26.11.2019

Programmi „Kiusamisest vabaks!“ teabepäev Tallinna Lasteaias Delfiin

Igal lapsel on õigus turvalisele ja kiusamisvabale elule nii kodus, lasteaias kui koolis. Täiskasvanute, lapsevanemate, koolijuhtide ja õpetajate kohustus on seda neile tagada.

26. novembril 2019 toimus Tallinna Lasteaias Delfiin MTÜ Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks!“ teabepäev Tallinna vene õppekeelega lasteaedadele.

November on laste õiguste kuu, tänavu kannab see juhtmõtet „Lapse õigus olla tema ise”. Ühtlasi täitub tänavu 30 aastat ÜRO lapse õiguse konventsiooni vastuvõtmisest.
„Kiusamisest vabaks!” on ennetav programm, eesmärgiga luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda. 

Huvi teabepäeva vastu oli suur kuna teema on aktuaalne. Päeva viisid läbi Mariana Koho (programmi „Kiusamisest vabaks!“ lasteaedade koolitaja ja lasteaia Delfiin õpetaja) ning Tatjana Erenberg (Tallinna Lasteaia Delfiin õpetaja).

Külastati ka rühmi, kus karukoosolekuid läbi viiakse. Vaadeldi karukoosolekut Merikilpkonnakeste rühmas, toimus vaatluse analüüs ja tagasisidestamine.

Projekti „Targalt internetis” koordinaator Malle Hallimäe MTÜ Lastekaitse Liidust tutvustas osalejatele juhendmaterjali „Sõber Karuga targalt internetis“ ja raamatut „Mina olen enda oma“.

Ljubov Vassiljeva, Tallinna Lasteaia Delfiin direktor 

Uudise rubriigid: