Tervisedendus koolis

Koolil on olnud läbi ajaloo oluline koht paikkonna haridus- ja kultuurielu kujundajana. Kuna kooliga on seotud suur hulk elanikkonnast, siis tervisedenduse läbiviimine koolikeskkonnas on hea võimalus õpilaste, õpetajate, kooli töötajate ja ka teiste paikkonna elanike tervise ja heaolu parandamisel.

Tervise edendamine koolis loob positiivse keskkonna, suurendab heaolu ja ühtsustunnet ning tõstab organisatsioonisisest elukvaliteeti. See loob eeldused õpitulemuste tõusuks, kiusamise ja puudumiste vähenemiseks ning üldise tervisliku seisundi parenemiseks kogu kooli kollektiivil. Tervise edendamine koolis aitab saavutada ka töötajate kõrgemat töörahulolu, arendada koostööd ja luua koolile paremat kuvandit.

Tervistedendavaid tegevusi koolis koordineerib ja hindab kooli tervisenõukogu.

Eestis on mitmeid võimalusi koolielu paremaks muutmiseks ja üks nendest on maailmas tuntud ja edukas Tervist Edendava Kooli liikumine. Liikumise eesmärgiks on edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist keskkonda. Liikumisega on liitunud rohkem kui 40 Euroopa riigi koolid.

Tervist edendavate koolide (TEK) võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud koolidest, kes on omaks võtnud tervist edendavate koolide liikumise visiooni.

TEK_logo

Tervist edendavate koolide tegevus toetub koostöö printsiibile füüsilise, sotsiaalse ja vaimse tervise tugevdamise eesmärgil, tegevusse on kaasatud nii õpilased, õpetajad, kooli personal kui ka lapsevanemad. Tervist Edendava Kooli võrgustiku liikmeks olemine tähendab arenemist järjest rohkem sellise kooli poole, kus kõigil on hea ja turvaline olla.

Tervist Edendavate Koolide 10 printsiipi

Tervist edendavate koolide võrgustikku kuulub 208 kooli üle Eesti, Tallinnas kuulub TEK võrgustikku 35 kooli.

Tervist edendavad koolid Tallinnas 

Lisainfo: 

Age Tamm, tervisedenduse vanemspetsialist

Tel  616 4010 / 53 22 6049

E-post Age.Tamm@tallinnlv.ee

 

Viimati muudetud: 21.08.2018