22.10.2019

StratKIT – innovatiivsed strateegiad avaliku sektori toitlustuses

Tallinna Haridusamet osaleb rahvusvahelises projektis StratKIT, mis loob innovatiivsed strateegiad avaliku sektori toitlustuses ning on jätkusuutlike hangete abivahendiks Läänemere piirkonnas.

Läänemere piirkonna avalikul sektoril, sh kohalikel omavalitsustel, on selge huvi liikuda toitlustushangetes keskkonnahoidlike ehk roheliste riigihangete suunas, edendades nõnda tervislikkust, sotsiaalset sidusust ja ringmajandust. Interreg Läänemere programmi rahastusel ellu kutsutud rahvusvaheline projekt StratKIT võtab sellel teekonnal arvesse kohalikud tingimused ja tegurid, et liikuda jätkusuutlikumate hangete ja toitlustusteenuste suunas.

Avalik sektor püüab suurendada oma võimet tegutseda innovatiivse tõukejõuna, et teha koostööd väikeste ja keskmiste ettevõtetega ning edendada kohalikku ja piirkondlikku majanduselu. Siiski on siiani olnud areng keskkonnahoidlike hangete vallas pigem tagasihoidlik.

Takistavateks teguriteks on enamasti olnud vähene toetus jätkusuutlikkuse põhimõtetele, sobivate näidete ja parimate praktikate puudumine, millest õppida, vähene pädevus 2014. aasta Euroopa Liidu riigihankedirektiivi rakendamisel ja vähearenenud mahepõllumajanduse turg.

StratKITi eesmärk on edendada jätkusuutlike toitlustusteenuste kasutamist Läänemere piirkonnas järgmiste tegevuste kaudu:

  • Hetkeolukorra kaardistamine. StratKIT kogub kokku info valdkonna hetkeolukorrast projektiriikides ja annab ülevaate praegustest arengutest, tuues välja nii probleemid kui ka head näited. Läänemere piirkonna jätkusuutlike toitlustushangete ülevaatega saab tutvuda siin.  
  • Erinevate arenguvõimaluste ning hanke- ja toitlustusmudelite analüüs, et välja tuua, kuidas on võimalik saavutada strateegilist edu jätkusuutlikkuse suurendamisel. Projekt hõlmab ka mitmeid üritusi, kus vahetatakse teadmisi jätkusuutlike toitlustushangete vallas ja esitletakse uuenduslikke lähenemisviise huvirühmadele Läänemere piirkonnas, kaasates ametnikud, hankijad ja toitlustusettevõtted. Juba toimunud üritustega on võimalik tutvuda siin.
  • Projekti jooksul koostatakse lihtsasti kasutatav abivahend/juhend toitlustusteenuse hankijatele ja muudele valdkonna spetsialistidele, mis aitab jätkusuutlikke toitlustushankeid paremini läbi viia, sh annab juhiseid, milliseid jätkusuutlikkuse kriteeriume ja kuidas toitlustushangetes kasutada.
  • Jätkusuutlike hangete ja toitlustusteenuste valdkonna saavutatud edusammude/lähenemisviiside ühtlustamine Läänemere piirkonnas, et tugevdada seeläbi strateegilisi jõupingutusi jätkusuutlike valikute suunas riigiasutustes ja ettevõtetes. Need saavutused toovad Läänemere piirkonna otsusetegijaid üksteisele lähemale, avaldavad positiivset mõju avalike teenuste ühiskondlikule tunnustamisele ning annavad tugeva sõnumi turule.

Eestis keskendub projekt eelkõige üldhariduskoolide ja koolieelsete asutuste toitlustamisele ja selles keskkonnahoidlike toitlustushangete edendamisele. Viimasel ajal on paljud koolid ja omavalitsused hakanud mõtlema mitmekülgsema, värskema ja tervislikuma koolitoidu pakkumisele, sh mahetoidu osakaalu suurendamisele. Projekti tegevusi, sh väljatöötatava abivahendi testimine, viiakse läbi Tallinna linnas, kes on ühtlasi ka projektipartner, kuid kindlasti kaastakse projekti ka teisi Eesti omavalitsusi.

Projekti juhtpartner on Soome Helsingi ülikool.

Partnerriigid on Eesti, Soome, Saksamaa, Taani, Poola ja Venemaa. Eestist osalevad projekis SEI Tallinn, Tallinna Haridusamet ja Baltic Restaurants Estonia.

Projekti kodulehekülg: stratkit.eu.

Lisainfo:

Kaisa-Leena Liim
Projektijuht
Tallinna Haridusamet
Kaisa-Leena.Liim@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: