunnivaatluslehed ning õppealajuhataja sisevaatluse kokkuvõtte alus. Õpetajat on tunnustatud Tallinna Haridusameti, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Tartu Ülikooli tänukirjadega. 
  • Andres Vakra (Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse koolivälise töö osakonna juhataja) – kauaaegne kehalise kasvatuse õpetaja ja treener, kes on haridusvaldkonnas töötanud pea 30 aastat. Oma pedagoogilist karjääri alustas ta  kehalise kasvatuse õpetajana, 1989-1998 töötas Tallinna Haridusametis koolide inspektorina, seejärel Pirita Linnaosavalitsuse haridusosakonna juhatajana ning 2000. aastast taas Tallinna Haridusametis. Alates 1989. aastast on ta korraldanud Tallinna Koolinoorte Spordimänge. Ta pöörab väga suurt tähelepanu nii õpilaste kui õpetajate tunnustamisele. 21 aastat on välja andnud Tallinna Koolispordi almanahhi, mille lehekülgedel võetakse kokku konkreetse õppeaasta koolispordi saavutused. Ta on oma tegevuses lähtunud õpilaste tervislike eluviiside ja eluhoiaku kujundamisest. Põhitööst vabal ajal tegutseb ta edukalt koolinoorte ja täiskasvanute kergejõustiku treenerina ning on aidanud andekamatel/töökamatel tippsporti jõuda ja seal ka läbi lüüa. 

Noore õpetaja auhinnale said kandideerida õpetajad, kes on töötanud oma koolis või lasteaias 2-5 aastat. Parim noor õpetaja on avatud ja inspireeriv, loov ja originaalne. Ta võtab vastutuse oma igapäevatöös, kohaneb muutustega ning väärtustab õppimist ja enesearendamist. Tal on head koostööoskused ning ta jagab oma kogemusi kolleegidega ja õpib neilt ka ise. Kõige olulisem on aga see, et õpetaja oleks laste ja õpilaste poolt armastatud ning lapsevanemate silmis usaldusväärne. 

Noor õpetaja 2010 tunnustuse pälvisid Tanel Sauna (Tallinna Tehnikagümnaasium), Eveli Soika (Jakob Westholmi Gümnaasium), Jaanus Kann (Tallinna Nõmme Gümnaasium), Siret Piir (Tallinna Sikupilli Keskkool), Merle Naarits (Tallinna Mutionu Lasteaed), Pavel Alonov (Tallinna Pae Gümnaasium), Evelyn Neudorf (Tallinna Lasteaed Pääsusilm), Liis Olt (Tallinna Lilleküla Gümnaasium), Susanna Aija (Rocca al Mare Kool). 

Konkursi eÕpetaja eesmärgiks on tunnustada pedagooge, kelle igapäevatöö aluseks on eesmärgipäraselt kavandatud ja rakendatud, õpilastele suunatud e-tegevused. Ta valmistab ise elektroonilisi õppematerjale ning kasutab neid õppetöö läbiviimisel, loob virtuaalseid õpi- või suhtlemiskeskkondi ning kaasab nendesse õpilasi, innustab ja abistab kolleege IKT vahendite ja keskkondade kasutamisel. 

Laureaate on sellel konkursil kolm: Kailit Taliaru (Tallinna Reaalkool), Liivia Kroon (Tallinna Tõnismäe Reaalkool), Katrin Keskla (Pirita Majandusgümnaasium).

Innovaatilise õpetaja tiitli pälvib uudsetele ideedele avatud, loov ja ettevõtlik pedagoog, kes on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest lähtuvalt uudse idee või õppemeetodi edukalt ka kasutusele võtnud. Ta lähtub õppe- ja kasvatusprotsessis õpilaste individuaalsusest, võimetest ja vajadustest, toetab nende koostöö-, analüüsi- ja mõtlemisoskuse kujunemist ning loovust.

Innovaatiline õpetaja 2010 tiitli saavad Jaana Käba (Tallinna Tehnikagümnaasium), Kaja Eskel (Tallinna Lepatriinu Lasteaed), Kaia Beres (Tallinna Lepatriinu Lasteaed), Kaie Mei (Rocca al Mare Kool). 

Esimest aastat toimus konkurss Tallinna aasta haridusasutuse juht. Konkursi eesmärgiks on tunnustada haridusasutuste juhte, kes isikliku eeskuju, eestvedamise ning süsteemse juhtimise kaudu väärtustavad lapse/õpilase arengut toetava keskkonna loomist. 

Tallinna aasta haridusasutuse juht 2010 tunnustuse pälvisid: Tallinna Kelmiküla Lasteaia direktor Riina Läll, Ristiku Põhikooli direktor Katrin Luhaäär ja Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor Heiki Kiidli. 

Kõigile konkurssidele kokku esitati 115 kandidaati. Kandidaate võisid esitada õpilased, lapsevanemad, pedagoogid, pedagoogide ühendused ja kollektiivid, kohalikud omavalitsused ja omavalitsuste liidud, haridusasutuse juhtkonnad, aga ka üksikisikud ja muud organisatsioonid. 

Noore õpetaja stipendiumi taotluste vastuvõtt toimub 27. septembrini 2010 (Loe lähemalt). 

Lisainfo: 

Viivi Lokk
Üldhariduse osakonna juhataja
Tel 6404549
viivi.lokk@tallinnlv.ee