Tallinna Haridusameti ülesanded

 • üld-, kutse- ja huvihariduse ning noorsootöö arengustrateegiate kujundamine, kavandamine ja elluviimine ning ameti hallatavate asutuste arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja ümberkujundamiseks ning nende tegevuse lõpetamiseks;
 • ameti pädevusse kuuluvate õigusaktide väljatöötamine;
 • ameti hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korraldamine;
 • ameti hallatavate asutuste juhtide nõustamine ja juhendamine ning hallatavate asutuste tegevuse suunamine nende kvaliteetse toimimise tagamiseks;
 • koolieelses eas Tallinna lastele võimaluse loomine käia teeninduspiirkonna lasteasutuses ja koolikohustuslikele Tallinna lastele elukohajärgse munitsipaalkooli määramine;
 • laste ja noorte ning vanemate nõustamine;
 • noorsootöö tingimuste loomine noore isiksuse arengu mitmekülgseks toetamiseks;
 • valdkondlike ürituste ja projektide korraldamine;
 • koolieelsetes lasteasutustes käivate laste ja koolikohustuslike Tallinna laste üle arvestuse pidamine ning koolikohustuse täitmise kontrollimine;
 • rahvusvahelise koostöö arendamine ja koordineerimine hariduse ja noorsootöö valdkonnas;
 • ameti haldusala eelarve projekti koostamine ning ameti ja selle hallatavate asutuste eelarvete kinnitamine;
 •  noorsootööasutuste nõustamine ja nende tegevuse analüüs, nende teenuste osutamise ja töö tulemuslikkuse hindamine, ettepanekute tegemine asutuste töö parendamiseks ja muudatuste kavandamiseks;
 • ameti haldusala aruannete koostamine ja esitamine riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras;
 • mittetulundustegevuse toetamise prioriteetide määramine, taotluste menetlemine ja järelevalve toetuse kasutamise üle ning valdkonnas tegutsevate eraõiguslike juriidiliste isikute toetamine ja nõustamine;
 • linnavara valitsemine ameti haldusalas;
 • riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes.

 

Viimati muudetud: 14.01.2021