Tallinna Haridusameti prioriteedid 2017/18. õppeaastal

Kui inimene on liiga suur, et õppida, siis ta enam suuremaks ei kasvagi
[ameerika kirjanik Herbert Victor Prochnow, 1897-1998]

2017/18. õa peamine eesmärk on:

Tallinna haridusasutustes on toimiv MÕK


See tähendab:

 • Õpetajatevaheline koostöö
 • Õpetajate ja õppurite partnerlus
 • Rohkem koosõppimist ja õppurite eripäradega arvestamist
 • Konstruktivistlik õppimine
 • Paindlikum aja- ja ruumikasutus
 • Juhtimises liikumine õpetaja-õpeaja ning õpetaja-õpilane koostöö toetamise ning õpetajate juhtimisse kaasamise suunas

Tallinna Haridusameti tegevused eesmärgi saavutamiseks:

 • Õpikodade projekti käivitamine
 • Koolimeeskondade koolituse toetamine
 • MÕK Kool (Innove rahastatav projekt)
 • Kaasjuhendamise projekt
 • TEACH projekti jätkamine
 • Liikuma kutsuva kooli projekti käivitamine
 • Õppenõustamisvõimaluste laiendamine
 • Õppuri heaolu tagamine (psüühiline, vaimne ja füüsiline tervis ning turvalisus)
 • Õpikeskkonna arendamine ja laiendamine (KIK projektid, muuseumiõpe)
 • Parima praktika ja kogemuse jagamine
 • Tulemushindamise ja tunnustussüsteemi ülevaatamine
 • Rahuloluuuringu tulemuste tutvustamine

Ootused haridusasutustele:

 • Enam koostööd erineva haridustaseme asutuste vahel, st parima praktika jagamine
 • Laste/õppurite eripäradega arvestamine (parem ruumi- ja ajakasutus)
 • Rohkem õpetajatevahelist koostööd (sh lõimingu toetamiseks)
 • Muuta MÕK nähtavaks (asutuses „MÕK-spunki” otsimine)
 • Projektides osalemine (sh rahvusvahelised) ja nende algatamine
 • Õppeasutusest väljas õppimine, st õppekäigud, muuseumikülastused, linnaruumi võimaluste kasutamine
 • Õpetajate vahetus, õpilaste ja vanemate kaasamine õpetamisse/juhendamisse
 • Tunnustamine
 • Õppijate suurem koosõppimine

 

Viimati muudetud: 31.10.2017